ChuyêN ĐỀ tiếng anh


* In case (Phòng khi điều gì đó xảy ra)tải về 226.17 Kb.
trang3/44
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2022
Kích226.17 Kb.
#52824
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
FILE 20220729 203948 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP - lí thuyết

* In case (Phòng khi điều gì đó xảy ra)
Trong mệnh đề theo sau In case thường dùng thì hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn, không dung will hoặc would
I always take an umbrella in case it rains
* Dùng With/Without/ But for
With/ Without/ But for + a noun/ a noun phrase
Eg: If you help me, I can finish this assignment
= With your help, I can finish this assignment
Without water, life wouldn’t exist
= If there were no water, life wouldn’t exist.
* As long as/ So long as/ Provided (that)/ Providing (that)/ On condition that + Clause (Miễn là/ với điều kiện)
Ex: As long as you drive carefully, you can use my car.
= If you drive carefully, you can use my car.
* Otherwise (Nếu không thì): Dùng để thay thế cho vế If và liên quan đến một ý tưởng của câu trước.
(Trước Otherwise thường có dấu; hoặc dấu, sau otherwise có dấu,)
Eg: You must read the instruction; otherwise, you don’t know how to do it


PART B - WISH / IF ONLY
I- PHẦN LÝ THUYẾT
Wish và if only thường được để diễn đạt ước muốn (if only mạnh mẽ và rõ ràng hơn wish). Sau wish và only là một mệnh đề chỉ sự ao ước một ĐK không có thật. Mệnh đề sau wish và if only được xem như một mệnh đề danh từ.
Sau wish /only có 3 loại mệnh đề được dùng để chỉ sự ao ước ở hiện tại, quá khứ và tương lai.
1. Ao ước ở hiện tại (present wish).
a. Cấu trúc:

S + WISH (es) /IF ONLY + S+ V (past subjunctive)
(be  were)

b. Cách dùng: diễn đạt mong ước về một điều không có thật hoặc không thể thực hiện được ở hiện tại.


Eg1:I wish I lived nearer. Then we could meet more often. (I'm sorry that I don't live nearer)
Eg2: Cathy wishes she had blond hair. (Cathy is sorry that she doesn't have blond hair)
- Would không được dùng để diễn đạt mong muốn ở hiện tại, nhưng chúng ta có thể dùng could.
Eg3: You're brilliant. I wish I could play the guitar like you. (I'm sorry that I can't play the guitar like you)

tải về 226.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương