Chuyên đề sách về Luật Hình sựtải về 324.66 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích324.66 Kb.
  1   2   3   4   5
Chuyên đề sách về Luật Hình sự
1. Phương pháp định tội danh và hướng dẫn định tội danh đối với các tội phạm trong bộ luật hình sự hiện nay/ Đoàn Tấn Minh . - H.: Nxb Tư pháp, 2010. - 639tr.: 28 cm.

 • Đăng ký cá biệt: V22520

  Cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Phương pháp định tội danh trong tố tụng hình sự. Phần 2: Hướng dẫn định tội danh trong bộ luật hình sự. Phần 3: Các văn bản pháp luật về hình sự áp dụng trong định tội danh

   Từ khóa: Định tội danh; Tội phạm.

2. Các tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam: Luận án tiến sĩ/ Trần Văn Đạt; Người hướng dẫn: Phạm Hồng Hải . - H., 2012. - 216tr.; 29 cm.


 • Đăng ký cá biệt: LA 596,LA 597

  Những vấn đề lý luận về tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam. Thực trạng pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về các tội phạm tham nhũng và thực tiễn áp dụng. Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm tham nhũng

    Từ khóa: Luận án tiến sĩ; Tội phạm; Tham nhũng; Pháp luật hình sự.

3. Mô hình luật hình sự Việt Nam: các bảng hệ thống và sơ đồ/ Nguyễn Ngọc Hòa . - H.: Công an nhân dân, 2010. - 75 tr.; 21 cm.


 • Đăng ký cá biệt: V22155,V22156

  Cuốn sách trình bày các khái niệm, nội dung và những mối liên hệ giữa các vấn đề của luật hình sự Việt Nam thông qua các bảng hệ thống và các sơ đồ

        Từ khóa: Luật hình sự.

4. Đánh giá tính tương thích các điều khoản của Bộ luật tố tụng hình sự về người vi phạm pháp luật hình sự, người bị hại, người làm chứng là người chưa thành niên với các chuẩn mực quốc tế/ . - H.: Tư pháp, 2012. - 190 tr.; 24 cm.


 • Đăng ký cá biệt: V22105

Cuốn sách tập trung đánh giá 1 cách khách quan các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam liên quan đến thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội; so sánh các quy định hiện có trong Bộ luật tố tụng hình sự với các nguyên tắc, chuẩn mực tố tụng tư pháp quốc tế về người chưa thành niên;... đưa ra 1 số nhận xét, đánh giá và khuyến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam liên quan đến người chưa thành niên

        Từ khóa: Bộ luật tố tụng hình sự; Pháp luật; Người chưa thành niên.

5. Báo cáo đánh giá các quy định của Bộ luật hình sự liên quan đến người chưa thành niên và thực tiễn thi hành/ . - H.: Tư pháp, 2012. - 167 tr.; 24 cm.


 • Đăng ký cá biệt: V22078-V22080

  Cuốn sách tập trung đánh giá 1 cách khách quan các quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam liên quan đến người chưa thành niên phạm tội và các tội phạm xâm hại người chưa thành niên; so sánh các quy định hiện có trong Bộ luật hình sự với cấc tiêu chuẩn và nguyên tắc quốc tế về tư pháp người chưa thành niên; đưa ra 1 số nhận xét, đánh giá và khuyến nghị sửa đổi của Bộ luật hình sự Việt Nam

        Từ khóa: Bộ luật hình sự; Người chưa thành niên.

6. Hoàn thiện các quy định của phần chung Bộ luật hình sự trước yêu cầu mới của đất nước/ Trịnh Tiến Việt . - H.: Chính trị quốc gia - sự thật, 2012. - 371tr.: 21 cm.


 • Đăng ký cá biệt: V21813,V21814

Cuốn sách đề cập tới những ưu Việt, tiến bộ trong nội dung của phần chung Bộ luật hình sự hiện hành, đồng thời nêu ra những bất cập, hạn chế ở một số điều khoản của bộ luật này qua việc nghiên cứu thực tiễn áp dụng, nêu ra kinh nghiệm xây dựng pháp luật hình sự của một số nước trên thế giới, từ đó tác gải đưa ra quan điểm, đề xuất riêng của mình, nhằm góp phần vào quá trình nghiên cứu để tiếp tục sửa đổi, bổ sung phần chung Bộ luật hình sự hiện hành của Việt Nam

        Từ khóa: Bộ luật hình sự; Quy định.

7. Tra cứu bộ luật hình sự năm (1999-2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành/ . - H.: Văn hóa thông tin, 2012. - 554tr.: 28 cm.


 • Đăng ký cá biệt: V21907,V21908

  Cuốn sách hướng dẫn áp ụng một số điều của Bộ luật hình sự về quan hệ phối hợp hoạt động điều tra, truy tố, xét xử...Tra cứu bộ luật hình sự (1999-2012) và một số văn bản hướng dẫn thi hành

        Từ khóa: Bộ luật hình sự.

8. Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật hình sự: sửa đổi, bổ sung năm 2009/ Vũ Nguyên . - H.: Tư pháp, 2011. - 577tr.: 27 cm.


 • Đăng ký cá biệt: V21889-V21893,V22395

Cuốn sách sồm 2 phần: Trình bày những điều khoản của Bộ luật hình sự năm 1999 và in nguyên văn hoặc trích in các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự năm 1999, Bộ luật hình sự năm 1985 vẫn còn giá trị tham khảo do hiện chưa có văn bản mới sửa đổi hay thay thế nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, áp dụng pháp luật hình sự của các cơ quan thi hành pháp luật, nhu cầu nghiên cứu pháp luật hình sự của đông đảo bạn đọc thuộc các đối tượng khác nhau

        Từ khóa: Bộ luật hình sự.

9. Luật hình sự Việt Nam: Giáo trình/ Nguyễn Ngọc Hà Tập 1 . - H.: Công an nhân dân, 2011. - 475tr.: 21 cm.


 • Đăng ký cá biệt: V21736,V21737

Cuốn sách trình bày khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam, nguồn của luật hình sự Việt Nam, tội phạm..

        Từ khóa: Luật hình sự.

10. Luật hình sự Việt Nam: Giáo trình/ Nguyễn Ngọc Hòa Tập 2 . - H.: Công an nhân dân, 2009. - 522tr.: 21 cm.


 • Đăng ký cá biệt: V21738,V21739

  Cuốn sách trình bày các tội xâm phạm sở hữu, các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

        Từ khóa: Luật hình sự.

11. Phân loại tội phạm theo Luật hình sự Việt nam:Luận án tiến sĩ.Mã số 5.05.14/ Trương Minh Mạnh;Người hướng dẫn:Nguyễn Ngọc Hòa,Từ Văn Nhũ . - H.; 2003. - 200tr.; 21 cm.


 • Đăng ký cá biệt: LA 419

Trong thực tiễn áp dụng luật việc nhận thức và áp dụng quy định về phân loại tội phạm cũng chưa hoàn toàn nhất quán, đặc biệt là áp dụng các quy định của BLHS và BLTTHS có liên quan đến quy định về phân loại tội phạm

        Từ khóa: Phân loại tội phạm.

12. Nghiên cứu các đặc diểm cấu thành của các tội phạm về tham nhũng theo luật hình sự CHLB Đức và CHXHCNVN: Luận án tiến sĩ. mã số ..../ Trần Hữu Trang . - H.; 2008. - 195 tr.; 21 cm.


 • Đăng ký cá biệt: LA 474,LA 475

Nghiên cứu các đặc điểm cấu thành của các tội phạm về tham nhũng theo luật hình sự Cộng hoà liên bang Đức và CHXNCH Việt Nam. So sánh để rút ra các đặc điểm giống và khác nhau. Tình hình tham nhũng ở Việt Nam và các nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật và các biện pháp phòng chống tham nhũng ở Việt Nam

        Từ khóa: Tội phạm tham nhũng.

13. Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự trong luật hình sự việt nam:Luận án tiến sĩ. mã số 62.38.40.01/ Cao Thị Oanh . - H., 2008. - 184 tr.; 21 cm.


 • Đăng ký cá biệt: LA 485,LA 486

  Nghiên cứu các vấn đề lí luận của nguyên tắc phân hoá trách nhiệm hình sự. Vận dụng các vấn đề lí luận nói trên vào việc nghiên cứu các qui định của bộ luật hình sự năm 1999 để xác định những qui định phù hợp và không phù hợp qua đó xác định hướng hoàn thiện các qui định không phù hợp đó

        Từ khóa: Trách nhiệm hình sự.

14. Các tội phạm về hối lộ theo luật hình sự Việt Nam trong sự so sánh với luật hình sự Thụy Điển và Ôt-xtray-lia/ Đào Lệ Thu . - H., 2011. - 316tr.: 28 cm.


 • Đăng ký cá biệt: LA 409

Luận án nghiên cứu những quy định hiện hành của pháp luật quốc tế, của luật hình sự Việt Nam, Ôt- xtrây- lia và Thụy Điển về các tội phạm hối lộ trong sự tương đồng và khác biệt. Khai quát tình hình các tội phạm về hối lộ ở ba nước nói trên trong thời gian gần đây. Đánh giá thực tiễn và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng luật hình sự trong đấu tranh phòng chống loại tội phạm này

        Từ khóa: Luận án; Tội phạm về hối lộ; Luật hình sự.

15. Tìm hiểu về bộ luật hình sự Việt Nam, tội phạm và hình phạt năm 2012/ Phạm Hùng . - H.: Lao động, 2012. - 446tr.: 27 cm.


 • Đăng ký cá biệt: V21259,V21260

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau: Phần 1- Bộ luật hình sự các vấn đề hỏi đáp; Phần 2- Tìm hiểu về tội phạm và mức phạt trong bộ luật hình sự Việt Nam; Phần 3- Tìm hiểu về hình phạt trong bộ luật hình sự Việt Nam; Phần 4- Những quy định pháp luật về trách nhiệm hình sự năm 2012

        Từ khóa: Bộ luật hình sự; Tội phạm; Hình phạt.

16. Bình luận khoa học bộ luật hình sự của nước cộng hòa xã hôi chủ nghĩ Việt Nam/ Đinh Thế Hưng, Trần Văn Biên . - H.: Lao động, 2012. - 819tr.: 24 cm.


 • Đăng ký cá biệt: V21295-V21297

Cuốn sách tập trung phân tích và bình luận những điều luật của Bộ luật hình sự Việt Nam

        Từ khóa: Bình luận khoa học; Bộ luật hình sự.

17. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự/ Trịnh Quốc Toản . - H.: Chính trị quốc gia, 2011. - 267tr.: 19 cm. - tr.: cm.


 • Đăng ký cá biệt: V21015,V21016

Cuốn sách viết về các vấn đề cơ bản như: Khái quát lịch sử của vấn đề, phạm vi áp dụng, điều kiện áp dụng của trách nhiệm hình sự của các nước Anh, Canada, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, Lúcxămbua, Trung Quốc và Việt Nam

Từ khóa: Pháp luật hình sự.

18. Bộ luật hình sự của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa/ Đinh Bích Hà . - H.: Tư pháp, 2007. - 258tr.: 19 cm. - tr.: cm.


 • Đăng ký cá biệt: Không có thông tin xếp giá

Cuốn sách là văn bản pháp luật thể hiện lĩnh vực hoạt động lập pháp của các nhà làm luật Trung Hoa, là tài liệu cho các nàh làm luật Việt Nam cũng như người nghiên cứu quan tâm đến khoa học pháp lý

        Từ khóa: Luật hình sự Trung Quốc.

19. Nguyên tắc suy đoán vô tội trong luật tố tụng hình sự Việt Nam - chuyên ngành: luật hình sự - mã số: 62384001 - luận án tiến sỹ luật học/ Nguyễn Thành Long . - H.: , 2010. - 224tr.; cm.


 • Đăng ký cá biệt: LA 389

Luận án gồm: chương 1, những vấn đề lý luận về nguyên tắc suy đoán vô tội trong luật tố tụng hình sự.Chương 2, sự thể hiện nguyên tắc suy đoán vô tội trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng..

        Từ khóa: Vô tội; Luật tố tụng hình sự; Luận án.

20. Hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của các cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án Việt Nam - 62.38.01.01- luận án tiến sỹ luật học/ Chu Thị Trang Vân . - H.: , 2009. - 228tr.; cm.


 • Đăng ký cá biệt: LA 342,LA 386

   Luận án gồm 3 chương: chương 1, cơ sở lý luận về hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của các cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án, chương 2: thực trạng hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án Việt Nam, chương 3: yêu cầu và giải pháp đảm bảo hiệu quả hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của các cơ quan điều tra..

        Từ khóa: Pháp luật hình sự; Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát; Tòa án; Luận án.

21. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam: chuyên ngành luật hình sự - mã số 62384001 - luận án tiến sỹ luật học/ Trịnh Tiến Việt . - H.: , 2008. - 230tr.; cm.


 • Đăng ký cá biệt: LA 367

Bài viết gồm 3 chương: chương 1, những vấn đề lý luận chung về miễn trách nhiệm hình sự.Chương 2, các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành và thực tiễn áp dụng.Chương 3, những phương hướng cơ bản của việc hoàn thiện và một số giải pháp nâng cao hiệu quả...

        Từ khóa: Trách nhiệm hình sự; Luật hình sự Việt Nam; Luận án.

22. Thẩm quyền tòa án các cấp theo luật tố tụng hình sự Việt Nam - chuyên ngành: luật hình sự - tố tụng hình sự - mã số: 5.05.14 - luận án tiến sỹ luật học/ Nguyễn Văn Huyên . - H.: , 2002. - 230tr.; cm.


 • Đăng ký cá biệt: LA 353

Chương 1: một số vấn đề chung về thẩm quyền của tòa án các cấp.Chương 2: thẩm quyền của tòa án các cấp theo bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng.Chương 3: Vấn đề hoàn thiện và đảm bảo thực hiện các quy định của bộ luật tố tụng hình sự về thẩm quyền của tòa án các cấp

        Từ khóa: Thẩm quyền; Tòa án; Hình sự; Luận án.

23. Chế định các biện pháp ngăn chặn theo luật tố tụng hình sự Việt Nam: chuyên ngành: luật hình sự - mã số : 62384001- luận án tiến sỹ luật học . - H.: , 2010. - 188; cm.


 • Đăng ký cá biệt: LA 378

   Luận án gồm 3 chương: chương 1, những vấn đề chung về chế định các biện pháp ngăn chặn trong luật tố tụng hình sự Việt Nam. Chương 2: những quy phạm pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành về chế định các biện pháp ngăn chặn và thực tiễn áp dụng.Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện chế định các biện pháp ngăn chặn nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng

        Từ khóa: Luật; Tố tụng hình sự; Luận án.

24. Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009/ Phần các tội phạm . - H.: Chính trị quốc gia, 2010. - 939tr.; 16x24cm.


 • Đăng ký cá biệt: V20720,V20721

Cuốn sách đáp ứng yêu cầu của độc giả trong việc nghiên cứu tìm hiểu nội dung phần các tội phạm của Bộ luật hình sự bao gồm các điều luật hiện hành của Bộ luật này. Qua đó thấy rõ hơn chính sách hình sự nghiêm minh nhưng hướng đến mở rộng khoan hồng, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng giao lưu hợp tác nhiều mặt với các nước trên thế giới và Nhà nước ta

        Từ khóa: Bộ lụât hình sự; Năm 1999; Năm 2009.

25. Về hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam/ Phạm Văn Beo . - H.: Chính trị quốc gia, 2010. - 274tr.; 13x19cm.


 • Đăng ký cá biệt: V20709

Cuốn sách chia làm 3 phần: Phần I: Những vấn đề lý luận chung về hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam; Phần II: Các quy định của luật hình sự Việt Nam về hình phạt tử hình; Phần III: Thực trạng áp dụng hình phạt tử hình ở nước ta và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hình phạt tử hình

        Từ khóa: Hình phạt tử hình; Luật hình sự.

26. Tìm hiểu tội phạm và hình phạt trong luật hình sự Việt Nam/ Đinh Văn Quế . - H.: Phương Đông, 2010. - 598tr.; 13x19cm.


 • Đăng ký cá biệt: V20665,V20666

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Tội phạm gồm hai chương: Chương 1: khái niệm tội phạm; Chương 2: những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; Phần 2 gồm 4 chương: Chương 1: các nguyên tắc quyết định hình phạt; Chương 2: các hình phạt; Chương 3: quyết định hình phạt; Chương 4: những quy định về thi hành hình phạt

        Từ khóa: Tội phạm; Hình phạt; Lụât hình sự Việt Nam.

27. Nguồn của luật Hình sự Việt Nam/ Nguyễn Anh Tuấn . - H.: Chính trị quốc gia, 2010. - 266tr.; 13x19cm.


 • Đăng ký cá biệt: V20600,V20601

Ở Việt Nam hiện nay, vấn đề nguồn của luật Hình sự đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và các cán bộ tiếp tục làm nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho tất cả các đối tượng bạn đọc có nhu cầu học tập nghiên cứu luật hình sự Việt Nam đương đại. Một số kiến nghị giải pháp trong chính sách có tính chất của nghiên cứu cá nhân để bạn đọc có thêm hướng tiếp cận mới về vấn đề này

        Từ khóa: Luật hình sự.

28. Về hình phạt tử hình trong luật Hình sự Việt Nam/ Phạm Văn Beo . - H.: Chính trị quốc gia, 2010. - 274tr.; 13x19cm.


 • Đăng ký cá biệt: V20587

Hình phạt tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất do Nhà nước áp dụng. Đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật hình sự, để loại trừ vĩnh viễn người đó ra khỏi đời sống xã hội. Hình phạt tử hình được áp dụng theo pháp luật của các nước từ rất xa xưa trong lịch sử xã hội loài người kể từ khi có Nhà nước. Cuốn sách giúp cho bạn đọc có thêm nguồn tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu về hình phạt tử hình ở các nước, thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.

        Từ khóa: Hình phạt tử hình; Luật hình sự.

29. Quy định tội phạm và hình phạt trong các văn bản pháp luật chuyên ngành- kinh nghiệm nước ngoài và phương hướng đổi mới nguồn văn bản pháp luật hình sự Việt Nam/ Đỗ Đức Hồng Hà . - H., 2010. - 387tr.; 21x28cm.


 • Đăng ký cá biệt: DT 219

Đề tài gồm hai phần: Tổng thuật và các chuyên đề. Trong phần I gồm ba chương: Chương I: Những vấn đề chung về nguồn quy định tội phạm và hình phạt; Chương II: Kinh nghiệm của các nước trên thế giới về nguồn quy định tội phạm và hình phát trong các văn bản pháp luật chuyên ngành; Chương III: Nguồn quy định tội phạm và hình phạt trong hệ thống pháp luật Việt Nam và khả năng tiếp thu, vận dụng kinh nghiệm nước ngoài

        Từ khóa: Văn bản pháp luật chuyên ngành; Văn bản pháp luật hình sự Việt Nam; Kinh nghiệm nước ngoài; Đề tài.

30. Hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của các cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án Việt Nam/ Chu Thị Trang Vân . - H.:, 2009. - 228tr.; 21x28cm.


 • Đăng ký cá biệt: Không có thông tin xếp giá

Luận án gồm 3 Chương: Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của các cơ quan điều tra Viện kiểm sát và tòa án; Chương II: Thực trạng hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án Việt Nam; Chương II: Yêu cầu và giải pháp đảm bảo hiệu quả hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của các cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án trogn giai đoạn hiện nay

        Từ khóa: Luật hình sự; Luận án.

31. Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân theo luật hình sự Việt Nam/ Trịnh Tiến Việt . - H.: , 2010. - 303tr.; cm.


 • Đăng ký cá biệt: V20388-V20390

Cuốn sách được chia thành 3 phần: Chương 1: những vấn đề chung về các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân; Chương 2: những quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành và Bộ luật hình sự một số nước trên thế giới về các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân; Chương 3: thực tiễn xét xử, hoàn thiện pháp luật và những giải pháp phòng chống các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân

        Từ khóa: Luật hình sự.

32. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009/ . - H. Lao động, 2009. - 312tr.; 19cm.


 • Đăng ký cá biệt: V20277-V20281

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới về pháp luật về hình sự, nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009

        Từ khóa: Bộ luật hình sự; 1999; 2009.

33. Chỉ dẫn tra cứu bộ luật hình sự năm 1999/ Đỗ Đức Hồng Hà . - H. Thời đại, 2010. - 833tr.; 24cm.


 • Đăng ký cá biệt: V20062,V20063

Cuốn sách bao gồm tất cả các văn bản giải thích, hướng dẫn áp dụng bộ luật hình sự đang có hiệu lực, từ luật đến văn bản dưới luật tương ứng với từng điều khoản của bộ luật hình sự Việt Nam. Nó giúp cho bạn đọc, đặc biệt là học viên, điều tra viên, kiểm soát viên, thẩm phán, hội thẩm,luật sư và những người than gia tố tụng nghiên cứu, học tập, áp dụng luật hình sự được thuận tiện, chính xác

        Từ khóa: Bộ luật hình sự năm 1999.

34. Các tội xâm phạm sở hữu trong bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009/ Nguyễn Mai Bộ . - H. Chính trị quốc gia, 2010. - 498tr.; 21cm.


 • Đăng ký cá biệt: V19976-V19978

Cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về quỳên sở hữu tài sản và các tội xâm phạm sở hữu; Chương 2: Các tội phạm cụ thể xâm phạm sở hữu; Chương 3: Một số vấn đề thực tiễn áp dụng quy định của bộ luật hình sự về các tội phạm sở hữu

        Từ khóa: Bộ luật hình sự; 2009.

35. Chuyên đề: Những vấn đề cơ bản trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật hình sự một số nước/ Trịnh Quốc Toản . - H. , 2005. - 148tr.; 21cm.


 • Đăng ký cá biệt: V19751

Nội dung của cuốn sách nói về những vấn đề cơ bản về trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật hình sự vương quốc Anh, Canada, Pháp, Hà Lan, vương quốc Bỉ, Thuỵ Sỹ. Đậy là nguồn tài liệ tham khảo có giá trị cho các nhà lập pháp, nghiên cứu và giảng dạy, cán bộ làm công tác thực tiễn các sinh viên học viên sau đại học của các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam

        Từ khóa: Luật hình sự.

36. Lĩnh vực pháp luật hình sự: Một số quy định cơ bản trong lĩnh vực thi hành án dân sự/ Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Phương Quyển 1 . - H. Tư pháp, 2007. - 65tr.; cm.


 • Đăng ký cá biệt: V 19838

Cuốn sách giới thiệu một số quy định cơ bản trong lĩnh vực thi hành án hình sự

        Từ khóa: Pháp luật; hình sự; thi hành án.

37. Luật hình sự Việt Nam/ Phạm Văn Beo/ Quyển 2/ Phần các tội phạm . - H. Chính trị quốc gia, 2010. - 660tr.; 24cm.


 • Đăng ký cá biệt: V19595-V19599

Một số vấn đề lý luận về xác định tội danh và phương hướng xác định tội danh, khung hình phạt; các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính, chức vụ, hoạt động tư pháp , chống phá hòa bình, an ninh quốc gia

        Từ khóa: Luật hình sự.

38. Luật hình sự Việt Nam/ Phạm Văn Beo/ Quyển 1/ Phần chung . - H. Chính trị quốc gia, 2009. - 512tr.; 24cm.


 • Đăng ký cá biệt: V19590-V19594

Phân tích các quy định hiện hành của Bộ luật hình sự trên cả quan điểm và nhận thức của tác giả. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Luật hình sự Việt Nam. Khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam

        Từ khóa: Luật hình sự.

39. Bình luận luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 1999/ Nguyễn Ngọc Anh . - H. Chính trị quốc gia, 2010. - 110tr.; 24cm.


 • Đăng ký cá biệt: V19578-V19582

Bình luận nội dung luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự. Phụ lục toàn văn luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự

        Từ khóa: Luật hình sự 1999.

40. Nghiên cứu so sánh pháp luật hình sự của một số nước Asean/ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ/ Phạm Văn Lợi . - H. , 2010. - 361tr.; 28cm.


 • Đăng ký cá biệt: DT 188

Nghiên cứu và so sánh pháp luật hình sự 5 quốc gia ASEAN là Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singapore và Indonesia. Nêu lên các phần quy định chung của luật và các tội phạm cụ thể. Nêu những nhận xét, kiến nghị và kết luận về các vấn đề này

        Từ khóa: Đề tài; So sánh; Pháp luật hình sự; Asean.

41. Bộ luật hình sự/ . - H. Nxb Tư pháp, 2009. - 287tr.; 19cm.


 • Đăng ký cá biệt: V19267-V19271

Cuốn sách là tài liệu để tra cứu, vận dụng, tìm hiểu các quy định mới được ban hành, trong đó có luật Sửa đổi bổ sung 1 số điều của bộ luật Hình sự, ngoài ra còn nêu bộ luật Hình sự năm 1999

        Từ khóa: Luật hình sự.

42. Nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự Việt Nam/ Hồ Sỹ Sơn . - H. Khoa học xã hội, 2009. - 318tr.; 21cm.


 • Đăng ký cá biệt: V18868-V18872

Đưa ra những vấn đề chung, nguyên tắc nhân đạo trong bộ luật hình sự Viêt Nam trong năm 1999 và hoàn thiện bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 đảm bảo nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự

        Từ khóa: Luật hình sự; Nhân đạo.

43. Sửa đổi, bổ sung bộ luật hình sự năm 1999/ Số chuyên đề/ Bộ tư pháp . - H. , 2008. - 200tr.; 24cm.


 • Đăng ký cá biệt: V18835,V18836

Gồm các bài viết về sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định... góp phần vào việc phòng chống tội phạm, bảo vệ lợi ích của nhà nước và xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của các cơ quan, tổ chức, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật, phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương