Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015tải về 8.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích8.66 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 850/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 và Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 180/TTr-SNgV ngày 12/7/2016,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép 02 (hai) bà có tên sau tham dự khóa học thuộc chương trình Thạc sĩ liên kết giữa trường Đại học Ngoại thương và Đại học Meiho (Đài Loan) tại Đài Loan (Trung Quốc).

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Trưởng phòng Quản lý giá - Sở Tài chính,

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chuyên viên phòng Hợp tác Quốc tế - Sở Ngoại vụ.

Thời gian: Từ ngày 24/7/2016 đến ngày 31/7/2016.Kinh phí chuyến đi: Do các cá nhân tự túc.

Điều 2. Hai bà có tên tại Điều 1 phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc). Sau chuyến đi có văn bản báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính và các bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:


  • Như điều 3;

  • Bộ Ngoại giao;

  • Bộ Công an;

  • Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

  • Lưu: VT,NC, CVP.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh

: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương