ChuyêN ĐỀ BÀi tập tổng hợp kim loại kiềm kiềm thổ nhôm phần I: CÁc dạng toán trọng tâMtải về 2.08 Mb.
trang12/12
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích2.08 Mb.
#18651
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

u 74 (ĐH khi A - 2011): Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là

A. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. C. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. D. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.u 75 (CĐ - 2011): Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hóa trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là

A. Ba. B. Be. C. Mg. D. Ca.u 76 (CĐ - 2011): Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam Al và 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Khối lượng kim loại trong Y là

A. 16,6 gam. B. 11,2 gam. C. 5,6 gam. D. 22,4 gam.

u 77 (CĐ - 2011): Mt cốc c có chứa c ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+(0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl (0,02


3

4
mol), HCO

(0,10 mol) và SO2

(0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn


thì nước còn lại trong cốc

A. là nước mềm. B. có tính cứng vĩnh cửu. C. có tính cứng toàn phần. D. có tính cứng tạm thời.u 78 (CĐ - 2011): Hoà tan hoàn toàn 6,645 gam hỗn hợp muối clorua của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp nhau vào nước được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 (dư), thu được 18,655 gam kết tủa. Hai kim loại kiềm trên là

A. Rb và Cs. B. Na và K. C. Li và Na. D. K và Rb.

u 79 (CĐ - 2011): Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 4,48 lít. B. 8,96 lít. C. 17,92 lít. D. 11,20 lít.u 80 (CĐ - 2011): Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Ca, Ba. B. Na, K, Ca, Be. C. Li, Na, K, Mg. D. Li, Na, K, Rb.u 81 (CĐ - 2011): Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là:

A. FeO, MgO, CuO. B. PbO, K2O, SnO. C. Fe3O4, SnO, BaO. D. FeO, CuO, Cr2O3.u 82 (CĐ - 2011): Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và K vào dung dịch HCl dư thu được dung

dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 31,95) gam hỗn hợp chất rắn khan. Hoà tan hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch Z. Cho từ từ đến hết dung dịch Z vào 0,5 lít dung dịch CrCl3 1M đến phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa có khối lượng là

A. 54,0 gam. B. 20,6 gam. C. 30,9 gam. D. 51,5 gam.

u 83 (ĐH khi B - 2011): Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là: A. Na, K, Ca. B. Na, K, Ba. C. Li, Na, Mg. D. Mg, Ca, Ba.

u 84 (ĐH khi B - 2011): Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al và 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không có O2), sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít H2 (đktc). Còn nếu cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau khi các phản ứng kết thúc thì số mol NaOH đã phản ứng là

A. 0,14 mol. B. 0,08 mol. C. 0,16 mol. D. 0,06 mol.u 85 (ĐH khi B - 2011): Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là

A. 3 : 4. B. 3 : 2. C. 4 : 3. D. 7 : 4.u 86 (ĐH khi B - 2011): Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 1,6. B. 1,2. C. 1,0. D. 1,4.u 87 (ĐH khi B - 2011): Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần. B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.C. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thuỷ tinh.

D. Nhôm bn trong môi tng không khí và c là do có màng oxit Al2O3 bn vững bo v.
ĐÁP ÁN CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP: KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ – NHÔM

1) D

2) B

3) B

4) D

5) D

6) B

7) B

8) A

9) C

10) B

11) C

12) A

13) B

14) A

15) C

16) B

17) C

18) D

PHẦN I: CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM DẠNG 1:

DẠNG 2:

1) C

2) D

3) B

4) D

5) C

6) D

7) A

8) C

9) A

10)

11) C

12) D

13) B

14)

15) C

16) D

17) CDẠNG 3:


1) C

2) A

3) C

4) C

5) B

6) C

7) C

8) B

9) B

10) B

11) C

12) D

13) D

14) D

15) C, D

16) A

17) B

18) C

19) B, D

20) B

21) C

22) C

23) A

24) B

25) D

26) D

27) C

28) B

29) A

30) B

31) A

32) A

33) C

34) A
DẠNG 4:

1) C

2) B

3) A

4) A

5) C

6) C

7) A

8) D

9) B

10) C


11) A

12) D

13) C

14) C
PHẦN II: HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRONG SGK

1) A

2) C

3)

4)

5) C

6) C

7) A

8) A

9) C

10) B, C

11) C

12) B

13) B

14) D

15) D

16) C

17) B

18) C

19) C

20) C

21) B

22) B

23) C

24) B

25) C

26) B

27) D

28) B

29) C

30) D

31) B

32) C

33) D

34) C

35) A

36) B

37) D


38) C, A,

C

39) A

40) B

41) A

42) A

43) C

44) A

45) A

46) A

47) A

48) B

49) B

50) B

51) C

52) D

53) D

54) B

55) B

56) B

57) C

58) D

59) C

60)

61) C

62) B

63) B

64) D

65) D

66) D

67) B

68) C

69) A

70) C

71) A

72) A

73) C

74) D

75) C

76) C

77) B

78) C

79) B

80) C

81) B

82) A

83) C

84) D

85) D

86) C

87) D

88) D

89) A

90) D

91) B

92) B

93) A

94) A

95) A

96) A

97) C

98) A

99) C

100) B

101) C

102) D

103) A

104) C

105) A

106) D

107) A

108) D


1) D

2) D

3) D

4) C

5) C

6) D

7) D

8) B

9) D

10) C

11) D

12) B

13) D

14) A

15) A

16) A

17) C

18) C

19) D

20) B

21) C

22) C

23) C

24) B

25) B

26) D

27) B

28) B

29) C

30) B

31) D

32) D

33) A

34) C

35) A

36) A

37) B

38) B

39) D

40) A

41) B

42) C

43) B

44) C

45) B

46) D

47) D

48) C

49) A

50) DPHẦN III: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI KIỀM THỔ – NHÔM


51) D

52) D

53) C

54) B

55) D

56) C

57) C

58) D

59) C

60) C

61) B

62) C

63) A

64) D

65) B

66) D

67) A

68) C

69) A

70) D

71) C

72) C

73) B

74) B

75) C

76) C

77) A

78) B

79) C

80) A

81) A

82) D

83) A

84) D

85) C

86) C

87) D

88) C

89) C

90) B

91) D

92) B

93) A

94) B

95) D

96) D

97) C

98) C

99) D

100) C

101) B

102) A

103) D

104) B

105) B

106) A

107) D

108) A

109) C

110) B

111) A

112) D

113) B

114) C

115) D

116) C

117) A

118) B

119) A

120) D

121) D

122) D

123) C

124) C

125) B

126) C

127) A

128) A

129) C

130) B

131) B

132) C

133) A

134) C

135) D

136) A

137) C

138) D

139) B

140) C

141) A

142) B

143) C

144) C

145) B

146) A

147) B

148) B

149) D

150) B

151) C

152) B

153) C

154) D

155) D

156) C

157) C

158) B

159) C

160) A

161) B

162) B

163) C

164) D

165) B

166) D

167) C

168) D
PHẦN IV: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH, CĐ TỪ NĂM

1) A

2) C

3) D

4) D

5) A

6) D

7) D

8) C

9) B

10) B

11) C

12) D

13) B

14) D

15) A

16) D

17) D

18) D

19) D

20) C

21) A

22) B

23) C

24) B

25) A

26) B

27) C

28) B

29) D

30) A

31) D

32) A

33) B

34) A

35) D

36) C

37) D

38) C

39) D

40) D

41) A

42) B

43) B

44) A

45) B

46) A

47) B

48) C

49) B

50) A

51) B

52) C

53) B

54) C

55) A

56) D

57) D

58) D

59) C

60) B

61) C

62) D

63) B

64) A

65) C

66) A

67) A

68) D

69) C

70) C

71) B

72) A

73) C

74) B

75) C

76) A

77) B

78) C

79) B

80) D

81) D

82) B

83) B

84) B

85) D

86) D

87) B

2007 ĐẾN NAY


Trang
tải về 2.08 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương