Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008tải về 0.55 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.55 Mb.
#21160
1   2   3   4   5   6   7

19

Thông tư

122/2013/TT-BTC

28/08/2013

Thông tư số 122/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 122/2013/TT-BTC

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 36/2014/TT-BTC ngày 15/9/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 122/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính

31/10/2014

20

Thông tư

111/2013/TT-BTC

15/08/2013

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

- Sửa đổi, bổ sung các khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC

- Sửa đổi, bổ sung tiết đ.1, điểm đ, khoản 2, Điều 2; điểm c khoản 2 Điều 26; khoản 5 Điều 30 Thông tư 111/2013/TT-BTC bởi Thông tư 151/2014/TT-BTCbị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

- bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế- 01/09/2014 (đối với nội dung bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC)

- 15/11/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 151/2014/TT-BTC)21

Thông tư

111/2012/TT-BTC

04/07/2012

Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư số 111/2012/TT-BTC

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 80/2014/TT-BTC ngày 23/6/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/7/2012 của Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

07/08/2014

22

Thông tư

38/2011/TT-BTC

16/03/2011

Thông tư 38/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

Sửa đổi điểm 5 Biểu phí hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư 38/2011/TT-BTC

bị sửa đổi bởi Thông tư 216/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

15/02/2014

23

Thông tư

146/2009/TT-BTC

20/07/2009

Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch

Bãi bỏ khoản 4 Điều 2 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 146/2009/TT-BTC

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 93/2014/TT-BTC ngày 14/7/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước

29/08/2014

HẢI QUAN

1

Luật

54/2014/QH13

23/06/2014

Luật Hải quan 54/2014/QH13

Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại khoản 4 Điều 86

bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế

01/01/2015

2

Thông tư

190/2013/TT-BTC

12/12/2013

Thông tư 190/3013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Bãi bỏ quy định tại Điều 25

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

01/10/2014

3

Thông tư

128/2013/TT-BTC

10/09/2013

Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

thay thế quy định tại Điều 22 về địa điểm, hình thức nộp thuế

bị thay thế bởi Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/10/2014

4

Thông tư

215/2010/TT-BTC

29/12/2010

Thông tư số 215/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điểm 1, mục II Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

bãi bỏ nội dung liên quan đến nhập khẩu xe gắn máy theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ Tài chính quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam

01/04/2014

5

Thông tư

205/2010/TT-BTC

15/12/2010

Thông tư 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (được đính chính Quyết định số 251/QĐ-BTC ngày 09/2/2011 của Bộ Tài chính)

- Sửa đổi khoản 8 Điều 2; bổ sung khoản 18, khoản 19, khoản 20 Điều 2; Sửa đổi, bổ sung tiết 1.2.5.1 điểm 1.2.5 khoản 1 Điều 14; Điều 21; Điều 22, Điều 23, Điều 24, khoản 2 Điều 27; Thay thế các cụm từ, các mẫu; bãi bỏ Điều 26, điểm 2.2 khoản 2 Điều 10 Thông tư số 205/2010/TT-BTC và mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 205/2010/TT-BTC bởi Thông tư 29/2014/TT-BTC

- Quy định về thời hạn nộp thuế tại khoản 2 Điều 4, khoản 1 Điều 11, điểm 1.2.5.4 và điểm 1.2.6 khoản 1 Điều 14 Thông tư 205/2010/TT-BTC thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTCđược sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

12/4/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 29/2014/TT-BTC)

6

Thông tư

16/2008/TT-BTC

13/02/2008

Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

bãi bỏ Điểm 2.2.c, mục I Thông tư 16/2008/TT-BTC

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ luật Dân sự quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam

 

7

Thông tư

02/2001/TT-TCHQ

29/05/2001

Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch

- bãi bỏ Điểm 1.1, mục I bởi Thông tư 20/2014/TT-BTC

- bị bãi bỏ nội dung quy định nhập khẩu ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao bởi Thông tư 19/2014/TT-BTC- bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ Tài chính quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam

- bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam- 01/04/2014 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư 20/2014/TT-BTC)

- 28/03/2014 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư 19/2014/TT-BTC)NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1

Quyết định

33/2008/QĐ-BTC

02/06/2008

Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

- Bổ sung Tiểu mục và hướng dẫn hạch toán Mục, Tiểu mục được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC; bổ sung mã số Chương trình, mục tiêu được quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC bởi Thông tư 104/2014/TT-BTC

- Bổ sung, sửa tên Tiểu mục được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC bởi Thông tư 192/2014/TT-BTC- được bổ sung Thông tư 104/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài chính quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

- được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước- 20/09/2014, riêng bổ sung mã số dự án tại khoản 2 Điều 1 áp dụng từ năm ngân sách 2015 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 104/2014/TT-BTC)

- 01/02/2015 (đối với nội dung hết hiệu lực bởi Thông tư 192/2014/TT-BTC)HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

1

Nghị định

69/2008/NĐ-CP

30/05/2008

Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

- Sửa đổi khoản 1 Điều 1

- Sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6, khoản 9 Điều 18

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 4 và khoản 3 Điều 18


bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

01/08/2014

2

Thông tư

141/2011/TT-BTC

20/10/2011

Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

- Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 2

- Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 2

- Sửa đổi tiết b điểm 2.1 khoản 2 Điều 4

- Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 5

- Sửa đổi tiêu đề điểm a khoản 2 Điều 5

- Bổ sung khoản 4 Điều 6bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 57/2014/TT-BTC ngày 06/5/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

01/07/2014

3

Thông tư

160/2010/TT-BTC

19/10/2010

Thông tư 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động

bị bãi bỏ các quy định hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL

- bị bãi bỏ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo cho cuộc vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tế, theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bởi Thông tư liên tịch số 174/2014/TT-BTC- bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

- bị bãi bỏ bởi Thông tư 174/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động- 15/11/2014 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC- BVHTT&DL)

- 01/01/2015 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư 174/2014/TT-BTC)4

Thông tư liên tịch

09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV

04/05/2010

Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV ngày 04/05/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

bãi bỏ các nội dung liên quan đến nguồn kinh phí chi trả, lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán tiền bồi dưỡng giám định tư pháp quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV

bị bãi bỏ bởi Thông tư 137/2014/TT-BTC ngày 18/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

15/11/2014

5

Thông tư

45/2010/TTLT-BTC-BTNMT

30/03/2010

Thông tư 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

bãi bỏ điểm d khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 2

bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/10/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, Dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

15/12/2014

6

Thông tư liên tịch

71/2007/TTLT-BTC-BNV

26/06/2007

Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 26/6/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Bãi bỏ các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính

bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

18/07/2014

7

Thông tư liên tịch

03/2006/TTLT-BTC-BNV

17/01/2006

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Bãi bỏ các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính

bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC -BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

18/07/2014

8

Thông tư liên tịch

02/2002/TTLT-BTC-MTTW

10/01/2002

Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTC-MTTW ngày 10/01/2002 của Bộ Tài chính và Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam phát động

- bị bãi bỏ các quy định hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL bị bãi bỏ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo cho cuộc vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tế, theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bởi Thông tư liên tịch số 174/2014/TT-BTC

- bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" bị bãi bỏ bởi Thông tư 174/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động

- 15/11/2014 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTT&DL)

- 01/01/2015 (đối với nội dung bị bãi bỏ bởi Thông tư 174/2014/TT-BTC)QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1

Quyết định

140/2008/QĐ-TTg

21/10/2008

Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1

bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

15/02/2015

2

Thông tư

135/2008/TT-BTC

31/12/2008

Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục I, Mục IV, Mục V, điểm e khoản 5 Mục XIII, và một số nội dung tại Mục XIV

- bãi bỏ khoản 3 Mục III, điểm b khoản 5 Mục XIIIbị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

15/12/2014


tải về 0.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương