Căn cứ Điều 26, Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 15-2-1993tải về 0.56 Mb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích0.56 Mb.
#39425
  1   2   3

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*********


Số: 297-NN-BVTV/QĐ 

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 297/NN-BVTV/QĐ NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 1997 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAMBỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG

Căn cứ Điều 26, Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 15-2-1993;
Căn cứ Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 92/CP ngày 27-11-1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 1-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Chất lượng sản phẩm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

- Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (có danh mục kèm theo) gồm:

Thuốc trừ sâu: 92 hoạt chất với 289 tên thương mại;

Thuốc trừ bệnh: 56 hoạt chất với 191 tên thương mại;

Thuốc trừ cỏ: 48 hoạt chất với 148 tên thương mại;

Thuốc trừ chuột: 04 hoạt chất với 06 tên thương mại;

Chất kích thích sinh trưởng cây trồng: 18 hoạt chất với 23 tên thương mại;

Chất dẫn dụ côn trùng: 02 hoạt chất với 02 tên thương mại.

- Danh mục thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng ở Việt Nam (có danh mục kèm theo) gồm:

Thuốc trừ sâu: 12 hoạt chất với 35 tên thương mại,

Thuốc trừ bệnh: 06 hoạt chất với 07 tên thương mại,

Thuốc trừ cỏ: 01 hoạt chất với 01 tên thương mại,

Thuốc trừ chuột: 01 hoạt chất với 03 tên thương mại.

- Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong nông nghiệp ở Việt Nam (có danh mục kèm theo) gồm:

Thuốc trừ sâu: 15 hoạt chất,

Thuốc trừ bệnh: 06 hoạt chất,

Thuốc trừ chuột: 01 hoạt chất,

Thuốc trừ cỏ: 01 hoạt chất.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm quy định về sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng ở Việt Nam.

Điều 4: Tổ chức, cá nhân trong nước và người nước ngoài quản lý sản xuất - kinh doanh buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ngô Thế Dân 

(Đã ký)


DANH MỤC

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM(Ban hành kèm theo Quyết định số 297 NN - BVTV/QĐ ngày 27 tháng 02 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)


TT


Tên hoạt chất
(COMMOM NAME)


Tên thương mại
(TRADE NAME)

THUỐC TRỪ SÂU

1

Acrinathrin

Rufast 3 EC

2

Alpha - Cypermethrin

Alfathiin 5 ECAlpha 5 ECAlphacy 5 ECAlphan 5 ECBestox 5 ECCyper - Alpha 5 NDFastac 5 ECFastocid 5 ECFortac 5 ECSapen - Alpha 5 ECTiper - Alpha 5 EC


Vifast 5 NDVisca 5 EC

3

Alpha - Cypermethrin 1% + Fenobucarb 40%

Hopfa 41 EC

4

Amitraz

Mitac 20 EC

5

Bacillus thuringiensis (var.Kurstaki)

Bacterin B.T WPBiobit 16 K WP, 32 B FCBiocin 16 WPBTB16 BTNDelf in WG (32 BIU)Dipel 3.2 WPForwabit 16, 32Kuang Hwa Bao WP16000 IU/mgMVP 10 FSThuricide HP

6

Bacillus thuringiensis (var. aizawai)

Aztron 7000 DB1j.U

Xentari 35 WDG
7

Beauveria bassiana

BeauverineMuskardin

8

Benfuracarb

Oncol 20 EC, 25 WP, 5 G

9

Buprotezin

Applaud 10 WPButyl 10 WPEncofezin 10 VYTProfezin 10 WP

10

Bupro zin 7 % +

Applaud - Bas 27 BTNFenobucarb 20%

11

Buprofezin 5,0% + Isoprocarb 20,0%

Applaud - Mipe 25 WP, 25 BHNApromip 25 WP

12

Carbaryl

Carbavin 85 VYT


Comet 85 VYTForyin 85 WPSebaryl 85 BHNSevin 85 WP, 43 FWVibaryl 85 BTN

13

Cartap

Alfatap 95 SPCardan 95 SPMapan 95 SP, 1OGPadan 95 SP, 4G, 1OGTigidan 95 BHN, 4GVicarp 95 BHN, 4H

14

Cartap 4% + Isoprocarb 2,5%

Vipami 6,5 H

15

Chlorfenapur

Secure 10 EC

16

Chlorfluazuron

Atabron 5 EC

17

Chlorpyrifos

Lorsbaii 30 ECPyrinex 20 ECSanpyriphos 48 EC

18

Chiorpyrifos 250 g/l + Cypermethrin 25 g/l

Nurelle D 25/2.5 EC

19

Cyfluthrin

Baythroid 5 SL, 050 EC

20

Cypermethrin

Arrivo 5 EC, 10 EC, 25 ECCarmethrin 25 ECCelcide 10 ECCymerin 10 ECCymkill 10 EC, 25 ECCyper 25 ECCyperan 5 EC, 10 EC, 25 ECCyperin 5 EC, 10 ND, 25 NDCyperkill 10 EC, 25 ECCypermap 10 EC, 25 ECCypersect 5 EC, 10 ECCyrin 25 ECCyrux 25 ECDibamerin 5 EC, 10 EC, 25 ENockthrin 10 EC, 25 ECPunisx 5.5 EC, 25 ECPycythrin 5 ECRalothrin 20 ESherbush 25 NDSherpa 10'EC, 25 ECTiper 25 ECTornado 10 ECUstaad 10 ECVisher 25 ND

21

Cypermethrin 40 g/l + Profenofos 400 g/l

Forwatrin C 44 WSCPolytrin C 440 EC/NDPolytrin P 440 EC/ND

22

Cyromazine

Trigard 75 BHN

23

D - allethrin (Pynamin forte)

Fumakilia 0.3 coilMosfly 0.27 coinZebra 0.24 coil

24

DEET (Diethyl toluamide)

Micado 10 Cosmetic cream

25

Deltamethrin (Decamethrin)

Cislin 2.5 ECCrackdown 10 SCDecis 2.5 ECK - Obiol 25 WPK - Othrin 25 WP, 50 WP, 10 ULVK - Othrin Moustiquaire 1 SC

26

Deltamethrin 6.25 g/l + Buprofezin 50 g/l

Dadeei EC

27

Deltamethrin 2% + Dichlorvos 13%

Sat Trung Linh 15 EC

28

Diafenthiuron

Pegasus 500 SCPolo 500 SC

29

Diazinon

Agrozinon 60 ECAzinon 50 ECBasudin 40 EC, 50 EC ND, 5 G, 10 GBasutigi 50 ND, 10 HCazinon 50 ND, 10 HDiaphos 50 ND, 10 HDiazan 50 ND, 60 EC, 10 HDiazol 60 ECKayazinon 40 EC, 50 EC, 60 EC, 5G, 10 GPhantom 60 ECTizonon 50 ECVibasu 50 ND, 10 H

30

Diazinon 6% + Fenobucarb 4%

Vibaba 50 ND, 10 H

31

Diazinon 5% + Isoprocarb 5%

Diamix 5/5 G

32

Dimethoate

Bai 58 40 ECBi - 58 40 EC, 50 ECBian 40 EC, 50 ECBini 58 40 ECCanthoate 40 EC, 50 ECDibathoate 40 EC, 50 EC


Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 0.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương