Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003tải về 29.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích29.1 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 3459/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 07 tháng 12 năm 2009QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình:

Nâng cấp đường nhựa vào các Đồn biên phòng 799 (Lộc An), 807 (Tà Pét), 809 (Tà Vát) thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2007 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1603/TTr-SKHĐT ngày 30/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường nhựa vào các Đồn Biên phòng 799 (Lộc An), 807 (Tà Pét), 809 (Tà Vát) thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phướcvới nội dung như sau:

1. Tên dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường nhựa vào các Đồn biên phòng 799 (Lộc An), 807 (Tà Pét), 809 (Tà Vát) thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước.

2. Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, tỉnh Bình Phước.

3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Nguyễn Hoàng.

4. Mục tiêu, sự cần thiết đầu tư: Để góp phần phục vụ an ninh quốc phòng, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân khu vực biên giới, phát triển kinh tế xã hội của vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ các Đồn Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Vì vậy việc đầu tư vào các tuyến đường đi vào các Đồn biên phòng 799 (Lộc An) và 807 (Tà Pét) và 809 (Tà Vát) là rất cần thiết.

Trên cơ sở đường cấp phối đỏ đã xuống cấp đầu tư nâng cấp thành đường nhựa với kết cấu áo đường đá chèn đá dày 20cm, lớp nhựa lót 1kg/m2 láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2. Hệ thống thoát nước, tận dụng các cống cũ nối dài và đặt mới một số vị trí không đảm bảo thoát nước; xây dựng hệ thống cọc tiêu biển báo theo điều lệ báo hiệu đường bộ.

5. Nội dung và quy mô xây dựng: Đường thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005 và 22TCN 211-06 đường cấp V miền núi, cấp kỹ thuật 30, mặt đường cấp cao A2 với các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản sau:

- Chiều dài toàn tuyến: 17.071m.

Trong đó:

+ Đường vào Đồn Biên phòng 799 (Lộc An) dài: 4.437m;

+ Đường vào Đồn Biên phòng 807 ( Tà Pét) dài: 6.784m;

+ Đường vào Đồn Biên phòng 809 (Tà Vát) dài: 5.850m.

- Tốc độ thiết kế: 30km/h.

- Chiều rộng mặt đường:

+ Đường vào Đồn Biên phòng 799 (Lộc An) rộng: 5,00m;

+ Đường vào Đồn Biên phòng 807 ( Tà Pét) rộng: 5,00m;

+ Đường vào Đồn Biên phòng 809 (Tà Vát) rộng: 6,00m.

- Chiều rộng lề đường:

+ Đường vào Đồn Biên phòng 799 (Lộc An) rộng: 1m x 2 bên;

+ Đường vào Đồn Biên phòng 807 ( Tà Pét) rộng: 1m x 2 bên;

+ Đường vào Đồn Biên phòng 809 (Tà Vát) rộng: 2m x 2 bên.

- Chiều rộng tối thiểu của nền đường: 6,5m

+ Đường vào Đồn Biên phòng 799 (Lộc An) rộng: 7m;

+ Đường vào Đồn Biên phòng 807 ( Tà Pét) rộng: 7m;

+ Đường vào Đồn Biên phòng 809 (Tà Vát) rộng: 10,6m.

- Độ dốc ngang mặt đường: 3%.

- Độ dốc ngang lề đường: 4%.

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn: 30m.

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu thông thường: 60m.

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu không siêu cao: 350m.

- Chiều dài tầm nhìn một chiều (hai chiều) 60m (150m).

- Độ dốc lớn nhất: 10%

- Bán kính đường cong lồi (lõm) tối thiểu: 400m (250m).

- Tần suất tính toán thủy văn của nền đường, cống thoát nước: 4%.

- Cống thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT, tải trọng thiết kế: H30 - XB80.

- Tại trọng thiết kế: Trục 10 tấn.

- Kết cầu mặt đường:

+ Láng nhựa 3 lớp dày 3,5 cm tiêu chuẩn 4,5kg/m2 trên lớp nhựa lót tiêu chuẩn 1,0kg/m2.

+ Lớp đá 4x6 chèn đá dăm dày 20cm; Eyc >=1.250 kg/cm2.

+ Lớp sỏi đỏ bù vênh dày trung bình 15cm, K = 0,95; E = 850kg/cm2;

- Kết cầu lề đường, đắp sỏi đỏ dày 23,5cm, K >= 0,95.

- Nền đường bằng cấp phối sỏi đồi bù vênh và đất nền hiện trạng đầm chặt.

- Mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm dày 20cm, chia làm 02 lớp, láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m2.

- Hệ thống thoát nước:

+ Thoát nước dọc: Bằng rãnh hở hình tam giác sâu 0,6m so với mặt đường với taluy trong 1/1,5 và taluy ngoài 1/1. Riêng đường vào đồn 807 (Tà Pét) đoạn Km0+00 - Km0+725 (bên trái) có gia cố đá hộc vữa M75.

+ Thoát nước ngang, tận dụng các cống hiện hưu và xây mới các cống tại vị trí sau:

* Đường vào đồn 799 (Lộc An): Xây mới 3 cống hộp BTCT 80 x 100, L = 10m tại Km1+740, Km2+860 và K3+800.

* Đường vào đồn 807 (Tà Pét):

+ Đặt mới 01 cống hộp BTCT 80x80, L = 12m tại KM0+000 (ngang đường Lộc Hưng - Tà Thiết và một 01 cống hộp BTCT 800x80, L = 10m tại Km1+925.

+ Nối dài cống hiện hữu BTCT D100, L = 7m tại K4+577,5 thành L = 9m; thay 06 tấm đan tại cống hiện hữu 80x80, L = 10m tại Km6+775.

* Đường vào đồn 809 (Tà Vát): Đặt mới 01 cống tròn D80, L = 12m tại Km3+856,5 (thay cống 60x60).

6. Địa điểm xây dựng: Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

7. Diện tích sử dụng đất: 20,49ha.

8. Loại, cấp công trình: Công trình đường giao thông cấp V, cấp kỹ thuật 30.

9. Tổng mức đầu tư: 30.319.308.128 đồng.(Bốn mươi tỷ, ba trăm mười chín triệu, ba trăm lẻ tám ngàn, một trăm hai mươi tám đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 24.698.878.253 đồng.

- Chi phí QLDA: 552.423.425 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.158.321.795 đồng.

- Chi phí khác: 199.278.770 đồng.

- Chi phí dự phòng: 2.709.995.885 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư:

- Chuẩn bị đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

- Vốn đầu tư xây dựng: Ngân sách Trung ương (Bộ Quốc phòng hỗ trợ)

11. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2010 - 2011.13. Phương thức thực hiện: Đấu thầu rộng rãi (có kế hoạch đấu thầu kèm theo).

Điều 2. Sau khi dự án được phê duyệt, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước là Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu: vbpq binhphuoc.nsf -> 2390c4624363817b47256f96002869c9
vbpq binhphuoc.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Số: 1609/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Về việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư để lập dự án quy hoạch
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương