Căn cứ Điều 26, Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 15-2-1993


DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HẠN CHẾ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAMLIST OF PESTICIDE RESTRICTED TO USE IN VIETNAMtải về 0.56 Mb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích0.56 Mb.
1   2   3
DANH MỤC

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HẠN CHẾ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAMLIST OF PESTICIDE RESTRICTED TO USE IN VIETNAM


(Ban hành kèm theo Quyết định số 297 NN-BVTV/QĐ ngày 27 tháng 02 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên hoạt chất
(COMMON NAME)


Tên thương mại
(TRADE NAME)

THUỐC TRỪ SÂU - INSECTICIDE

1

Aluminium Phosphide

Celphos 56%GastoxinFuniitoxin 55% tabletsPhostoxinQuickphos 56 vi6n

2

Carbaryl 4% + Lindane 4%

Carbadan 4/4 GSevidol 4/4G

3

Carbofuran

Furadan 3 G

4

Dichlorvos

(DDVP) 50 ECDemon 50 ECNuvan 50 EC

5

Dicofol

Kelthane 20 EC

6

Dicrotophos

Bidrin 50 ECCarbicron 50 SCWEktafos

7

Endosulfan

CyclodanEndosolThiodan 30 EC, 35 ECThiodol 35 ND

8

Magnesium phosphide

Magtoxin 66 tablet, pellet

9

Methamidophos

Dynamite 50 SCFilitox 50 SC, 60 SC, 70 SCMonitor 50 SC, 60 SCMaster 50 EC, 70 SCTamaron 50 ECIsornetha 50 DD, 60 DDIsosuper 70 DD

10

Methyl Bromide

Brom - O - Gas 98%Dowfome 98%Meth - O - gas 98%

12

Monocrotophos

Apadrin 50 SLMagic 50 SLNuvacron 40 SCW/DD,50 SCW/DDThunder 515 DD

13

Phosphamidon

Dimecron 50 SCW/DD
THUỐC TRỪ BỆNH - FUNGICIDE

l

MAFA

Dinasin 6.5 SCNeo - Asozin 6.5 SC

2

Methylene his Thiocyanate 5% + Celbrite MT 30 EC

Quaternary ammonium compounds 25%


3

Sodium Pentachlorophenate monohydrate

Copas NAP 90 G

4

Sodium Tetraboratedecahy - drate 54 % + Boric acid 36%

Celbor 90 SP

5

Tribromophenol

Intecta AB 30 L

6

Tributyl tin naphthenate

Timber life 16 LTHUỐC TRỪ CỎ - HERBICIDE

1

1 Paraquat

Gramoxone 20 SL, 24 SLTHUỐC TRỪ CHUỘT - RODFNTICIDE

1

Zinc Phosphide

Fokeba 1%, 5%,20%


QT - 92 18%


Zinphos 20%

DANH MỤC

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CẤM SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAMLIST OF PESTICIDE BANNED TO USE IN VIETNAM
Ban hành kèm theo Quyết định số 297 NN - BVTV/QD ngày 27 tháng 02 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên chung (COMMON NAME) Tên thương mại (TRADE NAME)

THUỐC TRỪ SÂU -INSECTICIDE

1

Aldrin (aldrex, Aldrite ... )

2

BHC, Lindane Gamma - BHC, Gamma - HCH, Gamatox 15 EC, 20 EC, Lindafor..

3

Cadmium compound (Cd)

4

Chlordane (Chlorotox, Octachior, Pentichlor...)

5

DDT (Neocid, Pentachiorin, Chlorophenothane...)

6

Dieldrin (Dieldrex, Dieldrite, Octalox...)

7

Eldrin (Hexadrin...)

8

Heptachlor (Drimex, Heptamul, Heptox...)

9

Isobenzen

10

Isodrin

11

Lead colipound (Pb)

12

Parathion Ethyl (Alkexon, Orthophos, Thiopphos...)

13

Methyl Parathion (Danacap M 25, M 40); Folidol - M 50 EC; Isomethyl 50 ND; Metaphos 40 EC, 50 EC; (Methyl Parathion) 20 EC, 40 EC, 50 EC; Milion 50 EC; Proteon 50 EC; Romethyl 50 ND; Wofatox 50 EC

14

Polychlorocaniphene (Toxaphene, Camphechlor...)

15

Strobane (Polychlorinate of camphene)THUỐC TRỪ BỆNH - FUNGICIDE

1

Arsenic compound (As) except Neo - Asozin, Dinasin

2

Captan (Captane 75 WP, Merpan 75 WP ... )

3

Captafol (Difolatal 80 VYT, Folcid 80 WP...)

4

1Hexachlorobenjene (Anticaric, HCB...

5

Mercuiy compound (Hg)

6

Selenium compound (Se)THUỐC TRỪ CHUỘT - RODENTICIDE

1

Talium compo und (TI)THUỐC TRỪ CỎ - HERBICIDE

1

2.4.5 T (brochtox, Decaniine, Veon...)

: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương