Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế số 12 (ifrs 12) bản dịch tiếng Việt


Bản chất và mức độ hạn chế đáng kểtải về 121.81 Kb.
trang6/18
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích121.81 Kb.
#54396
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
IFRS 12
bềvgrvdssssssssssssssssssssss
Bản chất và mức độ hạn chế đáng kể
13 Một đơn vị sẽ công bố:
(a) hạn chế đáng kể (ví dụ, hạn chế về luật định, hợp đồng và quy định) về khả năng tiếp cận hoặc sử dụng tài sản và giải quyết các khoản nợ của tập đoàn, chẳng hạn như:
(i) những hạn chế về khả năng của công ty mẹ hoặc các công ty con của nó trong chuyển đổi tiền mặt hoặc tài sản khác (hoặc từ) các đơn vị khác trong tập đoàn.
(ii) đảm bảo hoặc các yêu cầu khác có thể hạn chế cổ tức và các phân bổ vốn khác đang được thanh toán, hoặc các khoản vay và các khoản ứng trước được thực hiện hoặc hoàn trả, cho (hoặc từ) các đơn vị khác trong tập đoàn.
(b) bản chất và mức độ quyền bảo vệ của lợi ích cổ đông không kiểm soát có thể hạn chế đáng kể khả năng tiếp cận hoặc sử dụng tài sản và giải quyết các khoản nợ của tập đoàn (chẳng hạn như khi công ty mẹ có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ của công ty con trước khi tự giải quyết trách nhiệm pháp lý, hoặc được yêu cầu phê duyệt lợi ích cổ đông không kiểm soát hoặc tiếp cận tài sản để giải quyết các khoản nợ của công ty con).
(c) các giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả trong báo cáo tài chính hợp nhất mà những hạn chế này áp dụng cho nó.
Bản chất của các rủi ro liên quan đến lợi ích của đơn vị trong các đơn vị có cấu trúc hợp nhất
14 Một đơn vị sẽ công bố các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận hợp đồng nào mà yêu cầu công ty mẹ hoặc các công ty con của nó cung cấp hỗ trợ tài chính cho đơn vị có cấu trúc hợp nhất, bao gồm các sự kiện hoặc tình huống có thể làm cho đơn vị báo cáo bị thua lỗ (ví dụ, thỏa thuận thanh khoản hoặc khởi động xếp hạng tín dụng liên quan đến nghĩa vụ mua tài sản của đơn vị có cấu trúc hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính).
15 Nếu trong cả kì báo cáo, công ty mẹ hoặc bất kỳ công ty con nào của nó mà có, không có nghĩa vụ hợp đồng cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ khác cho đơn vị có cấu trúc hợp nhất (ví dụ, mua tài sản hoặc công cụ được phát hành bởi đơn vị có cấu trúc), đơn vị sẽ công bố:
(a) loại và số lượng hỗ trợ được cung cấp, bao gồm cả các trường hợp trong đó công ty mẹ hoặc các công ty con của nó đã hỗ trợ các đơn vị có cấu trúc trong việc có được hỗ trợ tài chính; và
(b) những lý do để cung cấp hỗ trợ.
16 Nếu trong kì báo cáo, công ty mẹ hoặc bất kỳ công ty con nào của nó có, không có nghĩa vụ hợp đồng để cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ khác cho đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất trước đây và điều khoản hỗ trợ đó dẫn đến đơn vị kiểm soát đơn vị có cấu trúc, đơn vị sẽ công bố một sự giải thích về các yếu tố liên quan để đạt được quyết định đó.
17 Đơn vị sẽ công bố bất kỳ ý định nào hiện tại để cung cấp tài chính hoặc hỗ trợ khác cho một đơn vị có cấu trúc hợp nhất, bao gồm cả ý định hỗ trợ cho đơn vị có cấu trúc trong việc có được khoản hỗ trợ tài chính.

tải về 121.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương