Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994tải về 10.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.27 Kb.
#21301


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ------------------------------------

Số : 455/1998/QĐ-UB Tân An, ngày 10 tháng 3 năm 1998QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v cho phép Chi cục thú y thực hiện phương án phòng chống dịch bệnh

lở mồm, long móng gia súc ở tỉnh Long an, giai đoạn 1998-2000”

-----------ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

- Căn cứ theo quyết định số 1243/NN.TY.QĐ ngày 24/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v qui định tiêm phòng bắt buộc đối với từng bệnh, từng loại động vật;


  • Xét đề nghị số 36/1998/TT.CCTY ngày 03/3/1998 của chi Cục thú y và đề nghị số 160/1998/NN.PTNT ngày 04/3/98 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn “V/v đề nghị phê duỵet phương án phòng chống dịch bệnh lở mồm, long móng đàn gia súc;


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay cho phép Chi Cục thú y thực hiện phương án phòng chống dịch bệnh lở mồm, long móng gia súc ở tỉnh Long an, giai đoạn 1998-2000.

Về kinh phí để thực hiện phương án này, chó phép Chi cục thú y tổ chức thu lệ phí đối với đàn gia súc tại các lò mổ, tại các hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi (kể cả heo nái) và tổ chức chích ngừa 100% cho đàn gia súc, bảo đảm không để xảy ra bệnh lở mồm, long móng trong toàn tỉnh. Đồng thời có biện pháp ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lở mồm, long móng từ nơi khác đến tỉnh Long an.Điều 2 : Giao cho Chi cục thú y tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện cụ thể về chuyên môn.

Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính vật giá, Cục thuế hướng dẫn quản lý thu-chi và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, kịp thời phát hiện vướng mắc và đề xuất với UBND tỉnh có chỉ đạo xử lý uốn nắn công tác này.Điều 3 : Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Cục thuế, Chi Cục trưởng Chi cục thú y, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chiếu theo quyết định thi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Nơi nhận : Đã ký : Phạm Văn Tài

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh

- CT, PCT

- Như điều III

- UBND các huyện, thị

- NC.UB


- Lưu.-u/455-qd-98


Каталог: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an

tải về 10.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương