Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003tải về 30.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích30.28 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI
Số: 1195/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Yên Bái, ngày 28 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác

quản lý lao động - việc làm tỉnh Yên Bái năm 2008CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 101/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của Uỷ ban nhân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước năm 2008 tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 128/TTr-SKHĐT ngày 23 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý lao động - việc làm tỉnh Yên Bái năm 2008, với các nội dung như sau:

1. Đối tượng và phạm vi Dự án: 5 huyện, thị xã (71 xã, phường, thị trấn), trong đó:

- Nâng cao năng lực cán bộ quản lý quản lý lao động - việc làm: 01 cán bộ huyện làm công tác quản lý lao động - việc làm, lãnh đạo cấp xã và cán bộ làm công tác quản lý lao động - việc làm của xã, cho 2 huyện Mù Cang Chải (13 xã, 01 thị trấn); huyện Trạm Tấu (11 xã, 01 thị trấn);

- Trang bị kỹ năng sử dụng tin học (ứng dụng 02 phần mềm Microsoft Word và Excel), thị xã Nghĩa Lộ (04 phường, 03 xã); huyện Văn Chấn (13 xã); huyện Văn Yên (01 thị trấn, 24 xã);

2. Địa điểm thực hiện: Đào tạo tại trung tâm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huỵên Mù Cang Chải, huyện Văn Yên (mỗi đơn vị 01 lớp).

3. Thời gian đào tạo:

- Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý lao động - việc làm 03 ngày/lớp.

- Trang bị kỹ năng sử dụng tin học phục vụ công tác quản lý ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 2 tháng/1 lớp.

4. Số lượng: 04 lớp, 99 học viên

5. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng:

5.1. Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý lao động - việc làm các cấp gồm 5 chuyên đề:

- Chuyên đề 1:

+ Quản lý dân số, nguồn lao động, công tác lao động - việc làm ở huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn;

+ Phương pháp lập và quản lý sổ theo dõi nguồn nhân lực ở xã, phường, thị trấn, tổ nhân dân, khu phố, thôn, bản.

- Chuyên đề 2: Các chỉ tiêu về lĩnh vực lao động việc làm, chế độ báo cáo thống kê lao động việc làm.

- Chuyên đề 3: Quản lý nhà n­ước về lao động tiền l­ương đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động hợp đồng ở huyện, thị, thành phố;

- Chuyên đề 4: Bộ luật Lao động và một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, tiền lương và thu nhập, an toàn lao động vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, giải quyết tranh chấp lao động.

- Chuyên đề 5:

+ Tổ chức triển khai và thực hiện công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) tỉnh Yên Bái, các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

+ Hệ thống pháp luật và chính sách XKLĐ của nhà nước;

+ Quy trình tổ chức thực hiện công tác XKLĐ ở huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn;

+ Quản lý nhà nước về công tác XKLĐ ở huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.

5.2. Đào tạo tin học:

- Phần mềm Microsoft Word.

- Phần mềm Microsoft Excel:

+ Phần I: Lý thuyết.

+ Phần II: Bài tập.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý lao động - việc làm:

+ Quản lý dân số, nguồn lao động;

+ Quản lý dân số trong độ tuổi lao động;

+ Quản lý dân số hoạt động kinh tế;

+ Thống kê lao động tham gia trong nền kinh tế quốc dân;

+ Điều tra và thống kê thực trạng việc làm và thất nghiệp;

+ Thống kê sự chuyển dịch cơ cấu lao động;

+ Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nghiệp vụ ngành Lao động -Thương binh và Xã hội.

6. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

- Tổng vốn đầu tư: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

- Nguồn vốn: Dự án thực hiện bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm năm 2008 được Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao kế hoạch tại Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 08/12/2007.

7. Hiệu quả của dự án:

- Dự án đ­ược thực hiện sẽ nâng cao năng lực về nghiệp vụ và trang bị kỹ năng sử dụng máy vi tính cho cán bộ làm công tác lao động - việc làm của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Thực hiện tốt công tác quản lý nguồn nhân lực, tình trạng lao động - việc làm, thiếu việc làm, thất nghiệp ở huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.

- Trên cơ sở những nội dung các chuyên đề được học tập, cán bộ xã, phường, thị trấn sẽ tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền quản lý và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao.

8. Thời gian thực hiện dự án: Quý III/Năm 2008 (Kèm theo phụ lục).

Điều 2. Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái là chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các lớp tập huấn, chiêu sinh, quản lý, tổ chức lớp học đảm bảo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ lớp và các điều kiện cần thiết cho các lớp tập huấn. Ký kết các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng với các đơn vị.

- Xây dựng dự toán, quyết toán ngân sách đào tạo theo chế độ tài chính hiện hành đảm bảo tiết kiệm kinh phí và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Yên Bái; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH


- TT UBND tỉnh (B/cáo);

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT - VX.PHÓ CHỦ TỊCH


Phạm Thị Thanh Trà
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương