Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10 ngày 25/12/2001 và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12 ngày 24/11/2010tải về 15.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích15.64 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

straight arrow connector 4

Số: 480/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 3


Hưng Yên, ngày 18 tháng 03 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII - tỉnh Hưng Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10 ngày 25/12/2001 và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị quyết số 1045/NQ-UBTVQH12 ngày 09/3/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của tỉnh Hưng Yên;

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tại cuộc họp ngày 18/3/2011;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 14/TTr-SNV ngày 18/3/2011 về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII - tỉnh Hưng Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban bầu cử số 03, tại đơn vị số 03, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Hưng Yên, gồm các huyện: Văn Giang, Văn Lâm và Mỹ Hào. Ban bầu cử gồm các ông (bà) có tên sau:

* Trưởng ban:

Ông Vương Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Hào.* Các Phó Trưởng ban:

1- Ông Đỗ Ngọc Linh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Giang;

2- Ông Cao Hưng Lâm, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm.

* Thư ký:

Ông Đào Quang Minh, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mỹ Hào.* Các ủy viên:

1- Ông Trần Văn Khiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Lâm;

2- Bà Đặng Thị Bích Thủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Giang;

3- Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào;

4- Ông Trần Văn Lâm, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Văn Lâm;

5- Ông Đặng Văn Hợp, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Văn Giang;

6- Ông Đào Văn Trọng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Hào;

7- Ông Lê Minh Chức, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Văn Giang;

8- Ông Trương Văn Hậu, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Văn Lâm;

9- Bà Phan Thị Hiên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Giang;

10- Ông Lê Quang Điện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Lâm;

11- Ông Bùi Ngọc Tích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Hào.Điều 2. Ban bầu cử có những nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 16 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Điểm 2, Khoản 5, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12 ngày 24/11/2010.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và các ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH 

(Đã ký)
Nguyễn Văn Thông 

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương