Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế số 12 (ifrs 12) bản dịch tiếng Việttải về 121.81 Kb.
trang3/18
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích121.81 Kb.
#54396
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
IFRS 12
bềvgrvdssssssssssssssssssssss
Đáp ứng mục tiêu
2 Để đáp ứng mục tiêu trong đoạn 1, một đơn vị sẽ công bố:

  1. những xét đoán và giả định quan trọng mà nó đã đưa ra khi xác định:

(i) bản chất của lợi ích của nó trong một đơn vị khác hoặc thỏa thuận;
(ii) loại thỏa thuận liên doanh mà nó có lợi ích (các đoạn 7 - 9);
(iii) rằng nó đáp ứng định nghĩa của một đơn vị quản lý quỹ đầu tư, nếu có thể (đoạn 9A); và

  1. thông tin về lợi ích của nó trong:

  1. các công ty con (các đoạn 10 - 19);

  2. thỏa thuận liên doanh và các công ty liên kết (đoạn 20 - 23); và

  3. các đơn vị được cấu trúc mà không được kiểm soát bởi đơn vị (các đơn vị được cấu trúc phi hợp nhất) (các đoạn 24 - 31).

3 Nếu các công bố theo yêu cầu bởi IFRS này, cùng với các công bố theo yêu cầu của các IFRS khác, không đáp ứng mục tiêu trong đoạn 1, đơn vị sẽ công bố bất cứ thông tin bổ sung nào là cần thiết để đáp ứng mục tiêu đó.
4 Một đơn vị sẽ xem xét mức độ chi tiết cần thiết để đáp ứng mục tiêu công bố và mức độ nhấn mạnh để đưa vào mỗi yêu cầu trong IFRS này. Nó sẽ công bố gộp hoặc phân tách để thông tin hữu ích không bị che khuất bởi kết luận của một lượng lớn chi tiết không có ý nghĩa hoặc gộp lại các mục có các đặc tính khác nhau (xem đoạn B2 - B6).
Phạm vi

5 IFRS này sẽ được áp dụng cho một đơn vị có lợi ích trong bất kỳ loại nào dưới đây:


(a) các công ty con
(b) các thỏa thuận liên doanh (ví dụ, hoạt động chung hoặc công ty liên doanh)
(c) các công ty liên kết
(d) các đơn vị được cấu trúc phi hợp nhất.

5A Ngoại trừ như mô tả trong đoạn B17, các yêu cầu trong IFRS này áp dụng cho các lợi ích của một đơn vị được liệt kê trong đoạn 5 mà đã được phân loại (hoặc là bao gồm trong nhóm tài sản thanh lý đã được phân loại) như là nắm giữ để bán hoặc hoạt động bị chấm dứt theo như IFRS 5 Tài sản cố định nắm giữ để bán và hoạt động bị chấm dứt


6 IFRS này không áp dụng cho:


(a) quỹ phúc lợi hưu trí hoặc quỹ phúc lợi cho người lao động dài hạn khác, IAS 19 Phúc lợi cho người lao động áp dụng cho nó.
(b) báo cáo tài chính riêng của một đơn vị, IAS 27 Báo cáo tài chính riêng áp dụng cho nó. Tuy nhiên:
(i) nếu một đơn vị có lợi ích trong các đơn vị có cấu trúc phi hợp nhất và lập báo cáo tài chính riêng như là báo cáo tài chính duy nhất của nó, nó sẽ áp dụng yêu cầu trong các đoạn 24 - 31 khi lập các báo cáo tài chính riêng đó.
(ii) một đơn vị quản lý quỹ tư lập báo cáo tài chính mà tất cả các công ty con được đo lường theo giá trị hợp lý thông qua lãi lỗ theo đoạn 31 của IFRS 10 sẽ trình bày những công bố liên quan đến đơn vị quản lý quỹ đầu tư được yêu cầu bởi IFRS này.

  1. một lợi ích được nắm giữ bởi đơn vị mà đơn vị tham gia vào trong đó nhưng không có kiểm soát chung, một thỏa thuận liên doanh trừ khi lợi ích đó dẫn đến ảnh hưởng đáng kể đến thỏa thuận hoặc là một lợi ích trong một đơn vị được cấu trúc.

  2. một lợi ích trong đơn vị khác được kế toán theo IFRS 9 Công cụ tài chính . Tuy nhiên, một đơn vị sẽ áp dụng IFRS này:

  1. khi lợi ích đó là một lợi ích trong một công ty liên kết hoặc một công ty liên doanh mà, tuân thủ theo IAS 28 Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh, được đo lường theo giá trị hợp lý thông qua lãi hoặc lỗ; hoặc là

  2. khi lợi ích đó là lợi ích trong một đơn vị được cấu trúc phi hợp nhất.
tải về 121.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương