Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy của Quốc hộitải về 131.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích131.61 Kb.
#22814

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 537 /QĐ-CĐSL

Sơn La, ngày 06 tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy Trường Cao đẳng Sơn La năm 2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La ban hành theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 của UBND tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của phòng Tổ chức cán bộ và phòng Quản trị - Đời sống,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy Trường Cao đẳng Sơn La năm 2014 gồm các ông/bà có tên sau: (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Đội phòng cháy và chữa cháy của nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác phòng cháy và chữa cháy theo các quy định hiện hành của nhà nước và nhà trường.

Điều 3. Các ông/bà: Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Quản trị - Đời sống, Trưởng các đơn vị trực thuộc nhà trường và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

KT.HIỆU TRƯỞNG

- BTV Đảng ủy (Báo cáo);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo trường (Chỉ đạo);
- Như Điều 3 (Thực hiện);

(Đã ký)

- Lưu: VT, TCCB.


Nguyễn Văn MinhDANH SÁCH

ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRƯỜNG CĐSL NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 537 /QĐ-CĐSL, ngày 06/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy năm 2014)


TT

Họ và tên

Giới tính

Đơn vị

Chức vụ trong Đội PCCC


Ghi chú
Vũ Mạnh Hường

Nam

Phòng Quản trị - Đời sống

Đội trưởng


Lê Duy Tùng

Nam

Phòng Quản trị - Đời sống

Thành viên


Hoàng Sơn

Nam

Phòng Quản trị - Đời sống

Thành viên


Trần Trung Kiên

Nam

Phòng Quản trị - Đời sống

Thành viên


Duy Anh

Nam

Phòng Quản trị - Đời sống

Thành viên


Cà Văn Chính

Nam

Phòng Quản trị - Đời sống

Thành viên


Ngô Văn Bình

Nam

Phòng Quản trị - Đời sống

Thành viên


Cao Viết Việt

Nam

Phòng Quản trị - Đời sống

Thành viên


Bùi Văn Phương

Nam

Phòng Quản trị - Đời sống

Thành viên


Nguyễn Anh Tuấn

Nam

Phòng KH - TC

Thành viên


Doãn Thị Phương

Nữ

Phòng KH - TC

Thành viên


Phạm Quốc Cường

Nam

Phòng Đào tạo

Thành viên


Quàng Văn Bình

Nam

Phòng TH - HC

Thành viên


Vương Văn Đàn

Nam

Phòng CT HSSV

Đội phó


Lò Ngọc Anh

Nam

Phòng CT HSSV

Thành viên


Nguyễn Hữu Thọ

Nam

Phòng KT & ĐBCL

Thành viên


Hoàng Văn Quỳnh

Nam

Phòng KT & ĐBCL

Thành viên


Đỗ Văn Thắng

Nam

Phòng TT - PC

Thành viên


Hà Văn Trang

Nam

Phòng TT - PC

Thành viên


Lò Quỳnh Hiếu

Nữ

Phòng QL KH & QHQT

Thành viên


Trịnh Đức Toàn

Nam

Phòng QL KH & QHQT

Thành viên


Mai Nhật Thành

Nam

Phòng Thiết bị - Công nghệ

Thành viên


Lê Trọng Quý

Nam

Phòng Thiết bị - Công nghệ

Đội phó


Trần Anh Quang

Nam

Phòng Thiết bị - Công nghệ

Thành viên


Nguyễn Hải Long

Nam

Phòng Thiết bị - Công nghệ

Thành viên


Vũ Minh Toàn

Nam

Khoa Nông lâm

Thành viên


Trần Thế Long

Nam

Khoa Nông lâm

Thành viên


Trương Hồng Quang

Nam

Khoa Nông lâm

Thành viên


Chu Văn Tiệp

Nam

Khoa Nông lâm

Thành viên


Trịnh Tuấn Hùng

Nam

Khoa Nội vụ

Thành viên


Lò Văn Nghĩa

Nam

Khoa SP Tự nhiên

Thành viên


Phùng Trung Kiên

Nam

Khoa SP Tự nhiên

Thành viên


Vũ Việt Dũng

Nam

Khoa SP Tự nhiên

Thành viên


Lò Thị Mai Thanh

Nữ

Khoa SP TH - MN

Thành viên


Đỗ Thu Trang

Nữ

Khoa SP TH - MN

Thành viên


Hà Duy Sơn

Nam

Khoa Sư phạm nghệ thuật

Thành viên


Nguyễn Thị Thu Trang

Nữ

Khoa Sư phạm nghệ thuật

Thành viên


Đào Văn Lập

Nam

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Thành viên


Nguyễn Phú Thành

Nam

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Thành viên


Hoàng Cao Minh

Nam

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Thành viên


Nguyễn Hải Nam

Nam

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Thành viên


Lê Lợi

Nam

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Thành viên


Phạm Quang Vinh

Nam

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Thành viên


Lê Thị Khánh Hòa

Nữ

Khoa Kinh tế

Thành viên


Vũ Đức Tùng

Nam

Khoa GD TC - QP

Thành viên


Hoàng Trọng Hùng

Nam

Khoa GD TC - QP

Thành viên


Lê Anh Dũng

Nam

Khoa GD TC - QP

Thành viên


Lê Văn Minh

Nam

Ban Quản lý KNT

Thành viên


Hoàng Ngọc Huy

Nam

Ban Quản lý KNT

Thành viên


Trần Thị Phượng

Nữ

Ban Quản lý KNT

Thành viên


Ngô Thị Thủy

Nữ

Ban Quản lý KNT

Thành viên


Nguyễn Chiến Thắng

Nam

Ban Quản lý KNT

Thành viên


Lò Văn Kiên

Nam

Ban Quản lý KNT

Thành viên


Sùng A Khứ

Nam

Khoa SP Xã hội

Thành viên


Nguyễn Xuân Nam

Nam

Trung tâm BD - DN

Thành viên


Lê Hải Sơn

Nam

Trung tâm BD - DN

Thành viên


Lê Văn Thiện

Nam

Thư viện

Thành viên


Phạm Anh Hoàng

Nam

Thư viện

Thành viên


Đặng Thảo Nguyên

Nam

Trung tâm Tin học

Thành viên


Nguyễn Chí Kiên

Nam

Trung tâm Tin học

Thành viên


Nguyễn Thế Tiềm

Nam

Trạm Y tế

Thành viên


Danh sách gồm: 61 CBVC.

tải về 131.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương