Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế số 12 (ifrs 12) bản dịch tiếng Việt


Tóm tắt thông tin tài chính cho các công ty con, công ty liên doanh và các công ty liên kết (các đoạn 12 và 21)tải về 121.81 Kb.
trang14/18
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích121.81 Kb.
#54396
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
IFRS 12
bềvgrvdssssssssssssssssssssss
Tóm tắt thông tin tài chính cho các công ty con, công ty liên doanh và các công ty liên kết (các đoạn 12 và 21)
B10 Đối với mỗi công ty con có lợi ích cổ đông không kiểm soát là trọng yếu với đơn vị báo cáo, đơn vị sẽ công bố:
(a) cổ tức trả cho lợi ích cổ đông không kiểm soát.
(b) tóm tắt thông tin tài chính về tài sản, nợ phải trả, lợi nhuận hoặc thua lỗ và dòng tiền của công ty con mà cho phép người sử dụng hiểu lợi ích mà lợi ích mà lợi ích cổ đông không kiểm soát có trong các hoạt động của tập đoàn và các dòng tiền. Thông tin đó có thể bao gồm nhưng không bị giới hạn, ví dụ, tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ phải trả ngắn hạn, nợ phải trả dài hạn, doanh thu, lãi hoặc lỗ và tổng số thu nhập toàn diện.
B11 Thông tin tài chính tóm tắt theo yêu cầu của đoạn B10 (b) sẽ là số tiền trước khi bù trừ giữa các công ty.
B12 Đối với mỗi công ty liên doanh và công ty liên kết mà nó là trọng yếu với đơn vị báo cáo, đơn vị sẽ công bố:
(a) cổ tức nhận được từ liên doanh hoặc công ty liên kết.
(b) tóm tắt thông tin tài chính cho liên doanh hoặc công ty liên kết (xem đoạn B14 và B15) bao gồm, nhưng không giới hạn cho:
(i) tài sản ngắn hạn.
(ii) tài sản dài hạn.
(iii) các khoản nợ phải trả ngắn hạn.
(iv) nợ phải trả dài hạn.
(v) doanh thu.
(vi) lãi hoặc lỗ từ hoạt động liên tục.
(vii) lãi hoặc lỗ sau thuế từ các hoạt động đã ngừng.
(viii) thu nhập toàn diện khác.
(ix) tổng thu nhập toàn diện.
B13 Ngoài các thông tin tài chính tóm tắt theo yêu cầu của đoạn B12, một đơn vị sẽ công bố cho mỗi công ty liên doanh mà nó là trọng yếu với đơn vị báo cáo số lượng:
(a) tiền và các khoản tương đương tiền có trong đoạn B12(b)(i).
(b) các khoản nợ tài chính ngắn hạn (không bao gồm khoản dự phòng và các khoản phải trả thương mại và phải trả khác) bao gồm trong đoạn B12(b)(iii).
(c) các khoản nợ tài chính dài hạn (không bao gồm khoản dự phòng và các khoản phải trả thương mại và phải trả khác) bao gồm trong đoạn B12(b)(iv).
(d) khấu hao và hao mòn.
(e) thu nhập tiền lãi.
(f) chi phí lãi vay.
(g) chi phí thuế thu nhập hoặc thu nhập.
B14 Thông tin tài chính tóm tắt được trình bày theo đoạn B12 và B13 sẽ là số tiền bao gồm trong báo cáo tài chính IFRS của công ty liên doanh hoặc công ty liên kết (và không có phần đóng góp của đơn vị trong số tiền đó). Nếu đơn vị hạch toán lợi ích của nó trong công ty liên doanh hoặc công ty liên kết sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu:
(a) số tiền bao gồm trong báo cáo tài chính IFRS của doanh liên doanh hoặc liên kết sẽ được điều chỉnh để phản ánh các sự điều chỉnh được thực hiện bởi đơn vị khi sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, chẳng hạn như điều chỉnh giá trị hợp lý được thực hiện tại thời điểm mua lại và điều chỉnh cho sự khác biệt trong chính sách kế toán.
(b) đơn vị sẽ cung cấp một bản đối chiếu thông tin tài chính tóm tắt được trình bày với giá trị ghi sổ của lợi ích của nó trong công ty liên doanh hoặc công ty liên kết.
B15 Đơn vị có thể trình bày thông tin tài chính tóm tắt theo yêu cầu của đoạn B12 và B13 trên cơ sở báo cáo tài chính của công ty liên doanh hoặc liên kết nếu:
(a) đơn vị đo lường sự lợi ích của nó trong công ty liên doanh hoặc công ty liên kết theo giá trị hợp lý theo IAS 28 (sửa đổi năm 2011); và
(b) công ty liên doanh hoặc công ty liên kết không lập báo cáo tài chính IFRS và lập trên cơ sở đó sẽ là không thể hoặc gây ra chi phí không đáng có.
Trong trường hợp đó, đơn vị sẽ công bố cơ sở mà trên đó thông tin tài chính tóm tắt đã được lập.
B16 Đơn vị sẽ công bố, tổng hợp, giá trị ghi sổ của các lợi ích của nó trong tất cả các công ty liên doanh hoặc các công ty liên kết không trọng yếu được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Đơn vị cũng sẽ công bố riêng số tiền tổng hợp của phần đóng góp của nó trong các công ty liên doanh hoặc các công ty liên kết đó:
(a) lãi hoặc lỗ từ hoạt động liên tục.
(b) lãi hoặc lỗ sau thuế từ các hoạt động đã ngừng.
(c) thu nhập toàn diện khác.
(d) tổng thu nhập toàn diện.
Đơn vị cung cấp các thuyết minh riêng cho các công ty liên doanh và công ty liên kết.
B17 Khi lợi ích của đơn vị trong một công ty con, một công ty liên doanh hoặc một công ty liên kết (hoặc một một phần lợi ích của nó trong một công ty liên doanh hoặc một công ty liên kết) được phân loại (hoặc bao gồm trong một nhóm tài sản thanh lý đã được phân loại) là nắm giữ cho bán theo IFRS 5, đơn vị không bị yêu cầu công bố thông tin tài chính tóm tắt cho công ty con, công ty liên doanh hoặc công ty liên kết đó theo đoạn B10-B16.tải về 121.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương