CHÖÔng II : Tìm hieåu ngoân ngöõ laäp trình Visual Foxpro I. Giôùi thieäu visual foxprotải về 279.63 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích279.63 Kb.
  1   2   3
CHÖÔNG II : Tìm hieåu ngoân ngöõ laäp trình Visual Foxpro

I. Giôùi thieäu VISUAL FOXPRO:

Microsoft Visual Foxpro laø moät phaàn meàm Quaûn lyù CSDL, bao goàm moät soá coâng raát maïnh giuùp coù theå toång hôïp, truy xuaát thoâng tin moät caùch thuaän tieän, coù moät boä leänh duøng trong laäp trình raát phong phuù, cho pheùp taïo ñöôïc moät giao dieän thaân thieän. Ñieàu ñaùng löu yù laø caùc öùng duïng ñöôïc thieát keá töø caùc phieân baûn tröôùc cuûa Foxpro vaãn coøn hieäu löïc trong Visual Foxpro, nghóa laø vaãn coù theå chaïy ñöôïc trong Visual Foxpro. Tuy nhieân, neáu ñaõ söûa ñoåi nguyeân baûn cuõ trong Visual Foxpro roài thì khoâng theå thöïc thi ñöôïc nöõa trong caùc phieân baûn cuõ tröôùc ñoù cuûa noù.

Ñeå coù theå duøng ñöôïc Visual Foxpro, maùy vi tính caàn phaûi ñaït ñöôïc toái thieåu caùc ñieàu kieän sau :

+ Coù boä xöû lyù töø 80386 trôû ñi, neân laø 486 hoaëc maïnh hôn.

+ Coù boä nhôù toái thieåu 4MB RAM, nhöng neân laø 8MB RAM hoaëc hôn.

+ Coù ñóa cöùng caøng lôùn caøng toát, toái thieåu 200MB RAM

+ Heä ñieàu haønh : Windows 95 hoaëc Windows NT.

+ Ñaõ caøi heä ñieàu haønh MS DOS, neân duøng DOS 5.0 trôû veà sau.

+ Ñaõ caøi heä giao dieän Windows 3.x hoaëc Windows ’95 trôû ñi.

Sau khi ñaõ ñöôïc caøi ñaët, Visual Foxpro coù theå ñöôïc khôûi ñoäng baèng moät trong caùc caùch nhö sau :

+ Click chuoät vaøo thöïc ñôn Start treân maøn hình chính cuûa Windows 95 / Windows NT; choïn Programs; choïn Microsoft Visual Foxpro; choïn Visual Foxpro 6.0

+ Thöïc hieän chöùc naêng Run vôùi teân taäp thöïc hieän C:\Vfp\Vfp.exe

Visual Foxpro cuõng coù hai cheá ñoä laøm vieäc : hoäi thoaïi vaø chöông trình.

Trong cheá ñoä hoäi thoaïi, ngöôøi ta ñöa ra moät yeâu caàu cho Visual Foxpro baèng moät leänh thoâng qua cöûa soå leänh (command window) hoaëc thoâng qua thöïc ñôn heä thoáng (system menu) vaø seõ nhaän ñöôïc keát quaû ngay. Sau ñoù, ngöôøi duøng coù theå tieáp tuïc thöïc hieän caùc yeâu caàu khaùc.

Trong cheá ñoä chöông trình, caùc caâu leänh cuûa Visual Foxpro coù theå ñöôïc taäp hôïp laïi thaønh moät taäp tin ghi treân ñóa vaø khi muoán cho thi haønh taäp tin naøy, töø cöûa soå leänh ngöôøi duøng thöïc hieän leänh : DO . Khi ñoù caùc leänh coù trong taäp tin chöông trình naøy seõ laàn löôït ñöôïc thöïc hieän.

Moät öùng duïng (project) bao goàm nhieàu thaønh phaàn : CSDL, chöông trình, maøn hình giao dieän, thöïc ñôn, baùo bieåu, … Moät öùng duïng ñöôïc löu tröõ trong taäp tin coù phaàn môû roäng laø PJX vaø quaûn lyù baèng coâng cuï Project Manager.

CSDL trong Visual Foxpro chöùa danh saùch caùc baûng (table), haøm cöûa soå (view), thuû tuïc, … vaø ñöôïc löu tröõ trong moät taäp tin coù phaàn môû roäng laø DBC (trong khi Foxpro 2.6 laø DBF).

Visual Foxpro cung caáp cho ngöôøi duøng caùc boä coâng cuï nhö : Form Wizard vaø Form Designer tieän duïng trong thieát keá caùc maøn hình giao dieän.

Visual Foxpro cung caáp caùc boä coâng cuï : Report Wizard vaø Report Designer tieän duïng trong thieát keá caùc baùo bieåu.

Visual Foxpro cung caáp caùc boä coâng cuï Menu Designer tieän duïng trong vieäc taïo caùc thöïc ñôn nhieàu caáp.

Visual Foxpro coù söï môû roäng sang phöông phaùp laäp trình höôùng ñoái töôïng beân caïnh caùch laäp trình theo thuû tuïc nhö truyeàn thoáng.

Tröôùc khi ñi vaøo töông ñoái chi tieát moät soá caùc vaán ñeà caàn löu taâm, ta löu yù theâm moät soá caùc vaán ñeà veà khaû naêng, giôùi haïn vaø moät soá thuaät ngöõ thöôøng duøng cuûa Visual Foxpro.  • Khaû naêng vaø giôùi haïn cuûa Visual Foxpro coù theå ñöôïc toùm goïn trong baûng sau :Khaû naêng

Giôùi haïn

1. Taäp soá lieäu vaø chæ muïc
Soá doøng tin toái ña trong 1 table

1 tyû record

Kích thöôùc toái ña cho 1 table

2 GB

Soá kyù töï toái ña cho 1 doøng tin (record)

65 500

Soá vuøng toái ña treân moät doøng tin

255

Soá table toái ña coù theå môû cuøng luùc

255

Soá kyù töï toái ña cho 1 vuøng tin

254

Soá kyù töï toái ña cho moät khoùa chæ muïc trong taäp non-compact index

100

Soá kyù töï toái ña cho moät khoùa chæ muïc trong taäp compact index

240

Soá toái ña taäp tin chæ muïc ñöôïc môû keøm 1 table

Khoâng giôùi haïn

Soá toái ña taäp chæ muïc ñöôïc môû trong taát caû caùc vuøng laøm vieäc

Khoâng giôùi haïn

Soá toái ña caùc moái quan heä

Khoâng giôùi haïn

Chieàu daøi toái ña cuûa caùc bieåu thöùc quan heä

Khoâng giôùi haïn

2. Vuøng tin (Field)
Kích thöôùc toái ña vuøng tin kieåu Character

254

Kích thöôùc toái ña vuøng tin kieåu Numeric hay Float

20

Soá kyù töï toái ña duøng ñeå ñaët teân cho vuøng tin trong 1 Table rieâng leû

10

Soá kyù töï toái ña duøng ñeå ñaët teân cho vuøng tin trong 1 Table beân trong moät database

128

Trò soá nguyeân nhoû nhaát

-2 147 483 647

Trò nguyeân lôùn nhaát

2 147 483 647

Möùc chính xaùc cuûa trò soá khi tính toaùn

16 coät

3. Bieán boä nhôù vaø maûng
Soá löôïng bieán boä nhôù ngaàm ñònh

1 024

Soá löôïng toái ña bieán boä nhôù coù theå choïn

65 000

Soá löôïng toái ña caùc maûng coù theå khai baùo

65 000

Soá löôïng toái ña caùc phaàn töû trong moät maûng

65 000

4. Taäp chöông trình vaø thuû tuïc
Soá doøng toái ña trong moät taäp chöông trình

Khoâng giôùi haïn

Kích thöôùc toái ña cho moät thuû tuïc ñaõ ñöôïc bieân dòch

64 KB

Soá toái ña caùc thuû tuïc trong taäp chöông trình

Khoâng giôùi haïn

Soá löôïng toái ña caùc leänh DO goïi loàng nhau

128

Soá caáp ra leänh READ loàng trong nhau

5

Soá löôïng toái ña leänh laäp trình caáu truùc loàng trong nhau

384

Soá löôïng toái ña caùc thoâng soá ñöôïc trao

27

Soá löôïng toái ña caùc xöû lyù phaùt sinh ñoàng thôøi

5

5. Baùo bieåu
Soá toái ña caùc object trong moät baùo bieåu

Khoâng giôùi haïn

Chieàu daøi toái ña moät baùo bieåu

20 inches

Toái ña soá caáp phaân nhoùm

128

6. Khaû naêng khaùc
Toái ña soá cöûa soå môû cuøng moät luùc

Khoâng giôùi haïn

Toái ña soá cöûa soå Browse

255

Soá kyù töï toái ña trong moät chuoãi

2 GB

Soá kyù töï toái ña trong moät doøng leänh

8 192

Soá kyù töï toái ña cho 1 nhaõn Report Label

255

Soá kyù töï cho 1 doøng thay theá vó moâ

8 192

Soá löôïng toái ña taäp tin ñöôïc môû

Giôùi haïn bôûi DOS

Soá toái ña phoùm baám trong 1 Keyboard macro

1 024

Soá Fields toái ña coù theå choïn bôûi moät leänh SQL SELECT

255  • Caùc kieåu soá lieäu :Kieåu

Duøng trong

Kích côõ

Phaïm vi

Character

Vaên baûn

Töø 1 – 254 kyù töï

Chöùa kyù töï naøo cuõng ñöôïc

Character (Binary)

Vaên baûn
Khoâng thay ñoåi khi chuyeån töø maõ quoác gia naøy sang maõ quoác gia khaùc

Date

Ngaøy thaùng

8 bytes

01/01/100 ñeán 31/12/9999

Date Time

Ngaøy giôø

8 bytes

01/01/100 ñeán 31/12/999 vaø coù theâm phaàn giôø töø 00:00:00 a.m ñeán 11:59:59 p.m

Logical

Trò luaän lyù

1 byte

Ñuùng (.T.) hoaëc Sai (.F.)

Currency

Giaù trò baèng tieàn

8 bytes

Töø –922337203685477.5808 ñeán 922337203685477.5807

Numeric

Soá nguyeân hay thaäp phaân

8 bytes boä nhôù; 1 ñeán 20 bytes khi löu giöõ trong table

Töø –0.9999999999E+19 ñeán +0.9999999999E+20

Double

Soá chính xaùc keùp

8 bytes

Töø +/-4.94065645841247E-324 ñeán +/-1.79769313486232E+308

Float

Soá nguyeân hay thaäp phaân

8 bytes boä nhôù; 1 ñeán 20 bytes khi löu giöõ trong table

Töø –0.9999999999E+19 ñeán +0.9999999999E+20

Integer

Soá nguyeân

4 bytes

Töø –2147483647 ñeán 2147483646

General

Ñoái töôïng nhuùng

4 bytes trong table

Chæ bò giôùi haïn bôûi boä nhôù

Memo

Vaên baûn ghi nhôù

4 bytes trong table

Chæ bò giôùi haïn bôûi boä nhôù

Memo (Binary)

Vaên baûn ghi nhôù
Khoâng thay ñoåi khi chuyeån töø maõ quoác gia naøy sang maõ quoác gia khaùc  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương