Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá ngày 18/6/2009tải về 8.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích8.76 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

_____________________

Số: 847/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________________________________

Hưng Yên, ngày 17 tháng 4 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

________________________


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 36/TTr-SVHTTDL ngày 07/4/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử đình Yên Xá, xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào; Chủ tịch UBND xã Phan Đình Phùng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào; Chủ tịch UBND xã Phan Đình Phùng và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


CHỦ TỊCH


Doãn Thế Cường

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương