Cho học sinh tiểu học năm học 2016-2017tải về 10.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích10.74 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số:1581/UBND-VX

V/v phối hợp triển khai giảng dạy

tiếng Anh có yếu tố nước ngoài

cho học sinh tiểu học năm học 2016-2017.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2016


Kính gửi:

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 651/SGDĐT-GDTH ngày 10/6/2016 về việc cho phép phối hợp triển khai giảng dạy tiếng Anh có yếu tố nước ngoài cho học sinh tiểu học năm học 2016-2017,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Giáo dục Việt Úc tiếp tục triển khai Đề án dạy học tiếng Anh do giáo viên nước ngoài trực tiếp tham gia giảng dạy tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh trong năm học 2016-2017. Việc phối hợp triển khai giảng dạy tiếng Anh có yếu tố nước ngoài chỉ được tiến hành đối với các trường tiểu học có đủ điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trên cơ sở đề nghị của nhà trường và sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

2. Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Giáo dục Việt Úc có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ trên đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Giáo dục Việt Úc hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật; chỉ đạo triển khai đảm bảo theo đúng chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Công an tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Công ty CP ĐT&TV Giáo dục Việt Úc;

- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP.
TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Vinh ThanhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương