Căn cứ Công văn số 321/bnv-cttn ngày 19/01/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung cơ bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2012tải về 40.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích40.98 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 393/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 05 tháng 3 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước

về công tác thanh niên năm 2012CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Căn cứ Công văn số 321/BNV-CTTN ngày 19/01/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung cơ bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 124/TTr-SNV ngày 16/02/2012,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2012.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.


CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước

về công tác thanh niên năm 2012

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 393/QĐ-UBND

ngày 05/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Công văn số 321/BNV-CTTN ngày 19/01/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung cơ bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2012,

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2012, như sau:

SốTT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan

thực hiện

Thời gian

thực hiện

I

Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-20201

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 ở tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Quý I-II

năm 2012


2

Xây dựng Chiến lược Phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020 (Thay thế cho Chiến lược Phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh).

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Quý I

năm 2012


3

- Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chiến lược Phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020 (Thay thế cho Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chiến lược Phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020 thành lập theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Chiến lược Phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020 (Thay thế cho Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Chiến lược Phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020 ban hành theo Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh).Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành có liên quan.

Quý I

năm 2012


4

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam và Chiến lược Phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020.

Sở Nội vụ phối hợp với Báo Bình Phước Đài PTTH tỉnh và Tỉnh đoàn.

Qúy II-IV

Năm 2012


II

Tổ chức đánh giá quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 và tác động của Luật Thanh niên1

Xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá kết quả triển khai, thực hiện và tác động của Luật Thanh niên năm 2005 ở tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp.

Quý I-III

năm 2012


2

Khảo sát, phân tích tình hình thanh niên tại địa phương làm cơ sở xây dựng chính sách cho thanh niên và chương trình phát triển thanh niên của tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và UBND các huyện, thị xã.

Quý III, IV năm 2012

3

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan đến các quyền và nghĩa vụ đối với thanh niên, trên cơ sở đó hoàn thiện cơ chế, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã.

Quý III, IV năm 2012

4

Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai, thực hiện và tác động của Luật Thanh niên năm 2005.

Sở Nội vụ

Trước 30/10/2012

5

Tổ chức khảo sát, đánh giá tác động Luật Thanh niên năm 2005

Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Công tác thanh niên của Bộ Nội vụ.

Khi BNV yêu cầu

III

Triển khai, tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên; kiểm tra việc phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên1

Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện lồng ghép nội dung về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong Chiến lược Phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 2011-2020 theo kế hoạch đã đề ra.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Qúy I-IV

năm 2012


2

Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ QLNN về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác thanh niên và theo dõi công tác thanh niên theo phân cấp đã được quy định tại Quyết định số 1923/QĐ-BNV ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên ở các cấp, các ngành giai đoạn 2011-2015”.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã.

Quý II, IV năm 2012

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương