Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006tải về 9.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.72 Kb.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 532/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động

đi làm việc ở nước ngoài

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn1 cứ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH);

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 - CTCP (HYCO4 - JSC) tại Công văn số 972 CV/TCT-BQTNS ngày 07/12/2010;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 - CTCP (HYCO4 - JSC) do Tổng Công ty chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 2. Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 - CTCP (HYCO4 - JSC) phải thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Điều 24 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Điểm a, Khoản 7, Mục I Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 - CTCP (HYCO4 - JSC) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐ - TB & XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VP, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa


 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương