Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014tải về 3.37 Mb.
trang15/24
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích3.37 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình, các báo hiệu trên sa bàn.

2. Tên môn học: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG ĐIỀU KHIỂN

a) Mã số: MH 02.

b) Thời gian: 30 giờ.

c) Mục tiêu: giúp người học có khả năng hiểu sâu các kiến thức cơ bản về máy vi tính; phát triển kỹ năng sử dụng máy vi tính và phần mềm; biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế; hiểu khái quát về hệ thống điều chỉnh tự động; nắm vững được cấu trúc cơ bản của các hệ thống đo lường như hệ thống đo nhiệt độ, đo áp suất, đo lưu lượng, đo mức chất lỏng.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

I

Phần 1. Tin học ứng dụng
1.1

Chương I: Các kiến thức cơ bản

1

1.2

Thông tin và xử lý thông tin

1.3

Khái niệm phần cứng và phần mềm

1.4

Hệ điều hành

2

Chương II: Chương trình Windows

4

2.1

Giới thiệu chung

2.2

Màn hình Windows

2.3

Khởi động các chương trình và mở các tệp tin dữ liệu

2.4

Quản lý các hồ sơ và tệp tin bằng Windows explore

2.5

Internet và Email

2.6

Virus máy tính

3

Chương III: Chương trình Microsoft Word

6

3.1

Giới thiệu về Microsoft Word

3.2

Soạn thảo, định dạng văn bản

3.3

Chèn các đối tượng vào văn bản

3.4

Lưu và in văn bản

3.5

Các công cụ đồ hoạ

3.6

Internet và Email

4

Chương IV: Chương trình Microsoft Excel

6

4.1

Các khái niệm cơ bản

4.2

Tạo lập, định dạng và in ấn bảng tính

4.3

Các bài tập ứng dụng

II

Phần 2. Tự động hoá trong điều khiển
1

Chương I: Hệ thống điều chỉnh tự động

6

1.1

Một số khái niệm cơ bản

1.2

Khái niệm về điều khiển lập trình

2

Chương II: Hệ thống đo lường

6

2.1

Đo nhiệt độ

2.2

Đo áp suất

2.3

Đo lưu lượng

2.4

Đo mức chất lỏng

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

30

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình tin học, tự động hoá và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành ngay trên máy tại phòng học vi tính và trên tàu huấn luyện.

3. Tên môn học: HÀNG HẢI VÀ CÁC THIẾT BỊ HÀNG HẢI

a) Mã số: MH 03.

b) Thời gian: 60 giờ.

c) Mục tiêu: giúp người học có khả năng theo dõi được vết đi, hướng đi và vị trí của tàu trong từng thời điểm bảo đảm an toàn cho chuyến đi; vận hành được các thiết bị hàng hải.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương I: Địa văn

20

1.1

Những khái niệm cơ bản

1.2

Phương hướng trên mặt biển

1.3

Hải đồ

1.4

Phương pháp thao tác hải đồ

2

Chương II: Thực hành thao tác hải đồ

20

2.1

Dụng cụ thao tác hải đồ

2.2

Toán hải đồ cơ bản

2.3

Thực hành thao tác hải đồ

3

Chương III: Thiết bị hàng hải

15

3.1

Hệ thống định vị toàn cầu GPS

3.2

Máy đo sâu hồi âm

3.3

Máy đo tốc độ và khoảng cách

3.4

Radar

Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học

5

Tổng cộng

60

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình hàng hải địa văn, máy điện hàng hải và các tài liệu tham khảo về hàng hải đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành thao tác hải đồ, thực hành các thiết bị hàng hải ngay tại phòng học hải đồ và trên các tàu huấn luyện.

4. Tên môđun: ĐIỀU ĐỘNG TÀU VÀ THỰC HÀNH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

a) Mã số: MĐ 04.

b) Thời gian: 45 giờ.

c) Mục tiêu: giúp người học có khả năng điều động tàu đơn và các loại hình lai theo hạng bằng quy định một cách thành thạo, chuẩn xác và an toàn, biết áp dụng các thiết bị hàng hải vào điều động tàu.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương I: Đối với tàu đơn

25

1.1

Điều động tàu rời, cập cầu khi có gió trong cầu thổi ra, chướng ngại vật mũi, lái

1.2

Điều động tàu rời, cập cầu khi có gió ngoài cầu thổi vào, chướng ngại vật mũi, lái

1.3

Điều động tàu bắt chập tiêu tim luồng phía sau lái khi hành trình nước xuôi, gió ngang

1.4

Điều động tàu bắt chập tiêu tim luồng phía sau lái khi hành trình nước ngược, gió ngang

1.5

Điều động tàu vớt người ngã xuống nước khi đang hành trình nước ngược

1.6

Điều động tàu vớt người ngã xuống nước khi đang hành trình nước xuôi

1.7

Thao tác hải đồ, sử dụng các thiết bị hàng hải như radar, định vị vệ tinh, la bàn để điều động tàu hành trình khi thời tiết xấu, tầm nhìn xa bị hạn chế

2

Chương II: Đối với đội hình lai đẩy, kéo

15

2.1

Điều động đoàn lai đẩy, kéo rời, cập cầu khi có gió trong cầu thổi ra, chướng ngại vật mũi, lái

2.2

Đối với đội hình lai đẩy, kéo rời, cập cầu khi có gió ngoài cầu thổi vào, chướng ngại vật mũi, lái

2.3

Điều động đoàn lai đẩy, kéo bắt chập tiêu tim luồng phía sau lái khi hành trình nước xuôi, gió ngang

2.4

Điều động đoàn lai đẩy, kéo bắt chập tiêu tim luồng phía sau lái khi hành trình nước ngược, gió ngang

Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học

5

Tổng cộng

45

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình điều động tàu thủy và các tài liệu tham khảo về điều động tàu đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học huấn luyện thực hành ngay tại phòng học mô phỏng và trên các tàu huấn luyện.

5. Tên môn học: KINH TẾ VẬN TẢI

a) Mã số: MH 05.

b) Thời gian: 30 giờ.

c) Mục tiêu: giúp người học có khả năng nắm vững những đặc tính chung cơ bản của hàng hoá và phương pháp giao nhận hàng hoá; biết giải quyết các tranh chấp hợp đồng vận chuyển và các sự cố thương vụ.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương I: Vị trí, vai trò và đặc điểm của ngành vận tải đường thủy nội địa

1

1.1

Vị trí, vai trò

1.2

Đặc điểm

2

Chương II: Quy định về vận tải hàng hoá và hành khách thuỷ nội địa

2

2.1

Quy định về vận tải hàng hoá

2.2

Quy định về vận tải hành khách

3

Chương III: Những vấn đề cơ bản về hàng hoá

3

3.1

Đặc tính cơ bản của hàng hoá

3.2

Những nhân tố ảnh hưởng tới hàng hoá

3.3

Nhãn hiệu hàng hoá

3.4

Đo lường và kiểm định hàng hoá

3.5

Lượng giảm tự nhiên và tổn thất hàng hoá

4

Chương IV: Năng suất lao động và năng suất phương tiện

4

4.1

Khái niệm

4.2

Cách tính

4.3

Ý nghĩa của việc nâng cao năng suất lao động và năng suất phương tiện

4.4

Biện pháp nâng cao năng suất lao động và năng suất phương tiện

5

Chương V: Giá thành vận chuyển

6

5.1

Khái niệm, ý nghĩa

5.2

Ảnh hưởng của giá thành tới nền kinh tế quốc dân

5.3

Cách tính giá thành vận chuyển đường thủy nội địa

5.4

Biện pháp hạ giá thành vận chuyển

6

Chương VI: Thương vụ vận tải đường thủy nội địa

13

6.1

Sự cố thương vụ

6.2

Hợp đồng vận chuyển và giấy vận chuyển

6.3

Giao nhận hàng hoá theo mớn nước phương tiện

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

30

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình kinh tế vận tải, các quy định về vận tải đường thủy nội địa và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành đo mớn nước, khai thác các bài toán về kinh tế vận tải trong một chuyến đi vòng tròn trên các tàu huấn luyện.

6. Tên môn học: LUỒNG CHẠY TÀU

a) Mã số: MH 06.

b) Thời gian: 30 giờ.

c) Mục tiêu: giúp người học có khả năng nắm vững sơ đồ các hệ thống sông, kênh ở khu vực; nắm vững đặc điểm chi tiết các con sông chính ở khu vực; thuộc các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa chính ở khu vực.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương I: Các tuyến vận tải đường thủy nội địa chính

9

1.1

Các tuyến vận tải đường thủy nội địa chính ở miền Bắc

1.2

Các tuyến vận tải đường thủy nội địa chính ở miền Trung

1.3

Các tuyến vận tải đường thủy nội địa chính ở miền Nam

2

Chương II: Đặc điểm chi tiết các con sông chính

20

2.1

Đặc điểm chi tiết các con sông chính ở miền Bắc

2.2

Đặc điểm chi tiết các con sông chính ở miền Trung

2.3

Đặc điểm chi tiết các con sông chính ở miền Nam

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

30

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình luồng chạy tàu thuyền, các bản đồ đường thủy nội địa miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các tài liệu tham khảo về luồng lạch đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát các tuyến luồng trên sa bàn, các tuyến luồng thực tế trên sơ đồ tuyến.

7. Tên môn học: KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

a) Mã số: MH 07.

b) Thời gian: 30 giờ.

c) Mục tiêu: giúp người học có khả năng nắm được một số điều kiện thiên nhiên và ảnh hưởng của nó đối với điều động tàu thuỷ; biết dự báo thời tiết thông qua quan sát các hiện tượng thiên nhiên; biết quy luật dòng chảy và tính toán thủy triều.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương I: Khí tượng

10

1.1

Khí quyển và thành phần lớp khí quyển gần mặt đất

1.2

Phân lớp khí quyển theo chiều thẳng đứng

1.3

Thời tiết và các yếu tố tạo thành thời tiết

1.4

Bão nhiệt đới

1.5

Bão ở Việt Nam

2

Chương II: Thuỷ văn

4

2.1

Hải lưu

2.2

Sóng

2.3

Khái niệm các dòng chảy

3

Chương III: Thuỷ triều

15

3.1

Mực nước trung bình và nguyên nhân dao động mực nước biển

3.2

Khái niệm, đặc điểm, hiện tượng và nguyên nhân gây ra thuỷ triều. Các chế độ thủy triều

3.3

Bảng thủy triều và cách sử dụng

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

30

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương