Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003tải về 1.47 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích1.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1934/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 8 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

giải quyết của Sở Công thương tỉnh Vĩnh LongỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: 

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Thủ tướng CP (để báo cáo);

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);

- Tổ CTCT TTg (để báo cáo);

- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh (để thực hiện);

- LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);

- Tổ CT30 tỉnh (để theo dõi);- Lưu: VT, 1.10.02

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Đấu

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH VĨNH LONG.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH VĨNH LONG.


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng (LPG)

3

Cấp Giấy phép bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trên địa bàn tỉnh.

4

Cấp lại Giấy phép bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trên địa bàn tỉnh.

5

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá .

6

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi tỉnh Vĩnh Long.

7

Cấp mới chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai (có dung tích < 150 lít)

8

Cấp lại chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai (có dung tích < 150 lít)

9

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư kho xăng dầu

II. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

3

Cấp Giấy phép sản xuất rượu (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

4

Cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

III. Lĩnh vực Thương mại quốc tế:

1

Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

2

Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

3

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (do thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, TP trực thuộc trung ương khác).

4

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy).

5

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài).

6

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

IV. Lĩnh vực Dịch vụ thương mại

1

Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước

2

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

3

Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

V. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

1

Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

2

Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

3

Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp bị mất

4

Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp bị rách, nát.

VI. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

1

Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn tỉnh

2

Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn tỉnh

3

Xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ / triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh

VII. Lĩnh vực làng nghể

1

Cấp Giấy chứng nhận nghề truyền thống.

2

Cấp Giấy chứng nhận làng nghề .

3

Cấp Giấy chứng nhận làng nghề truyền thống.

VIII

Lĩnh vực Công nghiệp

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng hoá chất độc hại

IX

Lĩnh vực Điện:

1

Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống

3

Thẩm định & phê duyệt thiết kế kỹ thuật- dự tóan các công trình điện

4

Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực

5

Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng

6

Cấp mới thẻ an toàn điện

7

Cấp đối thẻ an toàn điện

8

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

9

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương


PHẦN II : NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH VĨNH LONG.
I. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC:

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:

 • Trình tự thực hiện:

Bước 1 - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Công Thương Vĩnh Long (số 2A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ)

Bước 3 - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Công Thương Vĩnh Long (số 2A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Theo các bước sau :

- Nộp lệ phí khi nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại SỞ Công Thương.

- Người đến nhận kết quả phải nộp lại Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Từ 7 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết nghỉ) • Cách thức thực hiện :

Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

 • Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu số 3 của Nghị định 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 )

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chủ sở hữu cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.

- Bản kê trang thiết bị cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tư xây dựng cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu (Giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, giấy xác nhận cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường)

- Bản sao chứng chỉ đã qua lớp nghiệp vụ xăng dầu theo quy định

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


 • Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc

 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.

 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

 • Lệ phí :

- Địa bàn thành phố: 350.000 đồng/giấy

+ Phí thẩm định : 300.000đ/điểm kinh doanh.

+ Lệ phí cấp giấy: 50.000 đ/giấy

- Địa bàn huyện : 175.000 đồng/giấy

+ Phí thẩm định : 150.000đ/điểm kinh doanh.

+ Lệ phí cấp giấy: 25.000 đ/giấy • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu

 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

- Địa điểm của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Được xây dựng và trang thiết bị của cửa hàng phải theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng, trạm kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

- Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được học về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, thời gian học tối thiểu 3 (ba) tháng. 


 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Mẫu số 3

TÊN DOANH NGHIỆP

________
Số:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________

..., ngày tháng năm 200...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

KINH DOANH CHO CỬA HÀNG, TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU
Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.
Họ và tên người làm đơn:

Ngày tháng năm sinh:

Chức danh (giám đốc/chủ doanh nghiệp):

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Tên doanh nghiệp :

Nơi đặt trụ sở chính:

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: do

cấp ngày tháng năm 200

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tên cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu:

Địa chỉ :

..., ngày tháng năm 200

Người làm đơn ký tênHồ sơ kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận

đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng,

trạm bán lẻ xăng dầu.

3. Tài liệu về đầu tư xây dựng của cửa hàng,

trạm bán lẻ xăng dầu.

4. Bản sao chứng chỉ đã qua lớp học nghiệp vụ xăng dầu

của cán bộ, nhân viên cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.
Xác nhận của UBND xã/phường

(về địa chỉ cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu)

2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng:


 • Trình tự thực hiện:

Bước 1 - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Công Thương Vĩnh Long (số 2A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, chủ nhật nghỉ)

Bước 3 - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Công Thương Vĩnh Long (số 2A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Theo các bước sau :

- Nộp lệ phí khi nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng.

- Người đến nhận kết quả phải nộp lại Giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Từ 7 giờ đến 11 giờ buổi sáng và 13 giờ đến 17 giờ buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy làm việc buổi sáng (ngày lễ, Tết nghỉ) • Cách thức thực hiện :Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

 • Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng (theo mẫu quy định)

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Giấy chứng nhận an toàn PCCC do Công an tỉnh, thành phố cấp

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


 • Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc

 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long.

 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

 • Lệ phí :

- Địa bàn thành phố : 150.000 đồng/giấy

+ Phí thẩm định : 100.000đ/điểmkinh doanh.

+ Lệ phí cấp giấy: 50.000 đ/giấy

- Địa bàn huyện : 75.000 đồng/giấy

+ Phí thẩm định : 50.000đ/điểm kinh doanh.

+ Lệ phí cấp giấy: 25.000 đ/giấy • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng.

 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Điều kiện về cơ sở vật kỹ thuật và trang thiết bị:

Cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải có thiết kế xây dựng kho quy định tiêu chuẩn Việt Nam.TCVN 2622:1995.

Việc xây dựng cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải thực hiện các quy định về diện tích mặt bằng, yêu cầu kết cấu xây dựng, nơi bán hàng, kho chứa hàng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện tại mục 5, Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 6223:1996.

Điều kiện về chuyên môn của cán bộ, nhân viên: Cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải được học tập kiến thức về khí đốt hoá lỏng, huấn luyện về phòng độc, phòng cháy chữa cháy và được Công an tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy.

Điều kiện về sức khoẻ Cán bộ, nhân viên làm việc tại các cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc kinh doanh, được cơ quan Y tế cấp quận, huyện, thị xã hoặc tương trở lên kiểm tra và xác nhận.

Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ: Cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng phải có đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Mục 6 tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN 6223:1996 và được cơ quan Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương Mại hướng dẫn kinh doanh khí đốt hoá lỏng


MẪU


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

KHÍ ĐỐT HOÁ LỎNG

(Dùng cho thương nhân kinh doanh khí đốt hoá lỏng theo qui định tại Thông tư

số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại)
Kính gửi : Sở Công Thương tỉnh (TP).........................................
Họ và tên người làm đơn :..........................................................................

Ngày tháng năm sinh : ......................................Nam, Nữ:..........................

Chức danh (Giám đốc/Chủ DN) : ...............................................................

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú) : .............................................................

Tên doanh nghiệp hoặc cơ sở KD : ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : .................................................

do ....................................................... Cấp ngày ......................................

Nơi đặt trụ sở chính/Địa điểm kinh doanh khí đốt hoá lỏng .......................

...................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng theo qui định tại Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại .


Ngày tháng năm

Người làm đơn ký tên

(Đóng dấu nếu là CTy, DN)

Hồ sơ kèm theo :

Bản sao Giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh

Tài liệu việc thực hiện các điều

kiện kinh doanh theo qui định

Các giấy tờ liên quan khác.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG

Về địa chỉ thường trú hoặc tạm trú của người làm đơn(Chỉ yêu cầu đối với cá nhân, hộ kinh doanh)

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương