Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004tải về 84.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích84.68 Kb.
#22705


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52 /2013/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục cây cấm trồng trên đường phố

thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị và Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 902/TTr-SGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cây cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân không được phép trồng mới các cây thuộc Danh mục cây cấm trồng trên đường phố. Các cơ quan, đơn vị quản lý cây xanh đô thị có trách nhiệm lập kế hoạch thay thế dần những cây hiện có trên đường phố thuộc Danh mục cây cấm trồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Danh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND. TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;

- Văn phòng Thành ủy;

- Các Đoàn thể thành phố;

- Báo Sài Gòn Giải phóng;

- VPUB: Các PVP;

- Các Phòng CV, TTTH, TTCB;

- Lưu:VT, (ĐTMT/TN) H.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Hữu Tín 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC CÂY CẤM TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)


Hai mươi tám (28) loài cây sau đây cấm trồng trên vỉa hè và dải phân cách đường phố, là các cây có độc tố gây nguy hiểm cho người; những cây ăn quả; các cây có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường.


Stt

Loài cây

Họ thực vật

Vị trí

Ghi chú

Tên Việt Nam

Tên khoa học

Vỉa hè

Dải phân cách

1

Bã đậu

Hura crepitans L.

Euphorbiaceae

x

x

Mủ và hạt độc.

2

Bàng

Terminalia catappa L.

Combretaceae

x

x

Dễ bị sâu (gây ngứa khi đụng phải).

3

Bồ kết

Gleditsia fera (Lour.) Merr.

Caesalpiniaceae

x

x

Thân có nhiều gai rất to.

4

Các loài cây ăn quảx

x

Cây có quả khuyến khích trẻ em leo trèo, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

5

Cao su

Hevea brasiliensis (A. Juss.) Muell. - Arg.

Euphorbiaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

6

Cô ca cảnh

Erythroxylum novogranatense (Morris) Hieron

Erythroxylaceae

x

x

Lá có chất cocaine gây nghiện.

7

Da, Sung

Ficus spp.

Moraceae

x
Các loài Da có rễ phụ làm hư hại công trình; dạng quả sung ảnh hưởng vệ sinh đường phố. Không cấm trồng đối với cây được trồng làm cây cảnh tạo tán.

8

Dừa

Cocos nucifera L.

Arecaceae

x

x

Quả to, rụng gây nguy hiểm.

9

Điệp phèo heo

Enterolobium cylocarpum (Jacq.) Griseb.

Mimosaceae

x

x

Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông); cành nhánh giòn dễ gãy.

10

Đủng đỉnh

Caryota mitis Lour.

Arecaceae

x
Quả có chất gây ngứa.

11

Gáo trắng

Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser

Rubiaceae

x

x

Cành nhánh giòn dễ gãy, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

12

Gáo tròn

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsd.

Rubiaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy; quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

13

Gòn

Ceiba pentandra Gaertn.

Bombacaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy; quả chín phát tán ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

14

Keo lá tràm

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

Mimosaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

15

Keo lai

Acacia mangium x Acacia auriculiformis.

Mimosaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

16

Keo tai tượng

Acacia mangium Willd.

Mimosaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy.

17

Lọ nồi, Đại phong tử

Hydnocarpus anthelmintica Pierre ex Laness.

Flacourtiaceae

x

x

Quả to, rụng gây nguy hiểm.

18

Lòng mức

Wrightia annamensis Eb. et Dub.

Apocynaceae

x

x

Quả chín phát tán, hạt có lông ảnh hưởng môi trường.

19

Lòng mức lông

Wrightia pubescens R. Br.

Apocynaceae

x

x

Quả chín phát tán, hạt có lông ảnh hưởng môi trường.

20

Mã tiền

Strychnos nux -vomica L.

Loganiaceae

x

x

Hạt có chất strychnine gây độc.

21

Me keo

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.

Mimosaceae

x
Thân và cành nhánh có nhiều gai.

22

Mò cua, Sữa

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

Apocynaceae

x

x

Cành nhánh giòn, dễ gãy. Hoa có mùi, gây khó chịu cho người.

23

Sọ khỉ, Xà cừ

Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.

Meliaceae

x

x

Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông).

24

Thông thiên

Thevetia peruviana (Pres.) Merr.

Apocynaceae

x

x

Hạt, lá, hoa, vỏ cây đều có chứa chất độc.

25

Trôm hôi

Sterculia foetida L.

Sterculiaceae

x

x

Quả to, hoa có mùi.

26

Trứng cá

Muntingia calabura L.

Elaeocarpaceae

x

x

Quả khuyến khích trẻ em leo trèo; quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

27

Trúc đào

Nerium oleander L.

Apocynaceae

x

x

Thân và lá có chất độc.

28

Xiro

Carissa carandas L.

Apocynaceae

x
Thân và cành nhánh có rất nhiều gai.

Ghi chú: x : Vị trí cấm trồng cây.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Hữu Tín
Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2013-11
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2013-11 -> Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2013-11 -> Số: 26 /2012/tt byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 84.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương