Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 45/2010/NĐ-cp ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; số 33/2012/NĐ-cp ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-cptải về 9.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích9.98 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

__________________

Số: 2071/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________________________

Hưng Yên, ngày 26 tháng 10 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thành lập

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Phù Cừ

________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 535/TTr-SNV ngày 20/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Phù Cừ.

Điều 2. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Phù Cừ là tổ chức xã hội của những nạn nhân bị tổn thương bởi chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam của huyện Phù Cừ và công dân Việt Nam tự nguyện tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin. Tổ chức và hoạt động của Hội theo Điều lệ được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Phù Cừ, các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.Trụ sở của Hội: Số 133 Cao Xá khu 2, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ; Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Phù Cừ và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Doãn Thế Cường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương