Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế số 12 (ifrs 12) bản dịch tiếng Việttải về 121.81 Kb.
trang1/18
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích121.81 Kb.
#54396
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
IFRS 12
bềvgrvdssssssssssssssssssssss

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 12


Công bố lợi ích trong các đơn vị khác

Tháng 5 năm 2011, Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đã ban hành chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 12 (IFRS 12) Công bố lợi ích trong các đơn vị khác. IFRS 12 thay thế các yêu cầu công bố trong chuẩn mực kế toán quốc tế số 27 (IAS 27) Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng, chuẩn mực kế toán quốc tế số 28 (IAS 28) Đầu tư vào liên kết và chuẩn mực kế toán quốc tế số 31 (IAS 31) Lợi ích trong liên doanh .


Tháng 6 năm 2012, IFRS 12 đã được sửa đổi theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Thỏa thuận chung và công bố lợi ích trong các đơn vị khác: Hướng dẫn chuyển đổi (Sửa đổi IFRS 10, IFRS 11 và IFRS 12). Những sửa đổi này cung cấp chuyển đổi bổ sung trong IFRS 12, giới hạn yêu cầu trình bày thông tin so sánh điều chỉnh chỉ trong kỳ thường niên ngay trước kì thường niên đầu tiên áp dụng IFRS 12. Hơn nữa, đối với các công bố liên quan đến các đơn vị được cấu trúc phi hợp nhất, các sửa đổi đã loại bỏ yêu cầu trình bày thông tin so sánh cho các kì trước khi IFRS 12 được áp dụng lần đầu tiên.
Tháng 10 năm 2012, Đơn vị quản lý quỹ đầu tư (sửa đổi từ IFRS 10, IFRS 12 và IAS 27) đã giới thiệu những yêu cầu công bố mới cho các đơn vị quản lý quỹ đầu tư, phù hợp với IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất, đo lường các công ty con theo giá trị hợp lý thông qua lãi lỗ thay vì hợp nhất chúng.
Các chuẩn mực khác đã có các điều chỉnh nhỏ theo IFRS 12, bao gồm: Các đơn vị quản lý quỹ đầu tư: Áp dụng ngoại trừ hợp nhất (sửa đổi cho IFRS 10, IFRS 12, và IAS 28) (ban hành tháng 12 năm 2014), Cải tiến thường niên các chuẩn mực IFRS trong chu kì 2014-2016 (ban hành tháng 12 năm 2016) và Sửa đổi các tham chiếu đến khung khái niệm trong các chuẩn mực IFRS (ban hành tháng 5 năm 2018)


Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 12

NỘI DUNG

tải về 121.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương