Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994tải về 14.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích14.92 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ------------------------------------

Số : 476/1998/QĐ-UB Tân An, ngày 13 tháng 3 năm 1998QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v duyệt quy hoạch sử dụng đất đai huyện Cần Giuộc

thời kỳ 1997 - 2005”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Luật đất đai ngày 14/7/1993;

- Theo Nghị quyết kỳ họp thứ VII của HĐND huyện Cần Giuộc khóa VII (số 08/NQ.HĐND.K7 ngày 27/02/1998) v/v quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai huyện Cần Giuộc thời kỳ 1997 - 2005;  • Xét đề nghị của UBND huyện Cần Giuộc và Sở Địa chính (tờ trình số : /1998/TT.ĐC ngày / /1998).


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay duyệt quy hoạch sử dụng đất dai huyện Cần Giuộc thời kỳ 1997-2005 do UBND huyện Cần Giuộc, Sở Địa chính cùng Trugn tâm triển khai quy hoạch sử dụng đất - Viện Điều tra quy hoạch đất đai - thuộc Tổng Cục địa chính thiết lập với các nội dung như sau :

- Tổng diện tích tự nhiên : 19.140,67 ha

1/ Đất nông nghiệp : 11.027,35 ha

Trong đó :

Đất 2 lúa : 6.054,71 ha

Đất 1 lúa : 2.468,36 ha

2/ Đất lâm nghiệp : 1.101,41 ha

3/ Đất chuyên dùng : 3.185,82 ha

Trong đó :

- Đất xây dựng : 2.100,29 ha

- Đất giao thông : 392,36 ha

- Đất thủy lợi : 530,79 ha

- Đất di tích lịch sử văn hóa : 5,54 ha

- Đất an ninh quốc phòng : 1,17 ha

- Đất làm nghĩa địa : 151,83 ha

- Đất chuyên dùng : 3,84 ha

4/ Đất đô thị : 180,00 ha

5/ Đất khu dân cư nông thôn : 1.594,57 ha

6/ Đất chưa sử dụng : 2.051,52 ha

Điều 2 : UBND huyện Cần Giuộc có trách nhiệm :

- Tổ chức quản lý việc sử dụng đất trên địa bàn huyện theo đúng quy hoạch sử dụng đất đai đã được duyệt.

- Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, thị trấn, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

- Việc giao đất, cho thuê đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công sở, nhà ở và các công trình công nghiệp, phúc lợi công cộng... phải đúng thẩm quyền và quy hoạch sử dụng đất của huyện đã được duyệt.

- Việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai của huyện phải theo đúng Luật đất đai quy định.

Điều 3 : Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Địa chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Giám đốc Sở Guao thông vậnt ải, Giúam đốc SỞ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốc Công an tỉnh, Bộ hcỉ huy quân sự tỉnh, CT.UBND huyện Cần Giuộc và thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nơi nhận : CHỦ TỊCH

- Tổng cục địa chính Đã ký : Phạm Văn Tài

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c)

- CT, PCT.I

- Viện ĐTQHĐĐ

- Như điều III

- NC.UB - Lưu.-u/476-qd-98
: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương