Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008tải về 0.55 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.55 Mb.
#21160
1   2   3   4   5   6   7

KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

1

Thông tư

244/2009/TT-BTC

31/12/2009

Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp

bị thay thế bởi Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

05/02/2015

2

Thông tư

213/2009/TT-BTC

10/11/2009

Thông tư số 213/2009/TT-BTC ngày 10/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Dự trữ nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư số 142/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia

01/01/2015

3

Thông tư

139/2009/TT-BTC

08/07/2009

Thông tư 139/2009/TT-BTC ngày 08/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ

bị thay thế bởi Thông tư số 170/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ

01/01/2015

4

Quyết định

15/2006/QĐ-BTC

20/03/2006

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

bị thay thế bởi Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

05/02/2015

HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Thông tư

63/2012/TT-BTC

23/04/2012

Thông tư 63/2012/TT-BTC ngày 23/04/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

bị thay thế bởi Thông tư số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Dilân giai đoạn 2015-2018

01/01/2015

2

Thông tư

45/2012/TT-BTC

16/03/2012

Thông tư 45/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2012-2014

bị thay thế bởi Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015-2018

01/01/2015

3

Thông tư

44/2012/TT-BTC

16/03/2012

Thông tư 44/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân giai đoạn 2012-2014

bị thay thế bởi Thông tư số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Dilân giai đoạn 2015-2018

01/01/2015

4

Thông tư

163/2011/TT-BTC

17/11/2011

Thông tư 163/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014

bị thay thế bởi Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018

01/01/2015

5

Thông tư

162/2011/TT-BTC

17/11/2011

Thông tư 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2012-2014

bị thay thế bởi Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2015-2018

01/01/2015

6

Thông tư

161/2011/TT-BTC

17/11/2011

Thông tư 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012-2014

bị thay thế bởi Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018

01/01/2015

TÀI CHÍNH KHÁC

1

Nghị định

84/2006/NĐ-CP

18/08/2006

Nghị định 84/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

bị hết hiệu lực toàn bộ bởi:

- Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về việc quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

- Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động công nghệ, chuyển giao công nghệ-Nghị định 103/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí- 15/01/2014 (đối với nội dung hết hiệu lực theo Nghị định 192/2013/NĐ-CP)

- 15/8/2013 (đối với nội dung hết hiệu lực theo Nghị định 64/2013/NĐ-CP)

- 23/7/2007 (đối với nội dung bị bãi bỏ theo Nghị định 103/2007/NĐ-CP)

- 01/11/2014 (đối với nội dung bị bãi bỏ theo Nghị định 84/2014/NĐ-CP)2

Nghị định

68/2006/NĐ-CP

18/07/2006

Nghị định 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

bị bãi bỏ bởi Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

01/11/2014

3

Thông tư

76/2006/TT-BTC

22/08/2006

Thông tư 76/2006/TT-BTC ngày 22/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

bị thay thế bởi Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

25/01/2014

4

Quyết định

196/2003/QĐ-BTC

02/12/2003

Quyết định 196/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của ngành Tài chính

bị thay thế bởi Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính.

01/01/2015

Tổng số: 125 văn bản


tải về 0.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương