Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994tải về 25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích25 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ------------------------------------

Số : 489/1998/QĐ-UB Tân An, ngày 17 tháng 3 năm 1998QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v giao chỉ tiêu tuyển sinh Quân sự năm 1998”

-----------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

- Căn cứ quyết định số 25/HĐBT ngày 16/02/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ);

- Theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh quân sự năm học 98 - 99 của Ban tuyển sinh quân sự Quân khu 7 và chỉ tiêu tuyển sinh Bộ quốc phòng giao cho tỉnh;  • Xét văn bản đề nghị số 39/CV.98 ngày 14/3/1998 của Ban tuyển sinh quân sự tỉnh;


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay giao chỉ tiêu tuyễn sinh quân sự năm 1998-1999 cho các huyện, thị sau :

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu

01

Thị xã Tân An

24

02

Huyện Châu Thành

13

03

Huyện Tân Trụ

14

04

Huyện THủ Thừa

15

05

Huyện Bến Lức

13

06

Huyện Cần Đước

16

07

Huyện Cần Giuộc

16

08

Huyện Đức Hòa

24

09

Huyện Đức Huệ

13

10

Huyện Thạnh Hóa

08

11

Huyện Tân Thạnh

12

12

Huyện Mộc Hóa

12

13

Huyện Vĩnh Hưng

08

14

Huyện Tân Hưng

03
Cộng

191

Điều 2 : Ủy ban nhân dân các huyện, thị có trách nhiệm tuyển chọn thanh niên có đủ tiêu chuẩn dự thị vào các trường sĩ quan trong quân đội.

Giao cho Thường trực Ban tuyển sinh Quân sự tỉnh hướng dẫn các tiêu chuẩn tuyển sinh, tổ chức sơ tuyển đúng qui định.Điều 3 : Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban tuyển sinh quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận : Đã ký : Trần Thị Sửa

- Bộ tham mưu QK7

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh

- CT, PCT (I+VX)

- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy

- Như điều 3

- Ban động viên TQ (10b)

- NC.UB - Lưu.-u/489-qd-98

: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương