Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế số 12 (ifrs 12) bản dịch tiếng Việt


TIÊU CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 12tải về 121.81 Kb.
trang2/18
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích121.81 Kb.
#54396
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
IFRS 12
bềvgrvdssssssssssssssssssssss
TIÊU CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 12
CÔNG BỐ LỢI ÍCH TRONG CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

Đoạn

MỤC TIÊU

1

Đáp ứng mục tiêu

2

PHẠM VI

5

NHỮNG XÉT ĐOÁN VÀ GIẢ ĐỊNH QUAN TRỌNG

7

Tình trạng đơn vị quản lý quỹ đầu tư

9A

LỢI ÍCH TRONG CÔNG TY CON

10

Lợi ích mà các lợi ích cổ đông không kiểm soát có trong các hoạt động của tập đoàn và dòng tiền

12


Bản chất và mức độ của những hạn chế đáng kể

13

Bản chất của các rủi ro liên quan đến lợi ích của một đơn vị trong các đơn vị được cấu trúc hợp nhất

14

Kết quả của những thay đổi về lợi ích sở hữu của công ty mẹ đối với công ty con mà không dẫn đến mất kiểm soát

18

Kết quả của việc mất quyền kiểm soát công ty con trong kỳ báo cáo

19

LỢI ÍCH TRONG CÁC CÔNG TY CON PHI HỢP NHẤT (CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ)

19A

LỢI ÍCH TRONG CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ THỎA THUẬN LIÊN DOANH

20

Bản chất, mức độ và ảnh hưởng tài chính của lợi ích của đơn vị trong các công ty liên kết và thỏa thuận liên doanh

21

Rủi ro liên quan đến lợi ích của một đơn vị trong các công ty liên doanh và công ty liên kết

23

LỢI ÍCH TRONG CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤU TRÚC PHI HỢP NHẤT

24

Bản chất của lợi ích

26

Bản chất của rủi ro

29PHỤ LỤC
A Định nghĩa các thuật ngữ
B Hướng dẫn áp dụng
C Ngày hiệu lực và chuyển đổi
D Sửa đổi các IFRS khác
PHÊ CHUẨN CỦA BAN IFRS 12 ĐƯỢC PHÁT HÀNH VÀO THÁNG 5 NĂM 2011
PHÊ CHUẨN CỦA BAN SỬA ĐỔI IFRS 12:
Báo cáo tài chính hợp nhất, thỏa thuận liên doanh và công bố lợi ích trong các đơn vị khác: Hướng dẫn chuyển đổi (sửa đổi IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12) ban hành tháng 6 năm 2012
Các đơn vị quản lý quỹ đầu tư (sửa đổi IFRS 10, IFRS 12 và IAS 27) ban hành tháng 10 năm 2012
Các đơn vị quản lý quỹ đầu tư: Áp dụng ngoại trừ hợp nhất (sửa đổi IFRS 10, IFRS 12 và IAS 28) ban hành tháng 12 năm 2014
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 12Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 12 Công bố lợi ích của các đơn vị khác (IFRS 12) được nêu trong các đoạn 1 - 31 và các phụ lục A - D. Tất cả các đoạn có hiệu lực như nhau. Những đoạn in đậm nêu các nguyên tắc chính. Các thuật ngữ được xác định trong Phụ lục A là in nghiêng ở lần đầu tiên chúng xuất hiện trong IFRS. Định nghĩa của các thuật ngữ khác được đưa ra trong bản Thuật ngữ cho các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. IFRS 12 nên được đọc trong bối cảnh mục tiêu của nó và Cơ sở cho Kết luận, Lời nói đầu cho Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và khung khái niệm về Báo cáo tài chính. IAS 8 Chính sách kế toán, thay đổi về ước tính kế toán và sai sót cung cấp một cơ sở để lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán trong trường hợp không có hướng dẫn rõ ràng.Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 12
Công bố lợi ích trong các đơn vị khác


Mục tiêu

1 Mục tiêu của IFRS này là yêu cầu một đơn vị công bố thông tin cho phép người sử dụng báo cáo tài chính của nó đánh giá:  1. bản chất, và rủi ro liên quan đến lợi ích trong đơn vị khác của đơn vị; và

  2. ảnh hưởng của những lợi ích đó đến tình hình tài chính, hiệu quả tài chính dòng tiền của đơn vị.tải về 121.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương