Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế số 12 (ifrs 12) bản dịch tiếng Việt


Kết quả của những thay đổi trong lợi ích sở hữu của công ty mẹ trong một công ty con mà không dẫn đến mất sự kiểm soáttải về 121.81 Kb.
trang7/18
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích121.81 Kb.
#54396
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
IFRS 12
bềvgrvdssssssssssssssssssssss
Kết quả của những thay đổi trong lợi ích sở hữu của công ty mẹ trong một công ty con mà không dẫn đến mất sự kiểm soát
18 Đơn vị sẽ trình bày một phụ lục mà nó chỉ ra các ảnh hưởng trên vốn chủ sở hữu có thể quy cho/được gây ra bởi (attributable) các chủ sở hữu của công ty mẹ của bất kỳ sự thay đổi nào về lợi ích sở hữu của nó trong một công ty con mà không dẫn đến mất sự kiểm soát.
Hậu quả của việc mất quyền kiểm soát công ty con trong thời gian kỳ báo cáo
19 Một đơn vị sẽ công bố lãi hoặc lỗ, nếu có, được tính toán theo đoạn 25 của IFRS 10 và:
(a) phần lãi hoặc lỗ đó được quy cho việc đo lường bất kỳ khoản đầu tư nào được giữ lại trong công ty con cũ với giá trị hợp lý của nó vào ngày mất kiểm soát; và
(b) (các) khoản mục (line iterms) lãi hoặc lỗ trong lãi hoặc lỗ được ghi nhận (nếu không được trình bày riêng).
Lợi ích trong các công ty con phi hợp nhất (các đơn vị quản lý quỹ đầu tư)

19A Một đơn vị quản lý quỹ đầu tư, theo IFRS 10, được yêu cầu áp dụng ngoại trừ cho hợp nhất và thay vào đó là khoản đầu tư của nó vào một công ty con theo giá trị hợp lý thông qua lãi hoặc lỗ sẽ công bố thực tế đó.


19B Đối với mỗi công ty con phi hợp nhất, đơn vị quản lý quỹ đầu tư sẽ công bố:
(a) tên của công ty con;
(b) địa điểm kinh doanh chính (và quốc gia thành lập nếu khác địa điểm kinh doanh chính) của công ty con; và
(c) tỷ lệ lợi ích sở hữu được nắm giữ và, nếu khác, tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ.
19C Nếu một đơn vị quản lý quỹ đầu tư là công ty mẹ của một đơn vị quản lý quỹ đầu tư khác, thì công ty mẹ cũng sẽ cung cấp các công bố trong đoạn 19B (a) - (c) cho các khoản đầu tư kiểm soát bởi công ty con đơn vị quản lý quỹ đầu tư của nó. Việc công bố có thể được cung cấp bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ, báo cáo tài chính của công ty con (hoặc các công ty con) có chứa thông tin trên.
19D Một đơn vị quản lý quỹ đầu tư sẽ công bố:
(a) bản chất và mức độ của bất kỳ hạn chế đáng kể nào (ví dụ, kết quả từ thỏa thuận vay, yêu cầu có tính nguyên tắc hoặc các thỏa thuận hợp đồng) về khả năng một công ty con phi hợp nhất chuyển nhượng quỹ cho đơn vị quản lý quỹ đầu tư dưới dạng cổ tức bằng tiền hoặc để trả nợ các khoản vay hoặc ứng trước cho các công ty con phi hợp nhất của đơn vị quản lý quỹ đầu tư; và
(b) bất kỳ cam kết hoặc ý định hiện tại để cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ khác cho một công ty con phi hợp nhất, bao gồm các cam kết hoặc ý định hỗ trợ công ty con trong việc có được khoản hỗ trợ tài chính.
19E Nếu, trong kỳ báo cáo, một đơn vị quản lý quỹ đầu tư hoặc bất kỳ công ty con nào của nó mà có, không có nghĩa vụ hợp đồng để làm như vậy, cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ khác cho một công ty con chưa hợp nhất (ví dụ: mua tài sản của, hoặc công cụ phát hành, công ty con hoặc hỗ trợ công ty con trong việc có được hỗ trợ tài chính), đơn vị sẽ công bố:
(a) loại và số lượng hỗ trợ được cung cấp cho mỗi công ty con chưa hợp nhất; và
(b) những lý do để cung cấp hỗ trợ.
19F Một đơn vị quản lý quỹ đầu tư phải công bố các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận hợp đồng nào mà có thể yêu cầu đơn vị hoặc các công ty con phi hợp nhất của nó cung cấp hỗ trợ tài chính cho một đơn vị có cấu trúc, không kiểm soát, phi hợp nhất, bao gồm các sự kiện hoặc hoàn cảnh có thể khiến đơn vị báo cáo bị lỗi (ví dụ, thỏa thuận thanh khoản hoặc khởi động xếp hạng tín dụng liên quan đến nghĩa vụ với mua tài sản của đơn vị có cấu trúc hoặc để cung cấp hỗ trợ tài chính).
19G Nếu trong kỳ báo cáo, một đơn vị quản lý quỹ đầu tư hoặc bất kỳ công ty con phi hợp nhất nào có, không có nghĩa vụ hợp đồng phải cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ khác cho một đơn vị có cấu trúc, phi hợp nhất mà công ty đầu tư đã không kiểm soát và nếu điều khoản hỗ trợ đó dẫn đến đơn vị quản lý quỹ đầu tư kiểm soát đơn vị có cấu trúc, đơn vị quản lý quỹ đầu tư sẽ công bố một lời giải thích về các yếu tố liên quan để đưa ra quyết định cung cấp hỗ trợ đó.

tải về 121.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương