Căn cứ Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009tải về 19.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích19.4 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 431/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30A ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN NGHÈO CỦA TỈNH THANH HÓA NĂM 2010CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009; Nghị định số 12/2009NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng các công trình; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng các công trình; và các quy định hiện hành khác của Nhà nước có liên quan;

Căn cứ Nghị Quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Quyết định số 4090/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: Quy định về phân cấp và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh Thanh Hóa; và các văn bản có liên quan khác của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 89/SKHĐT-TH ngày 19/01/2010 và đề nghị của Chủ tịch UBND các huyện nghèo về việc đề nghị phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng trung tâm dạy nghề năm 2010 thuộc Chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ - CP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng các trung tâm dạy nghề năm 2010 thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị Quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ đối với 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa (Có phụ biểu chi tiết từng dự án kèm theo), để chủ đầu tư và các ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện.

Điều 2. Cơ chế quản lý và thực hiện đầu tư:

1. Giao UBND các huyện làm chủ đầu tư đối với các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 7 huyện nghèo, tỉnh Thanh Hoá theo Nghị Quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

2. UBND các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Bá Thước, Như Xuân, Thường Xuân: Trên cơ sở danh mục dự án được phê duyệt, khẩn trương lập dự án (hoặc BCKTKT) trình duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Quyết định số 4090/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về phân cấp và uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn đầu tư hoàn thành dứt điểm các dự án còn dở dang năm 2009 để phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, ưu tiên vốn đầu tư xây dựng các Trung tâm dạy nghề tổng hợp tại 7 huyện nghèo năm 2010.

4. Các ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ UBND các huyện nghèo và chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành mình trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Bá Thước, Như Xuân, Thường Xuân; thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ (để thực hiện );
- Văn phòng Chính phủ (để B/cáo );
- Các Bộ: KH & ĐT, TC (để B/cáo );
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để B/cáo );
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, MN(2), M 12.
QD 3485

CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh


 

PHỤ LỤC.

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30A ĐỐI VỚI 7 HUYỆN NGHÈO CỦA TỈNH THANH HÓA NĂM 2010


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 431/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Chủ đầu tư

Ghi Chú

1

Trung tâm dạy nghề huyện Mường Lát

Thị trấn huyện Mường Lát

UBND huyện Mường Lát

Lập và trình duyệt dự án đầu tư (hoặc BCKTKT)

2

Trung tâm dạy nghề huyện Bá Thước

Thị trấn huyện Bá Thước

UBND huyện Bá Thước

nt

3

Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân

Thị trấn huyện Thường Xuân

UBND huyện Thường Xuân

nt

4

Nâng cấp Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Quan Hoá

Thị trấn huyện Quan Hoá

UBND huyện Quan Hoá

nt

5

Nâng cấp Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Quan Sơn

Thị trấn huyện Quan Sơn

UBND huyện Quan Sơn

nt

6

Nâng cấp Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Lang Chánh

Thị trấn huyện Lang Chánh

UBND huyện Lang Chánh

nt

* Ghi chú: Quy mô tiêu chuẩn đ­ược xác định theo Quyết định 71/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động, Th­ương binh và Xã hội và đư­ợc xác định chính thức trong quá trình lập và phê duyệt dự án (hoặc BCKTKT).

 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương