Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003tải về 1.02 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích1.02 Mb.
1   2   3   4

Hồ sơ nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị gồm:

- Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị và các phụ lục kèm theo, nếu có;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

PHỤ LỤC 5A

(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Địa điểm, ngày.......... tháng......... năm..........

Biên bản số ......................

Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng,

giai đoạn thi công xây dựng

Công trình .........(ghi tên công trình xây dựng)............

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng được nghiệm thu, vị trí xây dựng trên công trình).


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a) Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện;

b) Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu đối với các nhà thầu phụ.
3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu : .......... ngày.......... tháng......... năm..........

Kết thúc : ........... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: ………………………………………………………..


4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với Điều 25 của Nghị định này).

b) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).

c) Các ý kiến khác, nếu có.d) ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.
5. Kết luận :

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

- Yờu cầu sửa chữa, hoàn thiện bộ phận cụng trỡnh, giai doạn thi cụng xõy dựng cụng trỡnh dó hoàn thành và cỏc yờu cầu khỏc nếu cú.

giám sát thi công xây dựng

(của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)kỹ thuật thi công trực tiếp

(của Nhà thầu thi công xây dựng công trình)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư (trong trường hợp hợp đồng tổng thầu)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Hồ sơ nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng gồm:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng và các phụ lục khác kèm theo;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

PHỤ LỤC 5B

(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)


cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Địa điểm, ngày.......... tháng......... năm..........
Biên bản số ......................

Nghiệm thu thiết bị chạy thử ĐƠN động KHÔNG tải

Công trình .........(ghi tên công trình xây dựng)............

1. Thiết bị/Cụm Thiết bị được nghiệm thu bao gồm:- Nêu rõ tên thiết bị, thời gian chạy thử (bắt đầu, kết thúc) và vị trí lắp đặt trên công trình.
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện;

b) Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng;

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu đối với các nhà thầu phụ.
3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu : .......... ngày.......... tháng......... năm..........Kết thúc : ........... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: ……………………………………………………….
4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bị đơn động không tải đã thực hiện:
a) Về căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1 Điều 25 Nghị định này).

b) Về chất lượng chạy thử thiết bị đơn động không tải (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình).

c) Các ý kiến khác nếu có.

d) ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.
5. Kết luận :

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.


giám sát thi công xây dựng

(của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

kỹ thuật thi công trực tiếp

(của Nhà thầu thi công xây dựng công trình)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)


giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư (trong trường hợp hợp đồng tổng thầu)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Hồ sơ nghiệm thu chạy thử thiết bị đơn động không tải gồm:

- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.


PHỤ LỤC 5C

(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)


cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Địa điểm, ngày.......... tháng......... năm..........
Biên bản số ......................

Nghiệm thu thiết bị chạy thử Liên động KHÔNG tải

Công trình .........(ghi tên công trình xây dựng)............

1. Hệ thống thiết bị được nghiệm thu bao gồm:- Ghi rõ tên hệ thống thiết bị và thời gian chạy thử (bắt đầu, kết thúc), vị trí lắp đặt trên công trình, công trình.
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện;

b) Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng;

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu đối với các nhà thầu phụ.
3. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : .......... ngày.......... tháng......... năm..........

Kết thúc : ........... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: ……………………………………………………….
4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bị liên động không tải đã thực hiện:
a) Về căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1 Điều 25 Nghị định này).

b) Về chất lượng chạy thử thiết bị liên động không tải (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình).

c) Các ý kiến khác nếu có.

d) ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.
5. Kết luận :

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.


giám sát thi công xây dựng

(của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)


kỹ thuật thi công trực tiếp

(của Nhà thầu thi công xây dựng công trình)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

giám sát thi công xât dựng của chủ đầu tư (trong trường hợp hợp đồng tổng thầu)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Hồ sơ nghiệm thu chạy thử thiết bị liên động không tải gồm:

- Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải và các phụ lục kèm theo nếu có;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.PHỤ LỤC 6

(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)


cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Địa điểm , ngày.......... tháng......... năm..........
Biên bản số ......................

Nghiệm thu thiết bị chạy thử Liên động có tải

Công trình .........(ghi tên công trình xây dựng)............

1. Hệ thống thiết bị được nghiệm thu bao gồm:


- Nêu rõ hệ thống thiết bị và thời gian chạy thử (bắt đầu, kết thúc)
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a) Phía chủ đầu tư: (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình : (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Người đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

- Người phụ trách thi công trực tiếp : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).


c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Người đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

- Chủ nhiệm thiết kế : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
3. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : .......... ngày.......... tháng......... năm..........

Kết thúc : ........... ngày.......... tháng......... năm..........Tại: ……………………………………
4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bị liên động có tải đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1 Điều 26 Nghị định này).b) Về chất lượng chạy thử thiết bị liên động có tải (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình).

c) Công suất đưa vào vận hành :

- Công suất theo thiết kế đã được phê duyệt;

- Công suất theo thực tế đạt được.d) Các ý kiến khác nếu có.
5. Kết luận :

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.


Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.


Nhà thầu giám sát thi công

xây dựng công trình

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ

đóng dấu pháp nhân)


Chủ đầu tư

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ

và đóng dấu pháp nhân)Nhà thầu thiết kế

xây dựng công trình

(ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu);

Nhà thầu thi công

xây dựngcông trình

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)Hồ sơ nghiệm thu chạy thử thiết bị liên động có tải gồm:
- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.PHỤ LỤC 7

(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)


Tên Chủ đầu tư ............................................................

………………………........................

…………………………………........


cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

Địa điểm, ngày…....... tháng…....... năm…........


BIÊN BẢN

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

HOẶC CÔNG TRÌNH ĐĐƯA VÀO SỬ DỤNG
1. Công trình/hạng mục công trình:…………………………………….………………..…………………..
2. Địa điểm xây dựng:
3. Thành phần tham gia nghiệm thu:
a) Phía chủ đầu tư: (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).
b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình : (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Người đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

- Người phụ trách thi công trực tiếp : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).


c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Người đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

- Chủ nhiệm thiết kế : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).


4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :
Bắt đầu : …....... ngày…........ tháng…....... năm…......

Kết thúc : …....... ngày…........ tháng…....... năm…......

Tại: …………………………………………………………..

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu;

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật);

c) Các ý kiến khác nếu có.
6. Kết luận :
- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

Nhà thầu giám sát thi công

xây dựng công trình

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ

đóng dấu pháp nhân)


Chủ đầu tư

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ

và đóng dấu pháp nhân)Nhà thầu thiết kế

xây dựng công trình

(ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu);

Nhà thầu thi công

xây dựng công trình

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Hồ sơ nghiệm thu gồm:
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

PHỤ LỤC 8

(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)


Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình …………………………………. ………………………………….

Công trình ……………………..

…………………………………..
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________
Địa điểm, ngày......... tháng......... năm..........


BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Kính gửi : (tên cơ quan quản lý nhà nước theo quy định)
1. Tên công trình, vị trí xây dựng:
2. Các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng:
a) Nhà thầu khảo sát xây dựng: …. (ghi tên tổ chức, cá nhân) …………………….................................

b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình : …………. (ghi tên tổ chức, cá nhân)

c) Nhà thầu thi công xây dựng : …………. (ghi tên tổ chức, cá nhân)

d) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng : ………….(ghi tên tổ chức, cá nhân)


3. Mô tả nội dung sự cố:
Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình xây dựng khi xảy ra sự cố, thời điểm xảy ra sự cố

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

4. Thiệt hại sơ bộ về người và vật chất:


a) Tình hình thiệt hại về người, về vật chất: ...............……………………………..............................
b) Về nguyên nhân sự cố: ……………………………………………………….…………………
5. Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………...............................Nơi nhận :
- Như trên;

- LưuNgười báo cáo *

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


* Ghi chú:


a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;

b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.

PHỤ LỤC 9

(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)


Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng………………………………………………………………….


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________
Địa điểm, ngày......... tháng......... năm..........BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Tên công trình xảy ra sự cố: ……………………………………………………………............................……..

2. Hạng mục công trình xảy ra sự cố: ……………………………………………………...............................……
3. Địa điểm xây dựng công trình: ………………………………….............................…………………………..
4. Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố được lập với các nội dung sau:
a) Thời điểm xảy ra sự cố : ……giờ….. ngày…… tháng ….. năm…….
b) Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình khi xảy ra sự cố………………………
c) Sơ bộ về tình hình thiệt hại về người, về vật chất...……………………….
d) Sơ bộ về nguyên nhân sự cố (nếu có)…………………………………………………..


Người lập biên bản

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;
b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.

Các thành phần tham gia lập biên bản khác gồm:


- Nhà thầu thi công xây dựng : (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)
- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình : (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)
- Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình : (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)
- Các thành phần khác, nếu có.
: vi-VN -> congdan -> Lists -> ThuTuc -> Attachments
vi-VN -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-VN -> Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Attachments -> Nghị ĐỊNH: Chương I những quy đỊnh chung
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ giáo dục và ĐÀo tạo số 41/2000/QĐ-bgdđT ngày 07/09/2000 Về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông
Attachments -> BỘ VĂn hoá thông tin số: 69/2006/tt-bvhtt
Attachments -> Nghị định số 75/2000/NĐ-cp về công chứng, chứng thực Nghị định Số : 75/2000/NĐ-cp ngày 08/12/2000
Attachments -> Liên tịch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương