Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012tải về 4.21 Mb.
trang1/21
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích4.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 09/2015/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 16 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH QUẢNG BÌNH QUẢN LÝỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí; Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 201/SYT-KHTC ngày 05 tháng 02 năm 2015, Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 34/TC-GCS ngày 08/01/2015 về việc thẩm định phương án giá của Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý.

(Chi tiết cụ thể có Phụ lục kèm theo).Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành; bãi bỏ các Quyết định sau đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình: Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2012 về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý; Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2010 về việc quy định tạm thời mức thu một phần viện phí kỹ thuật đo độ loãng xương; Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 5 tháng 7 năm 2011 về việc quy định mức thu một phần viện phí dịch vụ siêu âm Doppler xuyên sọ; Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 về việc quy định mức thu một phần viện phí kỹ thuật y tế tại trạm y tế tuyến xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Thủ tr­ưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình;
- Đài PTTH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng


PHỤ LỤC CHI TIẾT

GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH QUẢNG BÌNH QUẢN LÝ


(Kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

STT

STT theo mục

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Mức giá (đồng)

Ghi chú

TT03

TT04

I

 

 

DANH MỤC KHÁM CHỮA BỆNH TUYẾN TỈNH VÀ TUYẾN HUYỆN

1

 

 

PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE

 

 

 

 

A1

KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA

 

Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

 

 

1

Bệnh viện hạng II

14.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

10.000

 

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực

7.000

 

 

 

4

Trạm y tế xã

5.000

 

 

 

A2

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca)

200.000

Chỉ áp dụng đối với hội chẩn liên viện

 

 

A3

Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

70.000

 

 

 

A4

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

70.000

 

2

 

 

PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH

 

Giá ngày giường điều trị tại Phần B Phụ lục này tính cho 01 người/01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị

 

 

B1

Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU) có điều hòa, chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có

235.000

Áp dụng đối với bệnh viện hạng hạng II

 

 

B2

Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có)

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

70.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

50.000

 

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, các cơ sở khám, chữa bệnh khác

36.000

 

 

 

B3

Ngày giường bệnh Nội khoa:

 

 

 

 

B3.1

Loại 1: Các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết;

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

45.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

29.000

 

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, các cơ sở khám, chữa bệnh khác

22.000

 

 

 

B3.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ.

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

35.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

25.000

 

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, các cơ sở khám, chữa bệnh khác

17.000

 

 

 

B3.3

Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

25.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

18.000

 

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, các cơ sở khám, chữa bệnh khác

14.000

 

 

 

B4

Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng:

 

 

 

 

B4.1

Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

84.000

 

 

 

B4.2

Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể;

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

56.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

43.000

 

 

 

B4.3

Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

52.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

36.000

 

 

 

B4.4

Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

 

 

 

 

1

Bệnh viện hạng II

35.000

 

 

 

2

Bệnh viện hạng III

26.000

 

 

 

3

Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng

20.000

 

 

 

B5

Các phòng khám đa khoa khu vực

15.000

 

 

 

B6

Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã

9.000

 

3

 

 

PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM (THEO TT04):

 

 

 

 

C1

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

 

C1.1

SIÊU ÂM:

 

 

4

 

1

Siêu âm tổng quát

30.000

 

5

 

2

Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

259.000

Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch

6

 

3

Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản

360.000

 

C1.2

CHIẾU, CHỤP X-QUANG

 

 

C1.2.1

CHỤP X-QUANG CÁC CHI

 

 

7

 

1

Các ngón tay hoặc ngón chân

26.000

 

8

 

2

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế)

26.000

 

9

 

3

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế)

31.000

 

10

 

4

Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế)

26.000

 

11

 

5

Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế)

33.600

 

12

 

6

Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế)

31.000

 

13

 

7

Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế)

33.600

 

14

 

8

Khung chậu

31.000

 

C1.2.2

CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU

 

 

15

 

1

Xương sọ (một tư thế)

26.000

 

16

 

2

Xương chũm, mỏm châm

26.000

 

17

 

3

Xương đá (một tư thế)

26.000

 

18

 

4

Khớp thái dương-hàm

26.000

 

19

 

5

Chụp ổ răng

32.500

 

C1.2.3

CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG

 

 

20

 

1

Các đốt sống cổ

26.000

 

21

 

2

Các đốt sống ngực

31.000

 

22

 

3

Cột sống thắt lưng-cùng

31.000

 

23

 

4

Cột sống cùng-cụt

31.000

 

24

 

5

Chụp 2 đoạn liên tục

31.000

 

25

 

6

Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối

26.000

 

: data -> file -> 2015 -> Thang03
Thang03 -> LỜi bài háT : MỘt nhà Sáng tác và trình bày: Nhóm Da Lab Lời bài hát: Một nhà
Thang03 -> Luận văn Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính
Thang03 -> I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3đ) Câu 1
Thang03 -> Kinh nghiệm Du lịch Hội An
Thang03 -> Hướng dẫn cách hạch toán hàng thiếu chờ xử lý
Thang03 -> ĐỀ Cương Ôn Thi Môn LỊch SỬ LỚP 6 hkii nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
Thang03 -> Advanced level – Test 1
Thang03 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kỳ II môN: tiếng anh lớP 11 NÂng cao
Thang03 -> Section I: listening (3 points) HƯỚng dẫn phần thi nghe hiểU


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương