Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dântải về 14.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích14.26 Kb.
#21191

Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 449/QĐ-UB

Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm1999

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm kiểm định Y tế Quốc tế thuộc

Sở Y tế Hải PhòngỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TU ngày 30/9/1998 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy chế quản lý tổ chức, quản lý cán bộ;

Xét Đề nghị của Giám đốc sở Y tế và Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế thuộc Sở Y tế Hải Phòng trên cơ sở tách phòng kiểm dịch y tế thuộc Trung tâm y tế dự phòng.

Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở y tế và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra của các cơ quan chức năng Thành phố có liên quan.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, dự toán cấp 1, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước Thành phố . Trụ sở làm việc đặt tại số 4 Bến Bính (địa điểm làm việc của phòng kiểm dịch y tế cũ) .

Nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm:

1- Thực hiện công tác kiểm dịch đối với người và các phượng tiện vận tải ra vào các cửa khẩu thuộc Thành phố qua đường thủy, đường không, đường bộ nhằm ngăn chặn dịch bệnh theo qui định của Việt Nam và Quốc tế .

2- Hướng dẫn kiểm tra các cơ quan quản lý bến Cảng, sân bay và các kho tàng đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, nước uống, tổ chức diệt chuột và các côn trùng trung gian truyền bệnh dịch ... nhằm ngăn chặn lan truyền và phát sinh bệnh dịch.

3- Giám sát và sử lý động vật, côn trùng truyền bệnh thông qua các phương tiện, hàng hóa ra vào biên giới, thực hiện việc tiêm chủng và cấp giấy tiêm chủng cho những người xuất nhập cảnh theo điều lệ kiểm dịch Quốc tế và trong nước.

4- Cùng Bưu điện Thành phố tiến hành kiểm dịch bưu kiện từ nước ngoài về Thành phố, từ thành phố Hải Phòng ra nước ngoài theo điều lệ kiểm dịch. Thực hiện việc thu nộp lệ phí kiểm dịch theo qui định của Liên Bộ Y tế - Tài chính .

Tổ chức bộ máy và biên chế:

1- Bộ máy lãnh đạo có : Giám đốc và từ 1 đến 2 phó giám đốc.

2- Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng kế hoạch, tổng hợp.

- Phòng xuất nhập cảnh kiểm dịch y tế.

- Đội xông hơi diệt chuột.

3- Biên chế trước mắt năm 1999 giữ nguyên số biên chế của phòng kiểm dịch y tế thuộc Trung tâm y tế dự phòng tách ra và số hợp đồng lao động trả lương từ nguồn thu theo Thông tư số 26/TT-UB

Điều 2. Qui định trách nhiệm:

Giao Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì tiến hành việc thành lập Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế theo qui định tại Điều I, đổng thời chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tiến hành kiểm kê tài sản cơ sở vật chất, lao động, tài chính của Phòng kiểm dịch y tế cũ để bàn giao nguyên trạng cho Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế; sớm đi vào ổn định và hoạt động thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các ngành Thành phố: Tổ chức chính quyền, Tài chính-vật giá, Kế hoạch và Đầu tư ... có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc sở Y tế tạo điều kiện giúp đỡ Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế hoạt động có hiệu quả và đúng với pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông : Chánh văn phòng UBND Thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố, Giám đốc sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng, Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ./.  Nơi nhận:

- Bộ y tế (để báo cáo)

- CT, và các PCT- UBND-TP

- Ban TCTU, TGTU

- Như điều 3 (để thi hành)- Lưu: VP UBND, TCCQ-TP

T/M UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH(Đã ký)


Trần Huy Năng


Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 14.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương