Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003tải về 50.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích50.64 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH


Số: 651/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 27 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH


Ban hành Kế hoạch tuyển dụng

công chức tỉnh Bình Định năm 2012ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 643/TTr-SNV ngày 14 tháng 11 năm 2012,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2012.

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh;

- Lưu: VT, SNV, K12.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH


Tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 651/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Bình Định)I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV;

- Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định;

- Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2012;

- Quyết định số 728/QĐ-CTUBND ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2012.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tuyển chọn những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm để bổ sung cho đội ngũ công chức của tỉnh.

2. Yêu cầu:

a) Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật.

b) Đảm bảo tính cạnh tranh trong tuyển dụng công chức.

c) Ưu tiên người có trình độ cao, có kinh nghiệm và năng lực thực tiễn, người có công với nước, người dân tộc thiểu số.

d) Tuyển chọn theo đúng vị trí việc làm, bảo đảm đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch cần tuyển dụng theo quy định.

đ) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là cơ quan, địa phương) chưa sử dụng hết chỉ tiêu biên chế hành chính được giao phải đăng ký nhu cầu tuyển dụng, nếu tiết kiệm biên chế thì chỉ để lại dưới 10% tổng biên chế được giao, trường hợp đặc biệt phải có văn bản báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh.III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng), Ban giám sát kỳ tuyển dụng (gọi tắt là Ban giám sát) và các bộ phận giúp việc:

a) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập:

- Hội đồng tuyển dụng gồm các thành phần sau:

+ Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo UBND tỉnh;

+ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ;

+ Các Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo các cơ quan: Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ;

+ Các ủy viên là đại diện một số bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan, trong đó 01 ủy viên kiêm Trưởng ban Ban thư ký Hội đồng.

- Ban giám sát, gồm các thành phần: Trưởng ban, Phó trưởng ban và giám sát viên theo đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ.

b) Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định thành lập Ban Thư ký Hội đồng tuyển dụng (gọi tắt là Ban Thư ký) và các bộ phận giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng:

- Thành lập Ban Thư ký gồm:

+ Trưởng ban Thư ký là Trưởng phòng Phòng Cán bộ - Công chức thuộc Sở Nội vụ;

+ Phó trưởng ban và các ủy viên là đại diện một số bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan theo đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ.

- Thành lập các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng, bao gồm: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo và các bộ phận giúp việc khác có liên quan đến kỳ tuyển dụng.

c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát và các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV.2. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm; chỉ tiêu biên chế được giao và nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, địa phương đã đăng ký, Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm tra nhu cầu tuyển dụng về số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí việc làm theo đúng quy định và trình UBND tỉnh phê duyệt: Thời gian hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2012.3. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Thông báo tuyển dụng:

- Sở Nội vụ thông báo công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và niêm yết tại trụ sở: Quy định, Kế hoạch và nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2012;

- Thủ trưởng các cơ quan, địa phương niêm yết công khai Quy định, Kế hoạch và nhu cầu tuyển dụng; thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại trụ sở cơ quan, địa phương mình.

b) Tiếp nhận hồ sơ:

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan, địa phương nơi đăng ký dự tuyển công chức;

- Thủ trưởng các cơ quan, địa phương có nhu cầu tuyển dụng công chức tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển theo đúng quy định. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công chức trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

c) Thẩm tra và lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển:

- Chậm nhất 03 ngày kể từ ngày kết thúc thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, Thủ trưởng các cơ quan, địa phương tổ chức kiểm tra hồ sơ, tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ dự tuyển, file excel dữ liệu thí sinh đăng ký dự tuyển) gửi về Hội đồng tuyển dụng (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp;

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, Ban Thư ký có trách nhiệm thẩm tra về điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí đăng ký tuyển dụng và tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển theo đề nghị của Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; báo cáo danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng công chức không qua thi tuyển và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển để Hội đồng tuyển dụng trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

d) Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi được niêm yết tại trụ sở của Sở Nội vụ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ trước ngày thi ít nhất 10 ngày.

4. Xây dựng nội dung thi tuyển: Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức biên soạn nội dung thi tuyển trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

5. Tổ chức ôn tập:

- Trước ngày thi ít nhất 7 ngày, Hội đồng tuyển dụng tổ chức hướng dẫn ôn tập các môn thi cho thí sinh đủ điều kiện dự thi;

- Thời gian, địa điểm ôn tập: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ http://www.ubndbinhdinh.vn) và trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (địa chỉ http://snv.binhdinh.gov.vn).

6. Thời gian và địa điểm thi:

- Thời gian thi: Dự kiến trong tháng 01 năm 2013;

- Địa điểm thi: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng.

7. Thông báo kết quả thi và tổ chức phúc tra, phúc khảo kết quả thi:

- Thông báo kết quả điểm thi: Hội đồng tuyển dụng niêm yết công khai kết quả điểm thi tại trụ sở của Sở Nội vụ, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và niêm yết tại các cơ quan, địa phương tuyển dụng sau 07 ngày kể từ ngày kết thúc công tác chấm thi;

- Phúc tra, phúc khảo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi, Hội đồng tuyển dụng (Thường trực Sở Nội vụ) nhận đơn đề nghị phúc tra, phúc khảo; tổ chức phúc tra, chấm phúc khảo và thông báo kết quả trong vòng 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc tra, phúc khảo.

8. Báo cáo kết quả thi: Chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo để UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng và niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển tại trụ sở Sở Nội vụ, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và niêm yết tại các cơ quan, địa phương tuyển dụng.

9. Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ (không nhận đơn qua thư điện tử, fax, Telex). Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày kết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.10. Quyết định tuyển dụng và nhận việc

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định, Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển;

- Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan trúng tuyển nhận việc. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi Sở Nội vụ và cơ quan trúng tuyển biết (không nhận đơn qua thư điện tử, fax, Telex). Thời gian xin gia hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận việc;

- Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc sau thời hạn nêu trên thì Sở Nội vụ ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng sử dụng từ nguồn thu lệ phí dự tuyển và ngân sách tỉnh cấp.

2. Mức thu lệ phí thực hiện hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Liên Bộ: Tài chính - Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. Thí sinh nộp lệ phí đăng ký dự tuyển khi nhận thẻ dự thi; đối với trường hợp được tuyển dụng không qua thi tuyển thì nộp tại Văn phòng Sở Nội vụ.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí cho việc tổ chức tuyển dụng công chức, trình UBND tỉnh cấp bổ sung vào nguồn kinh phí của Sở Nội vụ (nếu thiếu).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng tuyển dụng: Giúp UBND tỉnh thực hiện việc tuyển dụng công chức năm 2012 theo đúng hiện hành của Nhà nước, Quy định của UBND tỉnh và Kế hoạch này.

2. Sở Nội vụ: Là cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng, có trách nhiệm:

a) Tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

- Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, nhu cầu, nội dung tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2012;

- Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng và Ban giám sát kỳ tuyển dụng;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; kịp thời đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện;

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ cho kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2012 trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

b) Tham mưu, giúp Hội đồng tuyển dụng tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2012:

- Thông báo trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; niêm yết công khai tại trụ sở, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ về Kế hoạch và nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2012;

- Tham mưu thành lập các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng;

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi; tài liệu các môn thi, tổ chức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh;

- Tổ chức tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh theo đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan, địa phương;

- Phát thẻ và thu phí dự thi; quản lý sử dụng, thanh quyết toán kinh phí tổ chức tuyển dụng công chức theo quy định;

- Nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; đơn phúc tra, phúc khảo báo cáo Hội đồng tuyển dụng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền;

- Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả thi tuyển và kết quả tiếp nhận công chức không qua thi tuyển.3. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm tổ chức kỳ tuyển dụng và hướng dẫn việc sử dụng, thanh quyết toán theo đúng quy định.

4. Trường Chính trị tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác biên soạn tài liệu, hướng dẫn ôn tập và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh và Hội đồng tuyển dụng.

5. Thủ trưởng các cơ quan, địa phương có liên quan

- Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao;

- Thông báo trên Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã (đối với các huyện, thị xã, thành phố); niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương (nếu có) về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển dụng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển;

- Tổ chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển; tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và báo cáo Hội đồng tuyển dụng (qua Sở Nội vụ) theo đúng thời gian quy định; chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc không tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển;

- Thông báo đến thí sinh đủ điều kiện dự tuyển về thời gian, địa điểm ôn thi, nội dung, hình thức các môn thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi;

- Thông báo kết quả tuyển dụng công chức đến những người trúng tuyển sau khi có thông báo của Hội đồng tuyển dụng.- Quyết định tiếp nhận, phân công, bố trí công việc; lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ công chức đối với những người trúng tuyển theo đúng quy định./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc: uploads -> spaw2 -> files
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
files -> Tháng 12/ 2013 I. Khu vực thị trưỜng châU Á thái bình dưƠNG
files -> CHƯƠng trình dự kiếN (tóm tắt) ĐOÀn doanh nghiệP Đi khảo sát và LÀm việc tại thổ nhĩ KỲ VÀ hy lạp thời gian: 23 30/10/2013
files -> THÁch thức và CƠ HỘi cho tăng trưỞng xuất khẩu của bình đỊnh trong nền kinh tế SỐ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương