Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004tải về 44.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích44.63 Kb.
#21764ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________
_______________________________________

Số: 483/2009QĐ-UBND
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 05 tháng 11 năm 2009QUYẾT ĐỊNH


Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra

liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh

______________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng, karaoke, vũ trường;

Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1010/TTr-SLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2009,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh; gồm 5 Chương 16 Điều.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lưu Xuân Vĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________
_______________________________________QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành

phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 483/2009/QĐ-UBND

ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

_______________________________________
Ch­ương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm của tỉnh (gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thành lập, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm theo khoản 3, Điều 3 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ và Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh gồm có 1 Đội trưởng, 1 đến 2 Đội phó và các thành viên hiện đang công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Công Thương.

Các thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.


Điều 3. Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh được sử dụng trong kinh phí Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm được duyệt hàng năm do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, nguồn xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống tệ nạn mại dâm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp thẻ kiểm tra theo mẫu quy định và chỉ có giá trị khi thi hành công vụ.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 5. Nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm, sử dụng lao động, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động và các quy định pháp luật có liên quan khác.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền về biện pháp quản lý, phòng ngừa và vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú và các dịch vụ văn hoá - du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, thành phố trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra; theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đã được Đội kiểm tra liên ngành kiến nghị mà không được giải quyết kịp thời.

4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ (quý, 6 tháng và năm) và báo cáo đột xuất về kết quả thực hiện công tác kiểm tra của Đội.
Điều 6. Quyền hạn của Đội kiểm tra liên ngành

1. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân được kiểm tra cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu và trả lời các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra.

2. Liên hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan để xác minh, thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra.

3. Lập biên bản các hành vi vi phạm hành chính và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền. Đối với hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Đội hoặc hành vi có dấu hiệu của tội phạm thì lập biên bản và chuyển biên bản, tài liệu liên quan, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có trường hợp chống người thi hành công vụ hoặc cản trở việc kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành thì phối hợp với lực lượng công an hoặc cơ quan chức năng tại địa phương để giải quyết.
Chương III

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
Điều 7. Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng, karaoke, vũ trường và Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm; kiểm soát, triệt phá ổ nhóm, tụ điểm mại dâm trên địa bàn tỉnh.
Điều 8. Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh thực hiện kiểm tra theo kế hoạch quý, năm khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và kiểm tra đột xuất. Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành quyết định việc kiểm tra đột xuất trong các trường hợp sau:

1. Khi có đơn, thư khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm; về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

2. Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc của thủ trưởng cơ quan của các thành viên trong Đội kiểm tra liên ngành.

3. Thành viên của Đội kiểm tra liên ngành khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm thì đề nghị Đội trưởng quyết định kiểm tra.

4. Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm về quá trình tiến hành kiểm tra đột xuất của mình và phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.
Điều 9. Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh chỉ tiến hành kiểm tra khi có đủ hoặc có ít nhất từ 3 thành viên tham gia. Khi tiến hành kiểm tra, thành viên của Đội phải xuất trình thẻ kiểm tra và phải được tiến hành đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình kiểm tra, thành viên của Đội kiểm tra liên ngành phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không gây khó khăn, cản trở cho việc hoạt động kinh doanh của cơ sở bị kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền về các quyết định xử lý vi phạm của mình.


Điều 10. Định kỳ mỗi quý, Đội kiểm tra liên ngành họp một lần, hằng năm tổ chức sơ, tổng kết năm và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo cho lãnh đạo trực tiếp tình hình thực hiện của Đội theo chế độ hằng tháng.
Điều 11. Trường hợp các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành do đi công tác, học tập dài hạn (từ 3 tháng trở lên), hoặc có thay đổi về nhân sự phải thông báo cho Đội trưởng biết để có sự thay đổi nhân sự kịp thời.
Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 12. Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh khi tiến hành kiểm tra phải thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt (trừ trường hợp đột xuất).

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong thực hiện việc kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm. Trong trường hợp cần thiết, Đội kiểm tra liên ngành có thể hỗ trợ cán bộ chuyên môn, phương tiện, kinh phí cho Đội kiểm tra liên ngành cấp huyện, thành phố để kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú có tính phức tạp liên quan đến tệ nạn mại dâm.


Điều 13. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh phải tuân thủ kế hoạch bảo mật và chịu sự chỉ đạo, phân công điều hành của Đội trưởng hoặc người được ủy quyền, đề xuất các vấn đề có liên quan để Đội trưởng xử lý hoặc báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Điều 14. Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan có trách nhiệm lựa chọn, cử cán bộ thích hợp tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ tham gia công tác.
Điều 15. Chế độ làm việc (lề lối làm việc; chế độ thông tin, báo cáo và phân công nhiệm vụ).

1. Đội trưởng là Phó Giám đốc phụ trách phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đội trưởng phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về xây dựng kế hoạch, nội dung, thời gian và địa điểm kiểm tra; điều hành lực lượng, xử lý vi phạm, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và báo cáo kết quả thực hiện.

2. Đội phó giúp Đội trưởng xây dựng kế hoạch, điều hành lực lượng kiểm tra và thay thế Đội trưởng khi Đội trưởng vắng mặt, chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

3. Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh bao gồm đội viên là cán bộ của các Sở, ngành và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch được duyệt của Đội và theo sự phân công của Đội trưởng. Thành viên tuyệt đối chấp hành về thời gian công tác, bảo mật thông tin, sử dụng phương tiện và mang thẻ kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Hằng quý họp giao ban một lần, thời gian họp không trùng với ngày hội họp của các thành viên. Ngoài ra, nếu có tổ chức họp đột xuất do Đội trưởng quyết định về nội dung, thành phần dự họp và thời gian tổ chức cuộc họp.
Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lưu Xuân Vĩnh

Каталог: cbaont.nsf -> f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> TỈnh ninh thuậN
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> TỈnh ninh thuậN
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Căn cứ Quyết định số 61/2011/QĐ-ubnd ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 tỉnh Ninh Thuận
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Về việc thành lập Hội đồng thẩm định phương án
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 26 tháng 11 năm 2007
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

tải về 44.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương