Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế số 12 (ifrs 12) bản dịch tiếng Việt


Những xét đoán và giả định quan trọngtải về 121.81 Kb.
trang4/18
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích121.81 Kb.
#54396
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
IFRS 12
bềvgrvdssssssssssssssssssssss
Những xét đoán và giả định quan trọng


7 Một đơn vị sẽ công bố thông tin về các xét đoán và các giả định quan trọng mà nó đã đưa ra (và thay đổi các xét đoán và các giả định đó) trong việc xác định:

  1. rằng nó có quyền kiểm soát với một đơn vị khác, ví dụ nhà đầu tư được mô tả trong đoạn 5 và 6 của IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất;

  2. rằng nó có kiểm soát chung với một thỏa thuận hoặc ảnh hưởng đáng kể đến một đơn vị khác; và

  3. loại thỏa thuận liên doanh (ví dụ hoạt động chung hoặc công ty liên doanh) khi thỏa thuận đã được cấu trúc thông qua một đơn vị chuyên biệt.

8 Các xét đoán và giả định quan trọng được công bố theo đoạn 7 bao gồm những thứ được tạo bởi đơn vị khi thay đổi thực tế và các trường hợp như vậy mà kết luận xem nó có kiểm soát, kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể thay đổi trong cả kỳ báo cáo hay không.
9 Để tuân thủ đoạn 7, một đơn vị sẽ công bố, ví dụ, các xét đoán và giả định quan trọng được đưa ra để xác định rằng:
(a) nó không kiểm soát đơn vị khác mặc dù nó nắm giữ hơn một nửa quyền biểu quyết của các đơn vị khác.
(b) nó kiểm soát một đơn vị khác mặc dù nó nắm giữ ít hơn một nửa quyền biểu quyết của các đơn vị khác.
(c) nó là một tác nhân hoặc nguyên tắc (xem đoạn B58 - B72 của IFRS 10).
(d) nó không có ảnh hưởng đáng kể mặc dù nó giữ 20% hoặc nhiều quyền biểu quyết của một đơn vị khác.
(e) nó có ảnh hưởng đáng kể mặc dù nó nắm giữ ít hơn 20% quyền biểu quyết của một đơn vị khác.
Trạng thái đơn vị quản lý quỹ đầu tư
9A Khi công ty mẹ xác định rằng nó là một đơn vị quản lý quỹ đầu tư theo đoạn 27 của IFRS 10, đơn vị quản lý quỹ đầu tư sẽ công bố thông tin về những xét đoán và giả định quan trọng mà nó đã đưa ra trong việc xác định nó là một đơn vị quản lý quỹ đầu tư. Nếu đơn vị quản lý quỹ đầu tư không có một hoặc nhiều đặc tính điển hình của đơn vị quản lý quỹ đầu tư (xem đoạn 28 của IFRS 10), nó sẽ công bố lý do của nó cho kết luận nó vẫn là một đơn vị quản lý quỹ đầu tư .
9B Khi một đơn vị trở thành, hoặc không còn là một đơn vị quản lý quỹ đầu tư, nó sẽ công bố sự thay đổi trạng thái đơn vị quản lý quỹ đầu tư và lý do của sự thay đổi. Thêm vào đó, một đơn vị trở thành một đơn vị quản lý quỹ đầu tư sẽ công bố ảnh hưởng của thay đổi trạng thái trên báo cáo tài chính cho kỳ được báo cáo, bao gồm:

  1. tổng giá trị hợp lý, kể từ ngày thay đổi trạng thái, của các công ty con

mà nó ngừng để được hợp nhất;

  1. tổng số lãi hoặc lỗ, nếu có, được tính theo đoạn B101 của IFRS 10; và

  2. danh mục lãi hoặc lỗ trong lãi hoặc lỗ đã được ghi nhận (nếu không được trình bày riêng).
tải về 121.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương