Căn cứ Điều 26, Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 15-2-1993


DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HẠN CHẾ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAMLIST OF PESTICIDE RESTRICTED TO USE IN VIETNAMtải về 0.56 Mb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích0.56 Mb.
#39425
1   2   3
DANH MỤC

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HẠN CHẾ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAMLIST OF PESTICIDE RESTRICTED TO USE IN VIETNAM


(Ban hành kèm theo Quyết định số 297 NN-BVTV/QĐ ngày 27 tháng 02 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên hoạt chất
(COMMON NAME)


Tên thương mại
(TRADE NAME)

THUỐC TRỪ SÂU - INSECTICIDE

1

Aluminium Phosphide

Celphos 56%GastoxinFuniitoxin 55% tabletsPhostoxinQuickphos 56 vi6n

2

Carbaryl 4% + Lindane 4%

Carbadan 4/4 GSevidol 4/4G

3

Carbofuran

Furadan 3 G

4

Dichlorvos

(DDVP) 50 ECDemon 50 ECNuvan 50 EC

5

Dicofol

Kelthane 20 EC

6

Dicrotophos

Bidrin 50 ECCarbicron 50 SCWEktafos

7

Endosulfan

CyclodanEndosolThiodan 30 EC, 35 ECThiodol 35 ND

8

Magnesium phosphide

Magtoxin 66 tablet, pellet

9

Methamidophos

Dynamite 50 SCFilitox 50 SC, 60 SC, 70 SCMonitor 50 SC, 60 SCMaster 50 EC, 70 SCTamaron 50 ECIsornetha 50 DD, 60 DDIsosuper 70 DD

10

Methyl Bromide

Brom - O - Gas 98%Dowfome 98%Meth - O - gas 98%

12

Monocrotophos

Apadrin 50 SLMagic 50 SLNuvacron 40 SCW/DD,50 SCW/DDThunder 515 DD

13

Phosphamidon

Dimecron 50 SCW/DD
THUỐC TRỪ BỆNH - FUNGICIDE

l

MAFA

Dinasin 6.5 SCNeo - Asozin 6.5 SC

2

Methylene his Thiocyanate 5% + Celbrite MT 30 EC

Quaternary ammonium compounds 25%


3

Sodium Pentachlorophenate monohydrate

Copas NAP 90 G

4

Sodium Tetraboratedecahy - drate 54 % + Boric acid 36%

Celbor 90 SP

5

Tribromophenol

Intecta AB 30 L

6

Tributyl tin naphthenate

Timber life 16 LTHUỐC TRỪ CỎ - HERBICIDE

1

1 Paraquat

Gramoxone 20 SL, 24 SLTHUỐC TRỪ CHUỘT - RODFNTICIDE

1

Zinc Phosphide

Fokeba 1%, 5%,20%


QT - 92 18%


Zinphos 20%

DANH MỤC

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CẤM SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAMLIST OF PESTICIDE BANNED TO USE IN VIETNAM
Ban hành kèm theo Quyết định số 297 NN - BVTV/QD ngày 27 tháng 02 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên chung (COMMON NAME) Tên thương mại (TRADE NAME)

THUỐC TRỪ SÂU -INSECTICIDE

1

Aldrin (aldrex, Aldrite ... )

2

BHC, Lindane Gamma - BHC, Gamma - HCH, Gamatox 15 EC, 20 EC, Lindafor..

3

Cadmium compound (Cd)

4

Chlordane (Chlorotox, Octachior, Pentichlor...)

5

DDT (Neocid, Pentachiorin, Chlorophenothane...)

6

Dieldrin (Dieldrex, Dieldrite, Octalox...)

7

Eldrin (Hexadrin...)

8

Heptachlor (Drimex, Heptamul, Heptox...)

9

Isobenzen

10

Isodrin

11

Lead colipound (Pb)

12

Parathion Ethyl (Alkexon, Orthophos, Thiopphos...)

13

Methyl Parathion (Danacap M 25, M 40); Folidol - M 50 EC; Isomethyl 50 ND; Metaphos 40 EC, 50 EC; (Methyl Parathion) 20 EC, 40 EC, 50 EC; Milion 50 EC; Proteon 50 EC; Romethyl 50 ND; Wofatox 50 EC

14

Polychlorocaniphene (Toxaphene, Camphechlor...)

15

Strobane (Polychlorinate of camphene)THUỐC TRỪ BỆNH - FUNGICIDE

1

Arsenic compound (As) except Neo - Asozin, Dinasin

2

Captan (Captane 75 WP, Merpan 75 WP ... )

3

Captafol (Difolatal 80 VYT, Folcid 80 WP...)

4

1Hexachlorobenjene (Anticaric, HCB...

5

Mercuiy compound (Hg)

6

Selenium compound (Se)THUỐC TRỪ CHUỘT - RODENTICIDE

1

Talium compo und (TI)THUỐC TRỪ CỎ - HERBICIDE

1

2.4.5 T (brochtox, Decaniine, Veon...)

Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 0.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương