Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật


Thời gian làm việc theo chuyên ngànhtải về 274.54 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích274.54 Kb.
1   2   3

Thời gian làm việc theo chuyên ngành:

từ ...........................đến.....................................tại

từ ...........................đến.....................................tại  1. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (ghi mỗi số vào 1 ô)

ngày cấp .…..…/..……/…....… nơi cấp

  1. Khi cần báo tin cho ai, ở đâu:

Điện thoại (bắt buộc): ..........................Di động: ......................... Email:

Địa chỉ nhận thư:  1. Đăng ký môn dự thi:

Pháp luật về thuế (lần ..........)

Kế toán (lần ..........)  1. Đăng ký dự thi tại:

  2. Môn thi đề nghị xét miễn:

  3. Môn thi đã đạt của các kỳ thi trước:

T
...... ngày...... tháng ...... năm 20......

Chữ ký của thí sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)
ôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.


Mẫu số: 06a

(Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính)
(Dùng cho trường hợp người có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài chính được miễn cả hai (02) môn thi theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 14)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Họ và tên (chữ in hoa): .................................... Nam/Nữ .......................................................

Ngày tháng năm sinh:.................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số ................., ngày cấp ..............., nơi cấp ..............

Quê quán: ......................................................................................................................

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp: ...

Chuyên ngành ......................năm.............................

Giấy xác nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số .................. ngày.................. cơ quan cấp.................................

Sau khi xem xét có đủ điều kiện quy định tại Thông tư số ........../TT-BTC ngày ..................., tôi làm đơn xin đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Quản lý Thuế và Thông tư số ... /TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Kính đề nghị Tổng cục Thuế xem xét, chấp thuận./.
............, ngày........tháng........năm..........

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số: 06b

(Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính)(Dùng cho trường hợp công chức thuế được miễn cả hai (02) môn thi theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 14)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

Kính gửi: Tổng cục Thuế


Họ và tên (chữ in hoa):............................................Nam/Nữ............................................

Ngày tháng năm sinh:........................................................................................................

CMT số....................cấp ngày......... .........Cấp tại............................................................

Quê quán :..........................................................................................................................

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp: ...

Chuyên ngành ......................năm.............................

Hiện đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác từ ngày .....tháng .....năm..................

Quá trình làm việc tại cơ quan thuế:
Thời gian công tác tại

cơ quan thuếNgạch công chức thuế

Ghi chú

- Từ năm.........

- Đến năm.......
Sau khi xem xét có đủ điều kiện quy định tại Thông tư số ........../TT-BTC ngày ..................., tôi làm đơn xin đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Quản lý Thuế và Thông tư số ... /TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Kính đề nghị Tổng cục Thuế xem xét, chấp thuận./.
Xác nhận của cơ quan thuế(1) ............, ngày........tháng........năm..........

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:


  1. Cơ quan thuế các cấp nơi người làm đơn công tác trước khi nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Nội dung xác nhận thời gian công tác liên tục từ tháng....năm.... đến tháng ... năm.....


Mẫu số: 07

(Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính)
BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ


Số: ...... /GCN-TCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày…… tháng ……năm 20……
GIẤY CHỨNG NHẬN

Điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm ……CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Căn cứ Quyết định số ……… ngày …… của Chủ tịch Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế công nhận kết quả thi năm ……tổ chức tại ……
CHỨNG NHẬN:
Ông/Bà:…………………………………………………………….............

Năm sinh:………………………… Số báo danh:…………………............

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số...... ngày cấp......... nơi cấp ...................

Điểm thi các môn như sau:
STT

Môn thi

Điểm thi

1

Pháp luật về thuế
2

Kế toánCộngGiấy chứng nhận điểm thi có giá trị để lập hồ sơ thi tiếp các môn chưa thi, thi lại các môn thi chưa đạt yêu cầu./.
Nơi nhận:

- Thí sinh;

- Lưu: HĐT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Mẫu số: 08

(Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính)
BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ


Số: ...... /GCN-TCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày…… tháng ……năm 20……
GIẤY CHỨNG NHẬN

Điểm phúc khảo cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm …….


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Căn cứ Quyết định số ………ngày …….của Chủ tịch Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế công nhận kết quả thi năm ….. tổ chức tại ……………
CHỨNG NHẬN:
Ông/Bà:…………………………………………………………….............

Năm sinh:…………………………Số báo danh:………………….............

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số …...... ngày cấp......... nơi cấp ..............

Điểm phúc khảo như sau:

STT

Môn thi

Điểm phúc khảo

1

Pháp luật về thuế
2

Kế toánGiấy chứng nhận điểm phúc khảo có giá trị để lập hồ sơ thi tiếp các môn chưa thi, thi lại các môn thi chưa đạt yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Thí sinh;

- Lưu: HĐT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Mẫu số: 10

(Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính)TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ...................
Số: ...../QĐ-...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày ...... tháng ...... năm 20......
QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế

­­­­­­­­­­­­

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số....../TT-BTC ngày ….../...…/20…... của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Xét đề nghị của................................................,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế................, mã số thuế................, địa chỉ....................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) đại diện hợp pháp của đại lý thuế, thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Tổng cục Thuế;

- Lưu: VT, ....CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Mẫu số: 11

(Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính)TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ...................
Số: ...../QĐ-...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày ...... tháng ... năm 20...
QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với nhân viên đại lý thuế


CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ
Căn cứ Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số....../TT-BTC ngày ….../...…/20…... của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Xét đề nghị của................................................,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đình chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời gian một (01) năm đối với Ông (Bà)..................., chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số........., ngày cấp..............đang làm việc tại đại lý thuế..............., mã số thuế................., địa chỉ.............................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cá nhân có tên tại Điều 1, đại diện hợp pháp của đại lý thuế có tên tại Điều 1, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Tổng cục Thuế;

- Lưu: VT, ....CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Mẫu số: 12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính)BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
Số: ...../QĐ-...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày ...... tháng ...... năm 20......
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Căn cứ Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số....../TT-BTC ngày ….../...…/20…... của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Xét đề nghị của................................................,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số ...............của Ông (Bà) .....................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cá nhân có tên tại Điều 1, trưởng bộ phận/đơn vị có liên quan tại Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Đại lý thuế......;

- Cục Thuế........;- Lưu: VT, ....

TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương