Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003tải về 9.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích9.15 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LÂM ĐỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 148/2005/QĐ-UBND Đà lạt, ngày 18 tháng 08 năm 2005


QUYẾT ĐỊNH

V/v Giao nhiệm vụ Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về

Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của tỉnh Lâm Đồng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và hỏi đáp của Việt nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

- Tiếp theo quyết định số 1855/QĐ-UB ngày 20/7/2005 của UBND tỉnh lâm Đồng v/v Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Lâm Đồng;

- Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tại tờ trình số 22/TT-SKHCN ngày 02/8/2005, V/v Tổ chức cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về TBT của tỉnh Lâm Đồng;

- Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao nhiệm vụ cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của tỉnh Lâm Đồng cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Nhiệm vụ cụ thể do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai thực hiện theo Điều 6 của Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam và TBT, ban hành kèm theo Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ.Điều 2: Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

  • TTTU (để báo cáo); (Đã ký)

  • TT HĐND tỉnh (để báo cáo);

  • Ban TC tỉnh ủy (để biết);

  • Như điều 2 (để TH);

  • Lưu VP UB, SNV, TKCT. Huỳnh Đức Hòa

: Lists -> Ti%20liu -> Attachments
Attachments -> BỘ thông tin và
Attachments -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢng
Attachments -> BỘ thông tin và
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Attachments -> Truyền thôNG
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-cp ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-cp ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Attachments -> BỘ BƯu chính viễn thông ──── CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương