Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 21/06/1994tải về 13.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích13.39 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ------------------------------------

Số : 440/1998/QĐ-UB Tân An, ngày 09 tháng 3 năm 1998QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

“V/v chuyển giao chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ

Ủy ban bảo vệ chăm sóc trẻ em sang các cơ quan chức năng khác”

-----------ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

- Căn cứ quyết định số 19/1998/QĐ-TTg ngày 24/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình quốc gia cũ;


  • Sau khi trao đổi thống nhất với các ngành chức năng liên quan trong cuộc họp ngày 03/3/1998 tại UBND tỉnh.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chuyển giao chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh sang các cơ quan sau đây để tiếp tục tổ chức thực hiện.

1/ Chuyển giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em của chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em sang Sở y tế quản lý.

2/ Chuyển giao mục tiêu chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sang Sở Lao động thương binh và xã hội quản lý, gồm :

- Sở Lao động thương binh và xã hội quản lý đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Công an tỉnh quản lý đối tượng trẻ em làm trái pháp luật.

3/ Sở Văn hóa thông tin xây dựng và phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long an thực hiện kế hoạch phát triển các điểm vui chơi cho trẻ em ở đô thị và nông thôn.

4/ Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh tập trung làm nhiệm vụ quản lý nhà nước, tổ chức phối hợp với các ngành chức năng liên quan về kế hoạch, nhu cầu nguồn lực, các giải pháp cho việc thực hiện các mục tiêu bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở các huyện, thị xã, các ngành; tổ chức chỉ đạo một số mô hình thí điểm.

Điều 2 : Giao nhiệm vụ cho Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Giám đốc : Sở y tế, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Văn hóa thông tin, Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn tổ chức bàn giao, tiếp nhận các mục tiêu của chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên trong tháng 3/1998. Công tác bàn giao cần phải chặt chẽ, không gây xáo trộn về mặt tổ chức, cán bộ, chuyên môn nghiệp vụ; Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em giúp đỡ các ngành để bảo đảm tính liên tục cho việc thực hiện chương trình.

Giao nhiệm vụ cho Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh chủ trì để các ngành tổ chức bàn giao, khi bàn giao cần có các ngành chức năng liên quan khác tham dự để kiểm tra, giám sát.Điều 3 : Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Giám đốc các ngành : Sở y tế, Sở Văn hóa thông tin, Sở Lao động thương binh và xã hội, Công an tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền và thủ trưởng các ngành chức năng liên quan chiếu quyết định thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều hủy bỏ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Nơi nhận : Đã ký : Phạm Văn Tài

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để b/c)

- CT, PCT

- UBND các huyện, thị xã

- Sở Ban ngành ĐT tỉnh

- Ban động viên TQ (10b)- NC.UB - Lưu.-u/440-qd-98


: vbpq longan.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh long an độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh long an
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương