Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế số 12 (ifrs 12) bản dịch tiếng Việt


Lợi ích trong thỏa thuận liên doanh và công ty liên kếttải về 121.81 Kb.
trang8/18
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích121.81 Kb.
#54396
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
IFRS 12
bềvgrvdssssssssssssssssssssss
Lợi ích trong thỏa thuận liên doanh và công ty liên kết
20 Một đơn vị sẽ công bố thông tin cho phép người sử dụng báo cáo tài chính của nó đánh giá:
(a) bản chất, mức độ và ảnh hưởng tài chính của lợi ích của nó trong thỏa thuận liên doanh và các công ty liên kết, bao gồm cả bản chất và ảnh hưởng của nó đến quan hệ hợp đồng với các nhà đầu tư khác kiểm soát chung với nó, hoặc ảnh hưởng đáng kể, thỏa thuận liên doanh và các công ty liên kết (đoạn 21 và 22); và
(b) bản chất và những thay đổi trong rủi ro liên quan đến lợi ích của nó trong các công ty liên doanh và các công ty liên kết (đoạn 23).
Bản chất, mức độ và ảnh hưởng tài chính của các lợi ích của một đơn vị trong thỏa thuận liên doanh và các công ty liên kết
21 Một đơn vị sẽ công bố:
(a) cho mỗi thỏa thuận liên doanh và công ty liên kết mà nó là trọng yếu với đơn vị báo cáo:
(i) tên của thỏa thuận liên doanh hoặc công ty liên kết.
(ii) bản chất của mối quan hệ của đơn vị với thỏa thuận liên doanh hoặc công ty liên kết (ví dụ, bằng cách mô tả bản chất của các hoạt động của thỏa thuận liên doanh hoặc công ty liên kết và cho dù chúng là chiến lược hay cho đến các hoạt động của đơn vị).
(iii) địa điểm kinh doanh chính (và quốc gia thành lập, nếu có thể áp dụng được và khác với địa điểm kinh doanh chính) của thỏa thuận liên doanh hoặc công ty liên kết.
(iv) tỷ lệ lợi ích sở hữu hoặc cổ phần tham gia nắm giữ bởi đơn vị và, trường hợp khác, tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ (nếu có).
(b) cho mỗi công ty liên doanh và công ty liên kết mà nó là trọng yếu với đơn vị báo cáo:
(i) xem là đầu tư vào công ty liên doanh hay công ty liên kết được đo theo phương pháp vốn chủ sở hữu hay theo giá trị hợp lý.
(ii) tóm tắt thông tin tài chính về công ty liên doanh hoặc công ty liên kết như quy định trong đoạn B12 và B13.
(iii) nếu công ty liên doanh hoặc công ty liên kết được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu, giá trị hợp lý của khoản đầu tư của nó trong công ty liên doanh hoặc công ty liên kết, nếu có một giá thị trường niêm yết cho khoản đầu tư.
(c) thông tin tài chính theo quy định tại đoạn B16 về các khoản đầu tư của đơn vị trong các công ty liên doanh và các công ty liên kết mà không trọng yếu có tính cá biệt:
(i) tổng hợp cho tất cả các công ty liên doanh không trọng yếu có tính cá biệt và riêng lẻ,
(ii) tổng hợp cho tất cả các công ty liên kết không trọng yếu có tính cá biệt.
21A Một đơn vị quản lý quỹ đầu tư không cần phải cung cấp các công bố theo yêu cầu của đoạn 21(b)-21(c).
22 Một đơn vị cũng sẽ công bố:
(a) bản chất và mức độ của bất kỳ hạn chế đáng kể nào (ví dụ, kết quả từ thỏa thuận vay, yêu cầu có tính nguyên tắc hoặc thỏa thuận hợp đồng giữa các nhà đầu tư với kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể đến một công ty liên doanh hoặc một công ty liên kết) đến khả năng của công ty liên doanh hoặc liên kết để chuyển tiền cho tổ chức dưới dạng cổ tức tiền, hoặc để trả các khoản vay hoặc tiền ứng trước của đơn vị.
(b) khi báo cáo tài chính của một công ty liên doanh hoặc công ty liên kết áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, sử dụng một ngày hoặc cho một kì khác với của đơn vị:
(i) ngày kết thúc kỳ báo cáo của báo cáo tài chính của công ty liên doanh hoặc công ty liên kết đó; và
(ii) lý do sử dụng ngày hoặc thời gian khác.
(c) tỷ lệ tổn thất không được ghi nhận của một công ty liên doanh hoặc công ty liên kết, cho cả kỳ báo cáo và dồn tích, nếu đơn vị đã dừng công nhận phần thiệt hại của công ty liên doanh hoặc công ty liên kết khi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.

tải về 121.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương