Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008tải về 0.55 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.55 Mb.
#21160
1   2   3   4   5   6   7

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

1

Thông tư

08/2013/TT-BTC

10/01/2013

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (đã được đính chính bởi Quyết định 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính)

Sửa đổi mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS và C1-03/NS) tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

01/09/2014

2

Thông tư

85/2011/TT-BTC

17/06/2011

Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 2, Phần I; tiết c điểm 2.2 Khoản 2 Điều 3, Phần I; Khoản 4 Điều 3, Phần I; tiết b điểm 8.1 Khoản 8 Điều 3, Phần I; điểm 8.2 Khoản 8 Điều 3, Phần I; gạch đầu dòng thứ hai, tiết a điểm 1.1 Khoản 1 Điều 5, Chương I, Phần II; gạch đầu dòng thứ hai Khoản 1 Điều 8, Chương I, Phần II; Sửa đổi mẫu Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN (Mẫu số C1-06/NS), Bảng kê thu tiền phạt (Mẫu số 02/BKTP), Bảng kê chứng từ nộp ngân sách (Mẫu số 04/BK-CTNNS) bởi Thông tư 32/2014/TT-BTC

- thay thế các quy định về địa điểm, hình thức nộp thuế, kê khai nộp thuế, chuyển tiền, chuyển thông tin, đối chiếu số liệu và xử lý sai sót đối chiếu số liệu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Điều 16 Thông tư số 85/2011/TT-BTC bởi Thông tư số 126/2014/TT-BTC

- Sửa đổi mẫu Bảng kê nộp thuế (01/BKNT) ban hành kèm theo Thông tư số 85/2011/TT-BTC bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC)


- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2014/TT-BTC ngày 11/3/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại

- bị thay thế bởi Thông 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế


- 01/05/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 32/2014/TT-BTC)

- 01/10/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 126/2014/TT-BTC)

- 01/9/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC)


3

Thông tư

128/2008/TT-BTC

28/01/2009

Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

thay thế các quy định về địa điểm, hình thức nộp thuế, kê khai nộp thuế, chuyển tiền, chuyển thông tin, đối chiếu số liệu và xử lý sai sót đối chiếu số liệu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

bị thay thế bởi Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/10/2014

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1

Thông tư

75/2013/TT-BTC

04/06/2013

Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

- Sửa đổi khoản 1 Điều 39

- Sửa đổi khoản 3 Điều 40bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 112/2014/TT-BTC ngày 19/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

03/10/2014

2

Thông tư

127/2012/TT-BTC

08/08/2012

Thông tư 127/2012/TT-BTC ngày 08/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

- Sửa đổi điểm b và điểm d khoản 1 Điều 3, khoản 4 Điều 6, khoản 1 Điều 7, điểm b khoản 1 Điều 9, khoản 4 Điều 11, Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 4

- Bổ sung Phụ lục 5bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 205/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 127/2012/TT-BTC ngày 08/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

09/02/2015

3

Thông tư

131/2009/TT-BTC

29/06/2009

Thông tư số 131/2009/TT-BTC ngày 29/6/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007 và Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ Tài chính

thay thế Điều 2 Thông tư 131/2009/TT-BTC

bị thay thế bởi Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

01/03/2014

4

Thông tư

24/2005/TT-BTC

01/04/2005

Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ Tướng Chính phủ

- Sửa đổi điểm 2.4, khoản 2, mục V, chương II

- Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 5, điểm 2.5, khoản mục V, chương II

- Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai, điểm 2.6, khoản 2, mục V, chương II

- Bãi bỏ quy định điểm 2.4, khoản 2, mục VI, Chương IIbị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 102/2014/TT-BTC ngày 05/8/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

25/09/2014

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1

Thông tư

11/2009/TT-BTC

21/01/2009

Thông tư 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi

thay thế các nội dung quy định về đặt hàng, giao kế hoạch quy định tại Thông tư 11/2009/TT-BTC

bị thay thế Thông tư số 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi

11/01/2015

KINH DOANH BẢO HIỂM

1

Nghị định

45/2007/NĐ-CP

27/03/2007

Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 68/2014/NĐ-CP ngày 09/7/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

25/08/2014

2

Thông tư

151/2012/TT-BTC

12/09/2012

Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và 12/09/2012 mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 151/2012/TT-BTC

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC và Thông tư số 103/2009/TT-BTC

25/05/2014

3

Thông tư

124/2012/TT-BTC

30/07/2012

Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

- Bổ sung tiết đ, điểm 1.2, khoản 1 Điều 5; tiết g khoản 2 Điều 12; khoản 2 Điều 37; điểm 3.6 khoản 3 và khoản 6 Điều 41

- Sửa đổi khoản 7 Điều 7, khoản 3 Điều 11, khoản 2 Điều 13, điểm c khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 15, khoản 2 Điều 16, khoản 5 Điều 17, khoản 3 Điều 21, khoản 4 Điều 32, khoản 1 Điều 35, khoản 5 Điều 39, khoản 3 Điều 57, khoản 4 Điều 59

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 28, Điều 34, khoản 2 Điều 40, Điều 49

- Bãi bỏ Điều khoản 6 Điều 4, Điều 48bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

01/02/2015

4

Thông tư

125/2012/TT-BTC

30/07/2012

Thông tư 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

- Sửa đổi, bổ sung tiết a, điểm 3.1 và tiết a điểm 3.2 khoản 3 Điều 4; khoản 3 và gạch đầu dòng thứ hai tiết b điểm 4.1 khoản 4 Điều 8; gạch đầu dòng thứ hai điểm h khoản 1 Điều 19

- Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất tiết b điểm 1.1 khoản 1 và tiết b điểm 2.4 khoản 2 Điều 12

- Sửa đổi, bổ sung tiết c và bổ sung tiết d, tiết đ điểm 1.1 khoản 1 Điều 18

- Bổ sung Mục 7a sau Mục 7; điểm 1.6 khoản 1 Điều 29;

- Bãi bỏ tiết c điểm 3.2 Điều 4; khoản 4 Điều 11


bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 194/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

01/02/2015

5

Thông tư

103/2009/TT-BTC

25/05/2009

Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4; Khoản 7 Điều 6

- Bãi bỏ Khoản 3 Điều 4, Khoản 2 Điều 13bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC và Thông tư số 103/2009/TT-BTC

25/05/2014

6

Thông tư

126/2008/TT-BTC

22/12/2008

Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Sửa đổi, bổ sung Điểm 14.11, Khoản 14, Mục II Thông tư số 126/2008/TT-BTC

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC và Thông tư số 103/2009/TT-BTC

25/05/2014

QUẢN LÝ GIÁ

1

Quyết định

77/2005/QĐ-BTC

01/11/2005

Quyết định 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)

Tiêu chuẩn số 02 - Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản và Tiêu chuẩn số 06 - Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá tài sản

hết hiệu lực bởi Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04

01/01/2015

2

Quyết định

24/2005/QĐ-BTC

18/04/2005

Quyết định 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

Tiêu chuẩn số 01 - Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá tài sản và Tiêu chuẩn 03 - Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá tài sản

hết hiệu lực bởi Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04

01/01/2015

QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

1

Thông tư

120/2012/TT-BTC

24/07/2012

Thông tư số 120/2012/TT-BTC ngày 24/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số suất chi đào tạo của học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

Sửa đổi khoản 1 Điều 6, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 120/2012/TT-BTC

bị sửa đổi bởi Thông tư số 140/2014/TT-BTC ngày 24/9/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điều của Thông tư số 120/2012/TT-BTC ngày 24/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số suất chi đào tạo của học sinh Lào và học sinh Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

01/12/2014

TÀI CHÍNH KHÁC

1

Thông tư

153/2013/TT-BTC

31/10/2013

Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

- Sửa đổi khoản 3 Điều 4

- Sửa đổi khoản 5, khoản 6 Điều 4

- Sửa đổi khoản 2 Điều 5

- Bổ sung khoản 2a sau khoản 2 Điều 5

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 5

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 11bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

01/10/2014

Tổng số: 59 văn bản

 

tải về 0.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương