Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứngtải về 20.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích20.16 Kb.

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 8155/BCT-QLTT
V/v kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 4804/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thủ tục Hải quan trong kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 5 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 quy định nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Căn cứ vào khả năng gây mất an toàn sản phẩm, hàng hóa được quản lý như sau:a) Sản phẩm, hàng hóa nhóm 1 được quản lý chất lượng trên cơ sở tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng

b) Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được quản lý chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng”.

Khoản 2 Điều 27 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định:

Kiểm tra chất lượng hàng hóa trong nhập khẩu, lưu thông trên thị trường bao gồm các nội dung sau đây:

a) Kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa cần kiểm tra;

b) Thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi cần thiết.”

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư số 08/2012/TT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2012 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.

Điều 3 Thông tư số 08/2012/TT-BTC quy định: “… Trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, việc quản lý được thực hiện theo quy định hiện hành khác cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.”

Đối với mặt hàng bếp gas, Bộ Công thương đang tiến hành xây dựng Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cho mặt hàng này. Do đó, hiện nay chưa thực hiện quy định quản lý chất lượng đối với mặt hàng bếp gas cho đến khi ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bếp gas.

2. Danh sách các Tổ chức thử nghiệm được Bộ Công thương chỉ định chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, KHCN, TTTN;
- Cục XNK;
- Lưu: VT, Cục QLTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú


 

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM ĐƯỢC BỘ CÔNG THƯƠNG CHỈ ĐỊNH


(Kèm theo Công văn số 8155/BCT-QLTT ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương)

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Tel/Fax/E-mail

Lĩnh vực đăng ký chỉ định hoạt động thử nghiệm

Số đăng ký

Loại hình cấp Quyết định TN

Số Quyết định TN

Ngày cấp

1.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3)

Số 49 - Pasteur - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08 3829 4274

Fax: 08 3829 3010.

E-mail:

qt-phapche@quatest3.com.vn

qt-ktthinghiem@quatest3.com.vnĐăng ký chỉ định hoạt động chứng nhận quy đối với nguyên liệu Nitrat Amon;

01/CN

Lần đầu

1181/QĐ-BCT

15/3/2011

Đăng ký một số sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

04/TN

Lần 2

7422/QĐ-BCT

05/12/2012

2.

Trung tâm Việt liệu nổ công nghiệp (thuộc Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin

Phường Quang Trung, TP. Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

Tel: 033 3626525

Fax: 033 3829253.Vật liệu nổ công nghiệp (Chi tiết được nêu cụ thể tại phụ lục kèm theo Quyết định)

02/TN

Lần đầu

4664/QĐ-BCT

14/9/2011

3

Trung tâm Kiểm định vật liệu nổ công nghiệp (thuộc Viện Thuốc phóng thuốc nổ)

Số 192 Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Tel: 04. 38771557

Fax: 04. 38773733Vật liệu nổ công nghiệp (Chi tiết được nêu cụ thể tại phụ lục kèm theo Quyết định)

03/TN

Lần đầu

414/QĐ-BCT

18/01/2012

 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương