C¨n cø §iÒu 44 LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊptải về 8.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích8.49 Kb.

Uû ban Nh©n d©n

tØnh Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1379 Q§/UBTH


Thanh Ho¸, ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1978Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 44 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Chñ nhiÖm Liªn hiÖp Thñ C«ng nghiÖp tØnh vµ bµ Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Nay quy ®Þnh l¹i bé m¸y tæ chøc cña V¨n phßng Liªn hiÖp x· Thñ c«ng nghiÖp tØnh nh­ sau:

1/ Phßng KÕ ho¹ch Tæng hîp.

2/ Phßng Qu¶n lý Hîp t¸c x·.

3/ Phßng Tµi vô Thèng kª

4/ Phßng Kü thuËt VËt t­

5/ Phßng Tuyªn huÊn, Thi ®ua

6/ Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh.

§iÒu 2: Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c Phßng nãi trªn do «ng Chñ nhiÖm Liªn hiÖp x· Thñ c«ng nghiÖp quy ®Þnh. Mçi Phßng ®Òu cã Tr­ëng phßng vµ cÇn thiÕt th× cã thªm 1 Phã gióp viÖc.

§iÒu 3: C¸c QuyÕt ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy, nay ®Òu b·i bá.

§iÒu 4: C¸c «ng bµ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc, Chñ nhiÖm Liªn hiÖp HTX Thñ c«ng nghiÖp tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 4 Q§

- BTC TØnh uû.

- L­u


chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Hµ Träng Hoµ

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương