ChuyêN ĐỀ VII một số VẤN ĐỀ VỀ CÔng tác tư TƯỞNG, tuyên giáo trong đIỀu kiện hiện nay ở việt namtải về 300.18 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích300.18 Kb.
#29725
  1   2   3


CHUYÊN ĐỀ VII
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, TUYÊN GIÁO

TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạchchuyên viên cao cấp khối Đảng, đoàn thể năm 2013)

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, TUYÊN GIÁO

Công tác tuyên giáo là cụm từ chỉ các hoạt động tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra của tổ chức đảng về lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và khoa giáo. Công tác tuyên giáo được tiến hành tại tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang…Trong 83 năm qua, từ khi Đảng ta ra đời đến nay, công tác tư tưởng của Đảng đã góp phần xứng đáng vào mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong gần 30 năm đổi mới đất nước, dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác tư tưởng của Đảng có nhiều đổi mới cả về nhận thức và hoạt động, cả về nội dung và phương thức, tiếp tục góp phần tích cực vào thành công của công cuộc đổi mới.

  1. Khái niệm

Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính đảng, nhằm hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng của giai cấp trong quần chúng, thúc đẩy quần chúng đi tới hành động.

Công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, là hoạt động truyền bá, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, giá trị đạo đức đúng đắn. Công tác tư tưởng góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính chủ động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.2. Vị trí, vai trò của công tác tư tưởng

a. Vị trí

Công tác tư tưởng là một bộ phận hợp thành trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng, một mặt công tác trọng yếu của chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Công tác tư tưởng có vị trí và ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa; xây dựng hệ thống chính trị phát triển vững mạnh, toàn diện.

b. Vai trò

- Công tác tư tưởng trước hết nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

- Công tác tư tưởng có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người dân; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo của quần chúng nhằm biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành hiện thực, thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng.

- Công tác tư tưởng có vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự thống nhất cao trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.3. Nội dung công tác tư tưởng

- Công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị, lòng yêu nước, yêu quê hương, tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông qua việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác giáo dục lý luận chính trị tạo nên sự nhất trí, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Công tác tuyên truyền nhằm phổ biến, truyền bá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống, thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị..., định hướng tư tưởng trước các sự kiện tác động đến tư tưởng, tình cảm, tâm trạng của quần chúng nhân dân.

- Công tác cổ động, nêu gương tốt, điển hình tiên tiến nhằm cổ vũ hành động của quần chúng nhân dân, biến nhận thức tư tưởng thành niềm tin, hành động cách mạng cụ thể, thành phong trào quần chúng rộng rãi...

- Công tác văn hoá, văn nghệ. Lĩnh vực văn hoá ở đây được hiểu chủ yếu ở khía cạnh tư tưởng, chính trị của văn hoá. Công tác văn hoá, văn nghệ nhằm thoả mãn nhu cầu tinh thần của nhân dân, qua đó giáo dục đạo đức, lối sống, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng đời sống văn hoá.

- Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội...

- Đấu tranh tư tưởng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, tin đồn và tài liệu xấu lan truyền, phát tán trong xã hội.

Ngoài các nội dung cơ bản trên, công tác tư tưởng còn có các nội dung khác, như giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể lực, giáo dục về sinh thái, môi trường... qua các hoạt động trong lĩnh vực khoa giáo.

4. Nguyên tắc, phương châm công tác tư tưởng

a. Nguyên tắc công tác tư tưởng

- Nguyên tắc tính đảng

Tính đảng là nguyên tắc cơ bản nhất của công tác tư tưởng. Công tác tư tưởng phải đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng; chủ động đấu tranh không khoan nhượng với những tư tưởng thù địch, phản khoa học, đi ngược lại với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc.- Nguyên tắc tính khoa học

Công tác tư tưởng được tiến hành trên cơ sở khoa học, tuân theo các quy luật vận động, biến đổi của lĩnh vực tư tưởng. Nguyên tắc tính khoa học yêu cầu công tác tư tưởng được tiến hành có kế hoạch, nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng nhu cầu giải đáp vướng mắc và định hướng tư tưởng cho mọi đối tượng. Công tác tư tưởng phải sử dụng các phương tiện tác động ngày càng hiện đại.- Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn

Công tác tư tưởng phải xuất phát từ thực tiễn và phục vụ thực tiễn; đồng thời phải được soi sáng, định hướng bằng lý luận, được chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách khoa học. Tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ và phương thức căn bản để thực hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong công tác tư tưởng, khắc phục chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa kinh nghiệm.

Thực hiện đúng đắn và đầy đủ những nguyên tắc trên là yêu cầu chung của công tác tư tưởng của Đảng. Nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng nói chung và ở cơ sở nói riêng.

b. Phương châm công tác tư tưởng

Phương châm công tác tư tưởng của Đảng là những định hướng có tính chỉ đạo trong hoạt động công tác tư tưởng ở các cấp, các ngành. Phương châm công tác tư tưởng bao gồm:

- Công tác tư tưởng phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, với phong trào cách mạng của quần chúng, với từng đối tượng.

- Kết hợp chặt chẽ ba nội dung giáo dục: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, phẩm chất và đạo đức cách mạng; kết hợp giáo dục lý luận với giáo dục tình hình và nhiệm vụ trước mắt.

- Kết hợp công tác tư tưởng với công tác tổ chức và các mặt công tác khác.

- Kết hợp giáo dục tư tưởng trong học tập với việc rèn luyện trong thực tiễn cách mạng.

- Kết hợp giáo dục tư tưởng trong nội dung sinh hoạt của tất cả các tổ chức, kết hợp công tác tư tưởng trong Đảng với công tác tư tưởng trong xã hội.

- Kết hợp bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cách mạng với phê phán mạnh mẽ những biểu hiện tư tưởng sai trái; biểu dương những ưu điểm đi đôi với phê bình nghiêm khắc những khuyết điểm.5. Nhiệm vụ công tác tư tưởng

Công tác tư tưởng có sáu nhiệm vụ cơ bản:Một là, giáo dục mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức đúng đắn, kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức. Kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch; ngăn ngừa ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc.

Hai là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn góp phần phát triển, hoàn thiện đường lối và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Tiến hành phổ biến, quán triệt sâu rộng các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ba là, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức và năng lực thực tiễn của cán bộ, đảng viên và nhân dân, khắc phục những biểu hiện của chủ nghĩa thực dụng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Bốn là, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Năm là, xây dựng và phát huy nhân tố con người qua thực hiện tốt các lĩnh vực khoa giáo ở cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn, cổ vũ thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và các phong trào xã hội khác, coi trọng việc bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Sáu là, giáo dục ý thức cảnh giác, chống các hoạt động “diễn biến hòa bình”, cơ hội chính trị, lôi kéo, chia rẽ sự đoàn kết toàn. Kịp thời giải quyết các mâu thuẫn nội bộ nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện tập thể, không có điểm nóng.

II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG THỜI GIAN QUA

1. Tình hình tư tưởng

Sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong gần 30 năm qua đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đó là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao đối với toàn Đảng, toàn dân ta. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.

Trong cơ chế thị trường, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng năng động, tích cực, thích ứng và phát huy tài năng, trí tuệ vươn lên, vượt qua đói nghèo, chiến thắng lạc hậu. Nhiều tấm gương tiêu biểu có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc, ở mọi cấp, mọi ngành đã có sức động viên lôi cuốn đông đảo quần chúng vươn lên. Sự ổn định về tư tưởng, chính trị ở cơ sở ngày càng vững chắc.

Tuy nhiên, ở nhiều nơi, do sản xuất chậm phát triển, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, dân trí thấp, công tác giáo dục tư tưởng và quản lý xã hội còn thiếu sót, khuyết điểm, nên tình hình tư tưởng ở một số nơi còn có diễn biến phức tạp. Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân của một số cán bộ, đảng viên, công chức, các tiêu cực và tệ nạn xã hội đang có chiều hướng phát triển đã tác động đến niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ, đặc biệt tại cơ sở. Tại một số vùng trọng yếu, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá quyết liệt, tạo nên sự mất ổn định về tư tưởng, gây mơ hồ về chính trị, ảo tưởng về chủ nghĩa tư bản, thiếu sự nhất trí và đồng thuận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong một bộ phận nhân dân. Tệ nạn xã hội, sự xuống cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn là vấn nạn và rất bức xúc hiện nay. Hiện tượng phai nhạt lý tưởng trong một bộ phận thanh niên, tư tưởng thực dụng, sùng ngoại trong nhân dân có chiều hướng gia tăng…2. Công tác tuyên giáo trong thời gian qua

Trong những năm qua, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 5, khoá IX về “nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới” và gần đây là Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về "Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới", cùng với các văn kiện của Đại hội, các hội nghị TW 4, 5, 6, 7 của Đảng khóa XI, công tác tuyên giáo đã được các cấp uỷ đảng, ban tuyên giáo các cấp quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn, đầu tư lực lượng cán bộ, cơ sở vật chất,… ngày càng tốt hơn.

Công tác tuyên giáo đã góp phần đưa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nên sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã nhanh chóng đến với nhân dân, được nhân dân hào hứng, phấn khởi đón nhận và tự giác thực hiện, đạt kết quả tốt.

Công tác tuyên giáo đã động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tài năng, sáng kiến, mạnh dạn đầu tư cho sản xuất, quyết tâm chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Những gương điển hình về phát triển sản xuất, khôi phục và phát triển làng nghề, giải quyết việc làm cho người lao động… ngày càng nhiều và được cổ vũ kịp thời, tạo nên sức sống mới ở nhiều địa phương, cơ sở.

Công tác tuyên giáo đã động viên cổ vũ tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, góp phần giải quyết tốt các yêu cầu, nhiệm vụ bức xúc của sản xuất, đời sống. Nhiều địa phương đã làm tốt công tác tư tưởng cho nhân dân trong giải toả đất đai, nhà cửa, giải phóng mặt bằng, để xây dựng các công trình kinh tế, văn hoá, động viên nhân dân góp công, góp của xây dựng các công trình làm đẹp cho quê hương.

Công tác tuyên giáo còn góp phần tích cực vào việc tham mưu, đề xuất và vận động nhân dân đóng góp tài năng, sáng kiến cho các cấp lãnh đạo, quản lý để giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn như phòng, chống tệ nạn xã hội, xã hội hoá văn hoá ở địa phương v.v..3. Hạn chế, yếu kém của công tác tuyên giáo

Tham mưu trên một số lĩnh vực công tác tuyên giáo còn chưa kịp thời, nhạy bén, chưa chú trọng đúng mức nghiên cứu, đề xuất những vấn đề có tính chiến lược. Một số vấn đề ở tầm quan điểm, chủ trương lớn chưa tích cực góp phần làm rõ, nên chưa đạt được sự thống nhất cao về nhận thức, như mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển; giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị; giữa đổi mới với ổn định và phát triển; giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế…

Công tác tuyên giáo còn thiếu sắc bén, sức thuyết phục chưa cao, tính chiến đấu còn hạn chế, chưa sát với thực tiễn. Chưa triển khai tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái. Chưa quan tâm đúng mức tới việc giáo dục lý tưởng, văn hóa sâu rộng. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động, hiệu quả thấp. Chưa huy động được đầy đủ sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, văn hóa. Nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo còn chậm được đổi mới, hoạt động còn chưa đồng đều, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các bộ phận.

Công tác nghiên cứu lý luận còn trong tình trạng lạc hậu trên một số mặt, chưa đáp ứng được những đòi hỏi của thực tiễn đang vận động nhanh chóng, phong phú và phức tạp. Nhiều vấn đề lớn, bức xúc đặt ra từ thực tiễn trong nước, quốc tế chưa tìm ra hướng giải quyết hoặc giải đáp chưa có sức thuyết phục. Kết quả các công trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn có chất lượng chưa cao, ít có kết quả được ứng dụng, vận dụng vào thực tiễn. Hiệu quả nghiên cứu chưa tương xứng với sự đầu tư của Đảng và Nhà nước.III. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG THỜI GIAN TỚI

1. Dự báo tình hình thế giới và trong nước những năm sắp tới.

1.1. Trên thế giới

Văn kiện Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ, trong thập niên tới, hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế lớn của sự phát triển. Chiến tranh thế giới khó có khả năng xẩy ra nhưng các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo, lãnh thổ, nạn khủng bố, tranh giành tài nguyên... có thể sẽ gia tăng, cùng với những thách thức như đói nghèo, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và các thảm họa thiên nhiên khác, buộc các quốc gia phải tích cực phối hợp hành động để giải quyết các vấn đề này. Toàn cầu hóa tiếp tục phát triển cả về quy mô, mức độ và hình thức biểu hiện với những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp; nhiều liên kết mới xuất hiện. Sau khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu, thế giới sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới; một trật tự kinh tế quốc tế mới công bằng hơn sẽ được thiết lập.

Cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì dân sinh, dân chủ, tiến bộ xã hội tiếp tục phát triển. Phong trào cánh tả được mở rộng. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng đang có dấu hiệu hồi phục. Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động và đang hình thành nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng hơn. Tuy vậy, khu vực này vẫn tiềm ẫn những nhân tố gây mất ổn định như: tranh giành ảnh hướng và quyển lực, tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo, tài nguyên, giành quyển kiểm soát đường vận chuyển hàng hoá quan trọng nhất trong thương mại quốc tế...

Các nước ASEAN bước vào thời kỳ hợp tác mới theo Hiến chương ASEAN và xây dựng Cộng đồng dựa trên ba trụ cột: chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội. Hợp tác giữa ASEAN với các đối tác tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu. Mặt khác, ASEAN cũng phải đối phó với những thách thức chung của cả khối cũng như vẫn để nội bộ phức tạp ớ một số nước.

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút sự tham gia ngày càng nhiều quốc gia thúc đẩy quá trình hình thành xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức. Do đó, con người và tri thức đang trở thành lợi thế chủ yếu của mỗi quốc gia. Khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu đã chứng tỏ sự thất bại của chính sách kinh tế theo chủ nghĩa tự do mới. Mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường sẽ được định vị lại theo hướng coi trọng vai trò của Nhà nước trong việc ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện chức năng phát triển. Quá trình tái cấu trúc các nền kinh tế và điều chỉnh các thể chế điểu tiết tài chính toàn cầu sẽ diễn ra mạnh mẽ, gắn với những bước tiến mới về khoa học và công nghệ, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên. Mặt khác, khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu đã làm giảm mạnh thương mại, đầu tư toàn cầu và trỗi đây chủ nghĩa bảo hộ, đây sẽ là những thách thức đối với những nển kinh tế cô độ mở lớn như nước ta.

1.2. Trong nước

Những thành tựu to lớn, toàn diện trong gần 30 năm đổi mới đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, thế và lực của đất nước lớn mạnh hơn nhiều so với trước. Việc ra khỏi tình trạng kém phát triển đã làm cho vị thế đất nước tăng lên, chính trị - xã hội ổn định, khối đại đoàn kết được mở rộng, an ninh quốc phòng được gìữ vững, quan hệ đối ngoại theo hướng mở rộng, đa phương hoá, đa dạng hoá, đất nước đứng trước nhiều cơ hội lớn, nhiều điểu kiện, tiền đề thuận lợi để phảt triển mạnh mẽ và bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, đất nước vẫn phải đối mặt với những thách thức, nguy cơ không thể xem thường. Chất lượng phát triển kinh tế - xã hội còn thấp, chưa bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, giữa nâng cao đời sống vật chất với phát triển văn hoá, đạo đức, tinh thần giữa các vùng miền, các tầng lớp nhân dân. Phân hoá, phân cực giàu nghèo còn lớn, có xu hướng tăng. Trật tự an toàn xã hội có biểu hiện đáng lo ngại; các yếu tố đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường chậm được tăng cường; tình hình thoái hoá biến chất trong một bộ phận cán bộ đảng viên còn nghiêm trọng. Các thế lực thù địch tăng cường hoạt động “diễn biến hoà bình”, chống phá ta vừa tinh vi, vừa trắng trợn trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyển, dân tộc, tôn giáo. Tình hình thiên tai, dịch bệnh, tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến phức tạp...

Như vậy, nước ta bước vào thời kỳ mới trong bối cánh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường. Bối cảnh quốc tế đặt ra cho nước ta những tiển để và cơ hội to lớn, cùng những khó khăn và thách thức gay gắt, tác động đan xen rất phúc tạp. Giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm môi trường hoà bình và ổn định, tận dụng cơ hội, đối mặt và vượt qua thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển là nhiệm vụ nặng nề của nước ta trong thời kỳ 2011-2020.

Đây là những thách thức, nguy cơ đối với đất nước trong những năm tới, đã đặt ra cho công tác tuyên giáo những nhiệm vụ quan trọng.2. Mục tiêu của công tác tư tưởng, tuyên giáo thời gian tới

Trong những năm tới, công tác tuyên giáo hướng tới mục tiêu tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng về các vấn đề chính trị, tư tưởng văn hoá, khoa giáo nhằm góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, bảo vệ, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc vận động xây dựng, chính đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức; Giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên giáo.3. Định hướng

Phải đưa nghiên cứu lý luận gắn chặt với tổng kết thực tiễn trong nước và thế giới; khẳng định tính đúng đắn, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để phát triển đường lối đổi mới của Đảng; giải đáp có sức thuyết phục những vấn để lý luận và thực tiễn do công cuộc đổi mới đặt ra; từ đó từng bước tiếp tục làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ớ Việt Nam.

Tập trung chi đạo việc đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục lý luận chính trị để truyền bá một cách rộng rãi, sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, các văn kiện Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết Trung ương, Bộ Chính trị nhiệm kỳ XI, nhằm xây dựng thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về cương lĩnh, đường lối chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Tăng cường tuyên truyền, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm tự giác, tích cực, sáng tạo thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước để nhân dân có niềm tin tất thắng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và chủ nghĩa xã hội. Nâng cao hiệu quả và đưa việc "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đi vào chiều sâu, chú trọng việc nêu gương và làm theo. Tuyên truyền kiến thức về quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Nâng cao cảnh giác cách mạng, tiến hành kiên quyết và phối hợp đồng bộ để đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hoà bình" trên các lĩnh vục chính trị, tư tưởng văn hoá, kinh tế, xã hội...; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá. Phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới giữa Đảng của bọn phản động và các thế lực thù địch. Đổi mới công tác tuyên truyền nhằm tăng tính thuyết phục, hiệu quả, nâng cao tính chủ động và tính chiến đấu, tạo được sự gắn bó với nhân dân và thực tiễn đất nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng điển hình, nhân tố mới; thục hiện phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Lãnh đạo việc xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bồi dưỡng các thế hệ con người Việt Nam phát triển toàn diện. Nghiên cứu và truyền bá rộng rãi những giá trị mới của con người Việt Nam trong thời kỷ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; đồng thời tích cực triển khai cuộc đấu tranh chống sự lại căng, vọng ngoại, lệ thuộc nước ngoài; đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ về bản lĩnh chính trị, văn hoá của con người Việt Nam.

Để giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, công tác tuyên giáo cần chỉ đạo đổi mới và phát triển toàn diện, mạnh mẽ giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, giao quyền tự chủ cao cho các cơ sở giáo dục. Động viên đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí không ngừng phát triển, sáng tạo khoa học và công nghệ đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất hàng hóa để nâng cao tính cạnh tranh ở trong và ngoài nước thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển nhanh, mạnh bền vững. Đào tạo, bồi dưỡng được một đội ngũ trí thức không chỉ đông đảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu mà còn phải bảo đảm về chất lượng - cả về trí tuệ và phẩm chất - đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và công tác dân số kế hoạch hoá gia đình. Phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao.

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ tuyên giáo trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đổi mới cơ chế chính sách đôi với cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo, kiện toàn và tăng cường cơ quan tham mưu về công tác tuyên giáo các cấp, nhất là ở cấp Trung ương và các tỉnh, thành phố.
tải về 300.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương