Căn cứ Nghị định 116/2003/NĐ-cp ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nướctải về 84.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích84.11 Kb.
#22652

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH


Số: 525/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 30 tháng 8 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên

ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình ĐịnhỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 05/09/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện việc xét tuyển theo đúng Quy chế đã ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

Xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên

ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Định

(Ban hành kèm theo Quyết định số 525/QĐ-UBND

ngày 30/8/2007 của UBND tỉnh)
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích xét tuyển

Xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên theo quy chế này là nhằm lựa chọn, tuyển dụng những người có đủ phẩm chất và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để bố trí giảng dạy tại các trường công lập trong tỉnh; qua đó nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới.Điều 2. Phạm vi và đối tượng được xét tuyển

1. Phạm vi xét tuyển: Xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hệ công lập tỉnh Bình Định.

2. Đối tượng được xét tuyển: Những người đã tốt nghiệp trường trung học, cao đẳng, đại học trong nước và ngoài nước hệ chính quy, có đủ điều kiện theo quy định của ngạch cần tuyển (trừ những người dự tuyển vào Trường Năng khiếu thể dục - thể thao).

Riêng những người tốt nghiệp các trường không thuộc chuyên ngành sư phạm phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Điều 3. Nguyên tắc xét tuyển

1. Việc xét tuyển phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, khoa học, công bằng xã hội và trọng dụng nhân tài; thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên phải căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ, nhu cầu và chỉ tiêu biên chế giáo viên hàng năm được UBND tỉnh giao.

3. Tổ chức xét tuyển phải do Hội đồng xét tuyển viên chức chuyên ngành giáo dục - đào tạo của tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét tuyển) thực hiện.

Giáo viên tuyển dụng vào giảng dạy tại các trường trung học, cao đẳng chuyên nghiệp, các trường thuộc UBND huyện, thành phố (sau đây gọi chung là huyện) quản lý phải được Hội đồng sơ tuyển của huyện và Hội đồng sơ tuyển ở các trường trung học, cao đẳng chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là Hội đồng sơ tuyển) xét duyệt về điều kiện, tiêu chuẩn trước khi Hội đồng xét tuyển xét tuyển dụng.Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ XÉT TUYỂN

Điều 4. Điều kiện xét tuyển

Người dự xét tuyển vào các ngạch giáo viên phải có đủ các điều kiện sau:1. Là công dân Việt Nam;

2. Tuổi đời từ đủ 18 đến 45 tuổi;

3. Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch giáo viên tuyển dụng;

4. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

5. Không nói ngọng, nói lắp; không bị dị tật hình thể;

6. Có hộ khẩu thường trú tại Bình Định ít nhất là 03 năm (không áp dụng cho các đối tượng tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, xuất sắc; tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ);

7. Không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; vi phạm phẩm chất, đạo đức và uy tín của nghề giáo đã bị kỷ luật buộc thôi việc; có tiền án tiền sự.

Điều 5. Tiêu chuẩn dự tuyển các ngạch giáo viên

1. Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp Trung học Sư phạm mầm non trở lên.

2. Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp Trung học Sư phạm hệ chính quy trở lên (Trung học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm tiểu học, Đại học Sư phạm tiểu học).

3. Giáo viên trung học cơ sở: Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm hệ chính quy trở lên, nếu tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành khác phù hợp với chuyên ngành giảng dạy thì phải có chứng chỉ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng giáo viên trung học cơ sở ở các trường cấp 2 và 3 thì áp dụng theo tiêu chuẩn của giáo viên trung học phổ thông.

4. Giáo viên trung học phổ thông:

- Tốt nghiệp Đại học Sư phạm hệ chính quy trở lên, nếu tốt nghiệp đại học các ngành khác phù hợp với chuyên ngành giảng dạy thì phải có chứng chỉ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, riêng thí sinh dự tuyển môn ngoại ngữ, phải có chứng chỉ trình độ B một ngoại ngữ khác.

5. Giáo viên trung học, cao đẳng chuyên nghiệp:

a. Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành nghề phù hợp với chuyên môn cần tuyển dụng;

b. Có chứng chỉ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trừ thí sinh tốt nghiệp Đại học Sư phạm kỹ thuật);

c. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, riêng thí sinh dự tuyển môn ngoại ngữ, phải có chứng chỉ trình độ B một ngoại ngữ khác.

6. Giáo viên nhạc, họa:

a. Dạy tiểu học: Tốt nghiệp Trung học nhạc, họa hệ chính quy trở lên.

b. Dạy trung học cơ sở: Tốt nghiệp Cao đẳng nhạc, họa hệ chính quy trở lên.

Đối với thí sinh không thuộc chuyên ngành sư phạm phải có chứng chỉ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.7. Giáo viên thể dục - thể thao:

a. Dạy tiểu học: Tốt nghiệp Trung học thể dục - thể thao hệ chính quy trở lên.

b. Dạy trung học cơ sở: Tốt nghiệp Cao đẳng thể dục - thể thao hệ chính quy trở lên.

c. Dạy trung học phổ thông: Tốt nghiệp Đại học thể dục - thể thao hệ chính quy trở lên.

Có đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định của các ngạch giáo viên. Đối với thí sinh tốt nghiệp không thuộc chuyên ngành sư phạm phải có chứng chỉ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.d. Dạy Trường Năng khiếu Thể dục - thể thao:

- Tốt nghiệp Đại học thể dục - thể thao;

- Đoạt huy chương giải quốc gia và được Ủy ban Thể dục Thể thao Việt Nam phong cấp kiện tướng quốc gia môn Cờ và Điền kinh hoặc đoạt huy chương giải quốc gia và được Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên, chuẩn võ sư môn Võ thuật.

8. Giáo viên giáo dục quốc phòng:

- Tốt nghiệp Đại học Giáo dục quốc phòng, nếu tốt nghiệp các đại học khác phải có chứng chỉ giáo dục quốc phòng.

- Có đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định của giáo viên trung học phổ thông.

9. Giáo viên dạy tin học:

a. Dạy tiểu học và trung học cơ sở: Tốt nghiệp Cao đẳng công nghệ thông tin hệ chính quy trở lên.

b. Dạy trung học phổ thông: Tốt nghiệp Đại học công nghệ thông tin hệ chính quy trở lên.

Có đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định của các ngạch giáo viên. Đối với thí sinh tốt nghiệp không thuộc chuyên ngành sư phạm phải có chứng chỉ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Điều 6. Hồ sơ xét tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh được chính quyền địa phương, cơ quan công tác của bố hoặc mẹ xác nhận (theo mẫu);

3. Bản chụp học bạ hoặc phiếu điểm;

4. Bản chụp văn bằng, chứng chỉ;

5. Bản chụp các giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có);

Các bản chụp chưa cần công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.6. Giấy khám sức khỏe theo quy định (không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) do đơn vị y tế từ cấp huyện trở lên chứng nhận;

7. 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ nơi nhận;

Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.Điều 7. Thủ tục nộp hồ sơ

1. Hồ sơ dự xét tuyển vào các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND huyện nào quản lý thì nộp tại Hội đồng sơ tuyển huyện đó.

2. Hồ sơ dự tuyển vào trường trung học, cao đẳng chuyên nghiệp thì nộp hồ sơ tại Hội đồng sơ tuyển của trường đó.

3. Hồ sơ dự tuyển vào các trường trung học phổ thông thì nộp tại Hội đồng xét tuyển của tỉnh.

4. Mỗi thí sinh chỉ được nộp một hồ sơ xét tuyển vào một đơn vị duy nhất; thí sinh nào nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào hai đơn vị trở lên sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

Chương III

CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN VÀ XÉT TUYỂN

Điều 8. Chế độ ưu tiên

1. Người dân tộc thiểu số; người có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn về công tác tại địa phương; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học; con anh hùng lực lượng vũ trang; con anh hùng lao động. Được cộng 30 điểm.

2. Những người tốt nghiệp đạt loại giỏi, xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ 02 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người đạt giải thi quốc gia, quốc tế trong thời gian học ở các trường đại học, cao đẳng. Được cộng 10 điểm.

3. Người đã tham gia giảng dạy, hoàn thành nhiệm vụ được thủ trưởng đơn vị xác nhận và đề nghị tuyển dụng vào đơn vị, có đóng BHXH tính đến ngày nộp hồ sơ là 02 năm (đủ 24 tháng); những người tốt nghiệp có trình độ cao hơn trình độ chuẩn theo quy định của ngạch giáo viên mầm non, tiểu học và THCS (tốt nghiệp cao đẳng, đại học đối với giáo viên mầm non, tiểu học và tốt nghiệp Đại học đối với giáo viên THCS). Được cộng 5 điểm.

Điều 9. Điểm xét tuyển

1. Cơ sở để tính điểm xét tuyển: Điểm trung bình của cả khóa học được quy đổi theo thang điểm 100 và điểm ưu tiên.

2. Cách tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển bằng điểm học tập trung bình của cả khóa học cộng với điểm ưu tiên cao nhất được hưởng (nếu có).

Điều 10. Tổ chức xét tuyển

1. Tổ chức xét tuyển riêng từng trường mà các đối tượng đã nộp đơn đăng ký xét tuyển.

2. Các đối tượng được xét theo thứ tự sau:

2.1. Những người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

2.2. Người dân tộc thiểu số tình nguyện về công tác tại địa phương.

2.3. Những người được cơ quan có thẩm quyền cử tuyển đào tạo.

2.4. Người có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn về công tác tại địa phương.

2.5. Người tốt nghiệp các trường chuyên ngành sư phạm.

2.6. Các đối tượng còn lại.

Điều 11. Quy định trúng tuyển

1. Số người trúng tuyển được lấy theo thứ tự ưu tiên tại Điều 10 và điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu cần tuyển của đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

2. Trường hợp số lượng đối tượng ưu tiên xét tuyển đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu cần tuyển hoặc nhiều người có điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng, thì Hội đồng xét tuyển tổ chức phỏng vấn hoặc tổ chức xem xét điểm học tập trung bình toàn khóa học cao hơn, nếu điểm trung bình toàn khóa học bằng nhau thì tiếp tục xét theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 8 của Quy chế này để chọn người trúng tuyển.

Điều 12. Tuyển dụng

Căn cứ vào Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ ra thông báo tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Hội đồng xét tuyển

1. Thành lập Hội đồng xét tuyển: Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và các ngành có liên quan, thống nhất đề xuất thành phần cụ thể, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thành phần Hội đồng xét tuyển gồm có: Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành giáo dục - đào tạo; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo; các ủy viên Hội đồng.2. Hội đồng xét tuyển làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển: tổ chức xét tuyển dụng viên chức các ngạch giáo viên ngành giáo dục - đào tạo theo chỉ tiêu biên chế đã được UBND tỉnh giao và theo đúng các quy định tại Quy chế này.

4. Nhiệm vụ các thành viên Hội đồng xét tuyển:

a. Chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển; chủ trì, điều hành các kỳ họp của Hội đồng; phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Hội đồng; thành lập Ban Thư ký của Hội đồng xét tuyển; xét và công bố kết quả xét tuyển;

b. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng xét tuyển tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển và điều hành công việc do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển phân công; báo cáo công khai công tác xét tuyển; đề xuất danh sách và dự kiến phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Hội đồng; phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện công tác xét tuyển dụng; chuẩn bị nội dung công tác xét tuyển; chuẩn bị về cơ sở vật chất, phương tiện, con người phục vụ công tác xét tuyển; đôn đốc, kiểm tra trong quá trình xét tuyển.

c. Phó Chủ tịch Hội đồng: Giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng xét tuyển tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển và điều hành công việc do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển phân công.

d. Các ủy viên của Hội đồng: Theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển và chịu sự điều hành trực tiếp của các Phó Chủ tịch Hội đồng.

Điều 14. Ban Thư ký của Hội đồng

1. Thành lập Ban Thư ký: Ban Thư ký do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định thành lập, thành phần gồm cán bộ, chuyên viên của Sở Nội vụ và Sở Giáo dục - Đào tạo. Ban Thư ký có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a. Hướng dẫn, thu nhận hồ sơ của những người đăng ký dự xét tuyển; tiếp nhận danh sách, hồ sơ của những người đăng ký dự xét tuyển do Hội đồng sơ tuyển nộp cho Hội đồng xét tuyển; tham mưu, đề xuất với Hội đồng xét tuyển để chuẩn bị các điều kiện cần thiết (cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí…) phục vụ công tác xét tuyển kịp thời, đúng quy định.

b. Tổng hợp tình hình, báo cáo trung thực, đầy đủ kết quả thẩm định từng hồ sơ đăng ký dự xét tuyển; lập danh sách của từng chỉ tiêu theo thứ tự từ người có tổng số điểm xét tuyển cao đến thấp và những vướng mắc cụ thể trong quá trình thẩm định hồ sơ dự xét tuyển để Hội đồng xét tuyển xem xét giải quyết.

c. Lập danh sách kết quả xét tuyển.

d. Trách nhiệm của Trưởng ban Thư ký: Điều hành Ban Thư ký; chuẩn bị thông báo hướng dẫn xét tuyển; chịu trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên và duy trì hoạt động của Ban Thư ký; chuẩn bị nội dung công tác xét tuyển; tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký dự tuyển; tổng hợp tình hình, thẩm định hồ sơ báo cáo với Hội đồng xét tuyển; chuẩn bị các văn bản có liên quan đến việc xét tuyển để Hội đồng xét tuyển làm việc; ghi chép biên bản các cuộc họp của Hội đồng xét tuyển; tổng hợp tình hình, lập danh sách các trường hợp được xét tuyển dụng xếp theo thứ tự tổng số điểm từ cao xuống thấp.

Điều 15. Hội đồng sơ tuyển

1. Về thành lập Hội đồng sơ tuyển:

1.1. Hội đồng sơ tuyển ở UBND các huyện do Chủ tịch UBND huyện thành lập. Hội đồng sơ tuyển từ 3 đến 5 người, thành phần như sau:

- Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển là Lãnh đạo UBND huyện;

- Phó Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển là Trưởng phòng Nội vụ - Lao động xã hội;

- Ủy viên Hội đồng là Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn hoặc công chức có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín trong cơ quan, đơn vị tham gia.1.2. Hội đồng sơ tuyển ở các trường trung học, cao đẳng chuyên nghiệp do Hiệu trưởng thành lập. Hội đồng sơ tuyển từ 3 đến 5 người, thành phần như sau:

- Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển là Phó Hiệu trưởng;

- Phó Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển là Trưởng phòng Đào tạo hoặc bộ phận đào tạo của trường;

- Ủy viên Hội đồng là Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn hoặc viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín trong cơ quan, đơn vị tham gia.2. Nhiệm vụ của Hội đồng sơ tuyển: Căn cứ vào quy chế xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên ngành giáo dục - đào tạo tỉnh, công văn hướng dẫn của Hội đồng xét tuyển của tỉnh và nhu cầu tuyển dụng viên chức của huyện, của các trường trung học, cao đẳng chuyên nghiệp (đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt), Hội đồng sơ tuyển có nhiệm vụ:

- Thông báo nhu cầu tuyển dụng; điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển của các ngạch giáo viên, địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ để mọi người được biết và đăng ký nộp hồ sơ dự xét tuyển.

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ của người dự xét tuyển, đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đã quy định, xem xét và đề nghị tuyển dụng.

- Thống kê, lập danh sách người đăng ký dự tuyển, danh sách người được sơ tuyển của đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Hiệu trưởng các trường trung học, cao đẳng chuyên nghiệp xác nhận và gửi về Hội đồng xét tuyển của tỉnh theo đúng yêu cầu về thời gian đã quy định.Điều 16. Một số quy định khác

1. Hội đồng xét tuyển phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, nhu cầu tuyển dụng, nguyên tắc xét tuyển, chế độ ưu tiên và các vấn đề khác có liên quan đến xét tuyển để những người có đủ điều kiện biết và đăng ký dự tuyển. Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo, UBND các huyện, các trường trung học, cao đẳng chuyên nghiệp chịu trách nhiệm niêm yết công khai thông báo của Hội đồng xét tuyển tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

2. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày thông báo hết nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Hội đồng xét tuyển phải tổ chức xét tuyển dụng.

3. Chậm nhất 15 ngày sau khi tổ chức xét tuyển, Hội đồng xét tuyển phải trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả xét tuyển.

4. Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt kết quả xét tuyển. Giám đốc Sở Nội vụ (hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo) gửi giấy báo kết quả xét tuyển cho các đối tượng đã đăng ký dự tuyển và ra quyết định phân công công tác cho các đối tượng trúng tuyển.

Điều 17. Kinh phí thực hiện việc xét tuyển do ngân sách tỉnh cấp.

Điều 18. Sửa đổi quy chế

Hội đồng xét tuyển của tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xét tuyển theo đúng các điều, khoản tại Quy chế này.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Bình


tải về 84.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương