Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994tải về 12.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.66 Kb.
#21282


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ------------------------------------

Số : 454/1998/QĐ-UB Tân An, ngày 10 tháng 3 năm 1998QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v bố trí biên chế Phó Chỉ huy trưởng Quân sự chuyên trách cho

Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trong tỉnh”

-----------ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

- Căn cứ vào điều 2, điều 13 của Pháp lệnh về DQTV và điểm 3 điều 5 Nghị định số 35/CP ngày 14/6/1996 của Chính phủ;


  • Căn cứ vào công văn số 554/CV-TL ngày 15/11/1997 của Tư lệnh QK7 về việc bố trí Phó chỉ huy trưởng quân sự chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn;

  • Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long an;


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay thống nhất bố trí biên chế Phó chỉ huy trưởng Quân sự chuyên trách Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn cho các huyện, thị sau đây :

1- Huyện Tân Hưng có : 10 xã, 1 thị trấn

2- Huyện Vĩnh Hưng có : 09 xã, 1 thị trấn

3- Huyện Mộc Hóa có : 12 xã, 1 thị trấn

4- Huyện Thạnh Hóa có : 09 xã, 1 thị trấn

5- Huyện Đức Huệ có : 09 xã, 1 thị trấn

6- Huyện Cần Đước có : 16 xã, 1 thị trấn

7- Huyện Cần Giuộc có : 16 xã, 1 thị trấn

8- Huyện Bến Lức có : 14 xã, 1 thị trấn

9- Huyện Thủ Thừa có : 10 xã, 1 thị trấn

10- Huyện Tân Trụ có : 10 xã, 1 thị trấn

11- Huyện Châu Thành có : 12 xã, 1 thị trấn

12- Huyện Đức Hòa có : 17 xã, 3 thị trấn

13- Huyện Tân Thạnh có : 12 xã, 1 thị trấn

14- Thị xã Tân An có : 06 xã, 5 phường

Phó chỉ huy trưởng Quân sự chuyên trách xã, phường, thị trấn hàng tháng được hưởng khoản phụ cấp theo qui định tại điều 10 Nghị định 35/CP ngày 14/6/1996 của Chính phủ.Điều 2 : Giao trách nhiệm vụ cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các Sở ngành có liên quan, triển khai thực hiện tinh thần quyết định này.

Điều 3 : Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyên, thị có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Nơi nhận : Đã ký : Phạm Văn Tài

- Bộtham mưu QK7

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh

- CT, PCT.I

- Như điều III

- NC.UB - Lưu.-u/454-qd-98
Каталог: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an

tải về 12.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương