CỤm thi đua số I số: /kh-ctđi dự thảOtải về 49.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích49.06 Kb.

BỘ TƯ PHÁP

CỤM THI ĐUA SỐ I


Số: /KH-CTĐI


DỰ THẢO


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2016
KẾ HOẠCH

Phát động, tổ chức các phong trào thi đua năm 2016 của Cụm Thi đua số I

khối các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 07/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua Ngành Tư pháp năm 2016; để thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đàng toàn quốc lần thức XII; kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2016); kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2016); kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2016), góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của cả nước và địa phương; Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua thuộc ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2602/QĐ-BTP ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cụm Thi đua số I khối các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch phát động, tổ chức các phong trào thi đua năm 2016 như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh và triển khai sâu rộng phong trào thi đua năm 2016, góp phần tạo động lực mạnh mẽ để đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Cụm thi đua số I hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác theo yêu cầu đề ra; lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2016), kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2016) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

- Thông qua phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng trong toàn Cụm.

- Tăng cường trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị thành viên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm.

- Khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị trong Cụm thi đua số I trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị trong Cụm. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua năm 2016 với các phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ phát động.

- Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Cụm hưởng ứng, tham gia; việc thực hiện các phong trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, tạo động lực mới và ý chí quyết tâm cao trong thực hiện những nhiệm được giao.

- Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; đảm bảo khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng và kịp thời; chú trọng đến công tác khen thưởng đối với công chức, viên chức và những người lao động trực tiếp.II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, toàn ngành Tư pháp ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đầy đủ, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2016, với chủ đề thi đua "Cụm thi đua số I đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016" với các nội dung chủ yếu sau:1. Phong trào thi đua

1.1. Phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016”

Triển khai hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016” nhằm tạo động lực thúc đẩy toàn Ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm, cụ thể:

- Triển khai thi hành kịp thời, có hiệu quả các luật có hiệu lực trong năm 2016; tập trung quyết liệt, bảo đảm thực hiện tốt những quy định mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật này bảo đảm đồng bộ với việc triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

- Đổi mới phương thức và tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các bộ luật, luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua; triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này. Chủ động thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách mới, các vấn đề dư luận quan tâm trong quá trình xây dựng dự thảo VBQPPL và kịp thời cập nhật VBQPPL vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tiếp cận, khai thác, sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tổ chức tốt Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ II.

- Xử lý kịp thời các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế, đàm phán, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, trong đó khẩn trương rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Châu Âu (EVFTA) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và cơ quan nhà nước, các cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, nhất là cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU. Tăng cường các hoạt động hợp tác đa phương trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật; nghiên cứu xác định nhu cầu hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, trong đó ưu tiên các hoạt động hợp tác với các nước Lào, Campuchia.

- Chuẩn bị và thực hiện tốt việc chuyển giao cán bộ lãnh đạo của các cơ quan tư pháp, pháp chế sau Đại hội Đảng XII và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo tính ổn định, liên tục trong tổ chức và công việc. Nâng cao hơn nữa kỷ cương, kỷ luật công vụ trong toàn Ngành; tập trung kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, các tổ chức hành nghề tư pháp nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm pháp luật.

- Tăng cường đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp và pháp luật, nhất là cán bộ tư pháp cấp huyện và cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chỉnh lý, hoàn thiện Pháp lệnh đào tạo các chức danh tư pháp. Triển khai có kết quả Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật và Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp.

1.2. Tiếp tục thực hiện thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cụm thi đua số I lưu ý lựa chọn các chủ đề và gắn việc thực hiện phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Cụm thực hiện nghiêm túc, thực chất, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1.3. Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả giai đoạn 02 (2016-2020) phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” phù hợp với điều kiện và đặc thù chức năng, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Cụm. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai giai đoạn 01 để xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình mới, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức triển khai phong trào.

1.4. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp phát động

Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, căn cứ vào tình hình thực tế, yêu cầu của nhiệm vụ công tác, tùy từng thời điểm, Cụm sẽ phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt phù hợp khác nhằm thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đột phá vào những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để kịp thời giải quyết khó khăn, tồn tại, hạn chế, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác. Xác định là phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, chỉ có khoảng thời gian nhất định, do đó, trước hết, cấp ủy, lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần quyết tâm cao trong thực hiện chuyên đề đã đặt ra, phải tập trung nhân lực và các nguồn lực hướng vào giải quyết những khó khăn, tồn tại đó.

1.5. Đảm bảo 100% các đơn vị thuộc Cụm thi đua số I đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý; tạo chuyển biến mang tính đột phá đối với quá trình cải cách hành chính, công tác quản lý cán bộ, công chức, thống kê, báo cáo, lưu trữ.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung thực hiện các phong trào thi đua do Bộ phát động; quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Bộ, của Ngành.

2. Phát huy vai trò định hướng của cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị-xã hội, sức mạnh tổng hợp của từng đơn vị trong Cụm thi đua số I; kịp thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng giữa các đơn vị thuộc Cụm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tác động của phong trào thi đua.

3. Đẩy mạnh việc phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” bằng nhiều hình thức, đặc biệt là trên “Trang thông tin thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp” và các báo, tạp chí của Ngành; quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền, nêu gương, lan tỏa trong đơn vị, toàn Ngành và cộng đồng; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác tư pháp để làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành.

4. Tăng cường và gắn việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 của các đơn vị trong Cụm; Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra chéo việc thực hiện các phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Cụm nhằm đưa công tác thi đua ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất.

5. Việc khen thưởng phải đạt mục đích “động viên, giáo dục, nêu gương”; bảo đảm chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, thiết thực, thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng. Kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua theo chuyên đề, giữa khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất để kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chức; tránh biểu hiện máy móc, cứng nhắc, nể nang, hình thức trong thi đua, khen thưởng.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện

Phong trào thi đua năm 2016 được tổ chức thực hiện thường xuyên ngay từ đầu năm, trong đó cao điểm là hai đợt:1.1. Đợt thi đua thứ nhất

Thời gian từ đầu năm đến 30/6/2016, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-30/2/2016); kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016); kỷ niệm 68 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2016). Tổ chức sơ kết cùng với sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2016.1.2. Đợt thi đua thứ hai

Thời gian từ 01/7/2016 đến 31/12/2016: lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2016); chào mừng 71 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945–28/8/2016). Tổ chức tổng kết cùng với tổng kết công tác tư pháp năm 2016.2. Trách nhiệm thực hiện

2.1. Cụm trưởng Cụm thi đua số I

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2016 của Cụm thi đua số I;

Thời gian thực hiện: tháng 2/2016.

- Tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2016 của Cụm;

Thời gian thực hiện: tháng 3/2016.

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị Phó Cụm trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra chéo về công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trong Cụm nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị;

Thời gian thực hiện: tháng 6 và tháng 10/2016.

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị Phó Cụm trưởng và các đơn vị thành viên xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 của Cụm.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước tháng 12/2016.

2.2. Phó trưởng Cụm thi đua

- Chủ trì, phối hợp với Cụm trưởng và các đơn vị thành viên trong Cụm xây dựng Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2016 của Cụm;

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước 30/7/2016.

- Tham mưu, phối hợp với đơn vị Cụm trưởng trong tổ chức thực hiện các công việc của Cụm và thực hiện một số nhiệm vụ được Cụm trưởng phân công.2.3. Các đơn vị thành viên trong Cụm

- Xây dựng Kế hoạch thi đua của đơn vị theo hướng dẫn của Vụ Thi đua-khen thưởng; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phát động, tổ chức các phong trào thi đua của Cụm và của đơn vị; phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đăng ký giao ước;

- Phát động và triển khai phong trào thi đua, giao chỉ tiêu thi đua đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

- Xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ của đơn vị;

- Tiến hành sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua và của Bộ Tư pháp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác đối với thành viên của Cụm theo Quy chế hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua.3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp, của các đơn vị và từ các nguồn hỗ trợ khác (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch phát động, tổ chức các phong trào thi đua năm 2016 của Cụm Thi đua số I khối các đơn vị thuộc Bộ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị trong Cụm phản ánh kịp thời đối với Cụm trưởng Cụm thi đua số I (Số điện thoại: 0462.739.365, Email: tccb@moj.gov.vn) để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và điều chỉnh phù hợp./.

Nơi nhận:

- Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp (để b/c);

- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c);

- Các đơn vị trong Cụm thi đua số I (để thực hiện);- Lưu: Vụ TCCB.

TM.CỤM THI ĐUA SỐ I

CỤM TRƯỞNG

Đỗ Đức Hiển

Q.Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: cacchuyenmuc -> ttdh -> Lists -> VanBanLayYKien -> Attachments
Attachments -> VĂn phòng phụ lục II: TÌnh hình xây dựng văn bảN, ĐỀ Án của bộ TƯ pháp trình chính phủ, thủ TƯỚng chính phủ trong tháng 02 NĂM 2016
Attachments -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: /QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> VĂn phòng số: 235/vp-th v/v quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII, đề xuất Danh mục các đề án, văn bản trình cấp trên và các nội dung đề xuất đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt
Attachments -> CỤc kiểm tra vbqppl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương