ChÝnh phñ Sè 99/2007/N§-cp céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt namtải về 175.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích175.38 Kb.
#27846


ChÝnh phñ

Sè 99/2007/N§-CPCéng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc


Hµ Néi, ngµy 13 th¸ng 6 n¨m 2007NghÞ ®Þnh

vÒ Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh

--------------------------
ChÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng,
NghÞ ®Þnh:
Ch­¬ng I

Nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. §èi t­îng ¸p dông
NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vèn nhµ n­íc.
KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vèn kh¸c ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy.
§iÒu 2. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: tæng møc ®Çu t­; dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh; ®Þnh møc vµ gi¸ x©y dùng; hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng; thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vèn nhµ n­íc( bao gåm vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc kÓ c¶ vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc, vèn tÝn dông do Nhµ n­íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc vµ vèn ®Çu t­ kh¸c cña Nhµ n­íc).
§èi víi c¸c c«ng tr×nh sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (gäi t¾t lµ ODA), nÕu §iÒu ­íc quèc tÕ mµ c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn cña Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt cã nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kh¸c víi quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy th× thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu ­íc quèc tÕ ®ã.
§iÒu 3. Nguyªn t¾c qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
1. Qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i b¶o ®¶m môc tiªu, hiÖu qu¶ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu kh¸ch quan cña kinh tÕ thÞ tr­êng.
2. Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh theo tõng c«ng tr×nh, phï hîp víi c¸c giai ®o¹n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c b­íc thiÕt kÕ, lo¹i nguån vèn vµ c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc.
3. Tæng møc ®Çu t­, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®­îc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ vµ phï hîp ®é dµi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh. Tæng møc ®Çu t­ lµ chi phÝ tèi ®a mµ chñ ®Çu t­ ®­îc phÐp sö dông ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.
4. Nhµ n­íc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý vÒ chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh th«ng qua viÖc ban hµnh, h­íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.
5. Chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn vÒ viÖc qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ ®Õn khi kÕt thóc x©y dùng ®­a c«ng tr×nh vµo khai th¸c, sö dông.
Ch­¬ng II

Tæng møc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
§iÒu 4. Néi dung tæng møc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
1. Tæng møc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi lµ tæng møc ®Çu t­) lµ chi phÝ dù tÝnh cña dù ¸n ®­îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy. Tæng møc ®Çu t­ lµ c¬ së ®Ó chñ ®Çu t­ lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý vèn khi thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.
2. Tæng møc ®Çu t­ bao gåm: chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c­, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng, chi phÝ kh¸c vµ chi phÝ dù phßng.
3. C¸c chi phÝ cña tæng møc ®Çu t­ ®­îc quy ®Þnh cô thÓ nh­ sau:
a) Chi phÝ x©y dùng bao gåm: chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò, chi phÝ san lÊp mÆt b»ng x©y dùng, chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh t¹m, c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng, nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng;

b) Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm: chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ, chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (nÕu cã), chi phÝ l¾p ®Æt, thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o hiÓm, thuÕ vµ c¸c lo¹i phÝ liªn quan kh¸c;


c) Chi phÝ båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c­ bao gåm: chi phÝ ®Òn bï nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, c©y trång trªn ®Êt vµ c¸c chi phÝ kh¸c, chi phÝ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c­, chi phÝ tæ chøc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, chi phÝ sö dông ®Êt trong thêi gian x©y dùng, nÕu cã, chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt, nÕu cã;
d) Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n bao gåm c¸c chi phÝ ®Ó tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n tõ khi lËp dù ¸n ®Õn ®Õn khi hoµn thµnh nghiÖm thu bµn giao ®­a c«ng tr×nh vao khai th¸c sö dông;

®) Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng bao gåm: chi phÝ t­ vÊn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, gi¸m s¸t x©y dùng, t­ vÊn thÈm tra vµ c¸c chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng kh¸c.


e) Chi phÝ kh¸c bao gåm: vèn l­u ®éng trong thêi gian s¶n xuÊt thö vµ s¶n xuÊt kh«ng æn ®Þnh ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng nh»m môc ®Ých kinh doanh, l·i vay trong thêi gian x©y dùng vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c;
g) Chi phÝ dù phßng bao gåm: chi phÝ dù phßng cho khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh vµ chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸ trong thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh.
§iÒu 5. LËp tæng møc ®Çu t­
1. Tæng møc ®Çu t­ ®­îc x¸c ®Þnh theo mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau ®©y:
a) TÝnh theo thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n. Trong ®ã, chi phÝ x©y dùng ®­îc tÝnh theo khèi l­îng chñ yÕu tõ thiÕt kÕ c¬ së, c¸c khèi l­îng kh¸c dù tÝnh vµ gi¸ x©y dùng phï hîp víi thÞ tr­êng; chi phÝ thiÕt bÞ ®­îc tÝnh theo sè l­îng, chñng lo¹i thiÕt bÞ phï hîp víi thiÕt kÕ c«ng nghÖ, gi¸ thiÕt bÞ trªn thÞ tr­êng vµ c¸c yÕu tè kh¸c, nÕu cã; chi phÝ båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c­ ®­îc tÝnh theo khèi l­îng ph¶i ®Òn bï, t¸i ®Þnh c­ cña dù ¸n vµ c¸c chÕ ®é cña nhµ n­íc cã liªn quan; chi phÝ kh¸c ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n hoÆc t¹m tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) trªn tæng chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ; chi phÝ dù phßng ®­îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy.
b) TÝnh theo diÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt sö dông cña c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp theo bé phËn kÕt cÊu, theo diÖn tÝch, c«ng n¨ng sö dông (sau ®©y gäi lµ gi¸ x©y dùng tæng hîp), suÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh t­¬ng øng t¹i thêi ®iÓm lËp dù ¸n cã ®iÒu chØnh, bæ sung nh÷ng chi phÝ ch­a tÝnh trong gÝa x©y dùng tæng hîp vµ suÊt vèn ®Çu t­ ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­;
c) TÝnh trªn c¬ së sè liÖu cña c¸c dù ¸n cã chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt t­¬ng tù ®· thùc hiÖn. Khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy ph¶i tÝnh quy ®æi c¸c sè liÖu cña dù ¸n t­¬ng tù vÒ thêi ®iÓm lËp dù ¸n vµ ®iÒu chØnh c¸c kho¶n môc chi phÝ ch­a x¸c ®Þnh trong tæng møc ®Çu t­;
d) KÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b vµ ®iÓm c, kho¶n 1 §iÒu nµy.
2. S¬ bé tæng møc ®Çu t­ cña c¸c c«ng tr×nh ph¶i lËp b¸o c¸o ®Çu t­ vµ c¸c c«ng tr×nh ¸p dông h×nh thøc hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay ®­îc ­íc tÝnh trªn c¬ së suÊt vèn ®Çu t­ hoÆc chi phÝ c¸c c«ng tr×nh t­¬ng tù ®· thùc hiÖn vµ c¸c yÕu tè chi phÝ ¶nh h­ëng tíi tæng møc ®Çu t­ theo ®é dµi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh.
3. Dù phßng cho khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh ®­îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m(%) trªn tæng c¸c chi phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a), ®iÓm b), ®iÓm c) ,®iÓm d), ®iÓm ®) vµ ®iÓm e) kho¶n 3 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy. Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸ ®­îc tÝnh trªn c¬ së ®é dµi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh vµ chØ sè gi¸ x©y dùng hµng n¨m phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng cã tÝnh ®Õn c¸c kh¶ n¨ng biÕn ®éng gi¸ trong n­íc vµ quèc tÕ.
§iÒu 6. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt tæng møc ®Çu t­
1. ThÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t­ lµ mét néi dung cña thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. Néi dung thÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t­ bao gåm:
a) Sù phï hîp cña ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ víi ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt kü thuËt vµ yªu cÇu c«ng nghÖ cña dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;
b) TÝnh ®Çy ®ñ, hîp lý vµ phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ thÞ tr­êng cña c¸c kho¶n môc chi phÝ trong tæng møc ®Çu t­;
c) C¸c tÝnh to¸n vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c yÕu tè rñi ro, ph­¬ng ¸n tµi chÝnh, ph­¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn, nÕu cã;
d) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tæng møc ®Çu t­ b¶o ®¶m hiÖu qu¶ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.
2. Ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ quyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc thÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t­ hoÆc cã thÓ thuª c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc, kinh nghiÖm ®Ó thÈm tra. LÖ phÝ thÈm ®Þnh hoÆc chi phÝ thÈm tra ®­îc tÝnh vµo chi phÝ kh¸c trong tæng møc ®Çu t­. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn viÖc thÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t­ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ thÈm ®Þnh, thÈm tra .
3. Tæng møc ®Çu t­ ®­îc ghi trong quyÕt ®Þnh ®Çu t­ do ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ phª duyÖt.

§iÒu 7. §iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­
1. Tæng møc ®Çu t­ ®· ®­îc phª duyÖt chØ ®­îc ®iÒu chØnh trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:
a) XuÊt hiÖn c¸c yÕu tè bÊt kh¶ kh¸ng: ®éng ®Êt, b·o, lò, lôt, lèc, sãng thÇn, lë ®Êt; chiÕn tranh hoÆc cã nguy c¬ x¶y ra chiÕn tranh vµ cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng;
b) Khi quy ho¹ch ®· phª duyÖt ®­îc ®iÒu chØnh cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi tæng møc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;
c) Do ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ thay ®æi, ®iÒu chØnh quy m« c«ng tr×nh khi thÊy xuÊt hiÖn c¸c yÕu tè míi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ -x· héi cao h¬n .
2. ThÈm quyÒn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­:
a) §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc: chñ ®Çu t­ ph¶i b¸o c¸o ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cho phÐp tr­íc khi thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­;
b) §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng sö dông nguån vèn tÝn dông do nhµ n­íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc vµ vèn ®Çu t­ kh¸c cña Nhµ n­íc: chñ ®Çu t­ tù quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­;
3. PhÇn tæng møc ®Çu t­ ®iÒu chØnh thay ®æi so víi tæng møc ®Çu t­ ®· ®­îc phª duyÖt ph¶i ®­îc tæ chøc thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy.
Ch­¬ng III

dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh
§iÒu 8 . Néi dung dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh
1. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi lµ dù to¸n c«ng tr×nh) ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ vµ lµ c¨n cø ®Ó chñ ®Çu t­ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.
2. Dù to¸n c«ng tr×nh ®­îc lËp c¨n cø trªn c¬ së khèi l­îng c¸c c«ng viÖc x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, nhiÖm vô c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn cña c«ng tr×nh vµ ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, ®Þnh møc chi phÝ tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m(%)(sau ®©y gäi lµ ®Þnh møc tû lÖ) cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn khèi l­îng, nhiÖm vô c«ng viÖc ®ã.
3. Néi dung dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng, chi phÝ kh¸c vµ chi phÝ dù phßng.
§iÒu 9. LËp dù to¸n c«ng tr×nh


  1. Dù to¸n c«ng tr×nh ®­îc lËp nh­ sau:

a) Chi phÝ x©y dùng ®­îc lËp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh, c¸c c«ng viÖc cña c«ng tr×nh cô thÓ vµ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n. §èi víi c«ng tr×nh phô trî, c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng, nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng th× chi phÝ x©y dùng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n hoÆc b»ng ®Þnh møc tû lÖ.

Chi phÝ x©y dùng bao gåm chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng.
b) Chi phÝ thiÕt bÞ trong dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ kÓ c¶ chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, nÕu cã; chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, chi phÝ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan, nÕu cã.
Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l­îng, sè l­îng chñng lo¹i thiÕt bÞ cÇn mua, gia c«ng vµ gi¸ mua hoÆc gia c«ng thiÕt bÞ. Chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, chi phÝ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan (nÕu cã) ®­îc x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n;
c) Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó chñ ®Çu t­ tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý dù ¸n. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®Þnh møc tû lÖ.
d) Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng bao gåm chi phÝ t­ vÊn lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, gi¸m s¸t x©y dùng, t­ vÊn thÈm tra vµ c¸c chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng kh¸c. Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®Þnh møc tû lÖ hoÆc lËp dù to¸n.
®) Chi phÝ kh¸c bao gåm c¸c chi phÝ ch­a quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a), ®iÓm b), ®iÓm c) vµ ®iÓm d) kho¶n 1 §iÒu nµy vµ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng lËp dù to¸n hoÆc ®Þnh møc tû lÖ.
e) Chi phÝ dù phßng cho khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh ®­îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m(%) trªn tæng c¸c chi phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a), ®iÓm b), ®iÓm c), ®iÓm d), vµ ®iÓm ®) kho¶n 1 §iÒu nµy. Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸ ®­îc tÝnh trªn c¬ së ®é dµi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh vµ chØ sè gi¸ x©y dùng hµng n¨m phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng.
2. §èi víi c«ng tr×nh quy m« nhá chØ lËp b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt th× tæng møc ®Çu t­ ®ång thêi lµ dù to¸n c«ng tr×nh.
3. §èi víi dù ¸n cã nhiÒu c«ng tr×nh, chñ ®Çu t­ cã thÓ x¸c ®Þnh tæng dù to¸n cña dù ¸n ®Ó phôc vô cho viÖc qu¶n lý dù ¸n. Tæng dù to¸n cña dù ¸n ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng c¸c dù to¸n cña c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n.
§iÒu 10. ThÈm tra, phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh
1. Chñ ®Çu t­ tæ chøc viÖc thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh tr­íc khi phª duyÖt. Néi dung thÈm tra bao gåm:
a) KiÓm tra sù phï hîp gi÷a khèi l­îng dù to¸n chñ yÕu víi khèi l­îng thiÕt kÕ;

b) KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n, hîp lý cña viÖc ¸p dông, vËn dông ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh,®Þnh møc tû lÖ, dù to¸n chi phÝ t­ vÊn vµ dù to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c trong dù to¸n c«ng tr×nh;


c) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh.
2. Tr­êng hîp Chñ ®Çu t­ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn, n¨ng lùc thÈm tra th× ®­îc phÐp thuª tæ chøc, c¸ nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc, kinh nghiÖm ®Ó thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh. Tæ chøc c¸ nh©n t­ vÊn thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vµ Chñ ®Çu t­ vÒ kÕt qu¶ thÈm tra.
3. Chñ ®Çu t­ phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh sau khi ®· thÈm tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh. Dù to¸n c«ng tr×nh ®­îc phª duyÖt lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ gãi thÇu, gi¸ thµnh x©y dùng vµ lµ c¨n cø ®Ó ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång, thanh to¸n víi nhµ thÇu trong tr­êng hîp chØ ®Þnh thÇu.

4. C«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc khi khëi c«ng x©y dùng ph¶i cã thiÕt kÕ, dù to¸n ®­îc phª duyÖt.


§iÒu 11. §iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh
1. Dù to¸n c«ng tr×nh ®­îc ®iÒu chØnh trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:
a) C¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy.
b) C¸c tr­êng hîp ®­îc phÐp thay ®æi, bæ sung thiÕt kÕ kh«ng tr¸i víi thiÕt kÕ c¬ së hoÆc thay ®æi c¬ cÊu chi phÝ trong dù to¸n nh­ng kh«ng v­ît dù to¸n c«ng tr×nh ®· ®­îc phª duyÖt, kÓ c¶ chi phÝ dù phßng.


  1. Chñ ®Çu t­ tæ chøc thÈm tra, phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒu chØnh.

Ch­¬ng IV§Þnh møc x©y dùng vµ gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh
§iÒu 12. §Þnh møc x©y dùng
1. §Þnh møc x©y dùng bao gåm ®Þnh møc kinh tÕ-kü thuËt vµ ®Þnh møc tû lÖ.
2. §Þnh møc kinh tÕ-kü thuËt lµ c¨n cø ®Ó lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸ x©y dùng tæng hîp.
3. §Þnh møc tû lÖ dïng ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ cña mét sè lo¹i c«ng viÖc, chi phÝ trong ®Çu t­ x©y dùng bao gåm: t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng, c«ng tr×nh phô trî, chuÈn bÞ c«ng tr­êng, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc vµ mét sè c«ng viÖc, chi phÝ kh¸c.
§iÒu 13. LËp vµ qu¶n lý ®Þnh møc x©y dùng
1. Bé X©y dùng h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p lËp ®Þnh møc x©y dùng, x©y dùng vµ c«ng bè ®Þnh møc x©y dùng.
2. C¨n cø ph­¬ng ph¸p lËp ®Þnh møc x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, c¸c Bé, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh tæ chøc x©y dùng, c«ng bè c¸c ®Þnh møc x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh, c«ng viÖc ®Æc thï cña ngµnh, ®Þa ph­¬ng.
3. §èi víi c«ng t¸c x©y dùng ®· cã trong hÖ thèng ®Þnh møc x©y dùng ®­îc c«ng bè nh­ng ch­a phï hîp víi biÖn ph¸p, ®iÒu kiÖn thi c«ng hoÆc yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh th× chñ ®Çu t­, nhµ thÇu, tæ chøc t­ vÊn ®iÒu chØnh nh÷ng ®Þnh møc ®ã cho phï hîp ®Ó ¸p dông cho c«ng tr×nh.
4. §èi víi c¸c c«ng t¸c x©y dùng míi ch­a cã trong hÖ thèng ®Þnh møc x©y dùng ®· ®­îc c«ng bè th× chñ ®Çu t­, nhµ thÇu, tæ chøc t­ vÊn c¨n cø theo yªu cÇu kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc do Bé X©y dùng h­íng dÉn ®Ó x©y dùng ®Þnh møc cho c«ng t¸c trªn hoÆc ¸p dông c¸c ®Þnh møc x©y dùng t­¬ng tù ë c¸c c«ng tr×nh kh¸c.
5. Chñ ®Çu t­ ®­îc thuª tæ chøc t­ vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc kinh nghiÖm ®Ó h­íng dÉn, lËp hay ®iÒu chØnh c¸c ®Þnh møc x©y dùng quy ®Þnh ë kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu nµy. Tæ chøc t­ vÊn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c cña c¸c ®Þnh møc x©y dùng nµy.
6. C¸c ®Þnh møc x©y dùng míi quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy khi sö dông lËp ®¬n gi¸ ®Ó thanh to¸n cho c¸c c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc ph¶i ®­îc c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cã thÈm quyÒn tho¶ thuËn ¸p dông.

§iÒu 14. HÖ thèng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh


1. HÖ thèng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp. §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc lËp cho c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®­îc tæng hîp tõ c¸c ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh.
2. HÖ thèng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh dïng ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng trong tæng møc ®Çu t­ vµ dù to¸n c«ng tr×nh.
§iÒu 15. LËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh
1. §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc lËp trªn c¬ së ®Þnh møc kinh tÕ- kü thuËt vµ c¸c yÕu tè chi phÝ sau ®©y:
a) Gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®­îc x¸c ®Þnh phï hîp víi tiªu chuÈn, chñng lo¹i vµ chÊt l­îng vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ. Gi¸ vËt liÖu x©y dùng x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thÞ tr­êng do tæ chøc cã chøc n¨ng cung cÊp, b¸o gi¸ cña nhµ s¶n xuÊt, th«ng tin gi¸ cña nhµ cung cÊp hoÆc gi¸ ®· ®­îc ¸p dông cho c«ng tr×nh kh¸c cã tiªu chuÈn, chÊt l­îng t­¬ng tù. Gi¸ vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh;
b) Gi¸ nh©n c«ng x©y dùng ®­îc x¸c ®Þnh theo mÆt b»ng thÞ tr­êng lao ®éng phæ biÕn cña tõng khu vùc, tØnh theo tõng ngµnh nghÒ cÇn sö dông. Gi¸ nh©n c«ng x©y dùng ®­îc tÝnh to¸n c¨n cø theo møc tiÒn l­¬ng tèi thiÓu ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn c«ng bè; kh¶ n¨ng nguån vèn, kh¶ n¨ng chi tr¶ cña chñ ®Çu t­ vµ c¸c yªu cÇu kh¸c ;
c) Gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p do Bé X©y dùng h­íng dÉn.
2. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng sö dông vèn ODA cã yªu cÇu sö dông lao ®éng n­íc ngoµi, vËt t­, vËt liÖu nhËp khÈu, thiÕt bÞ thi c«ng nhËp khÈu vµ c¸c yªu cÇu ®Æc thï kh¸c th× ®¬n gi¸ x©y dùng ®­îc lËp bæ sung c¸c chi phÝ theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ ®Æc thï cña c«ng tr×nh.
§iÒu 16. Qu¶n lý gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh
1. Chñ ®Çu t­ c¨n cø ph­¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, yªu cÇu kü thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng cô thÓ cña c«ng tr×nh tæ chøc lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸ x©y dùng tæng hîp lµm c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ vµ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.

2. Chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc thuª tæ chøc, c¸ nh©n t­ vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc, kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hoÆc phÇn c«ng viÖc liªn quan tíi viÖc lËp gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. Tæ chøc, c¸ nh©n t­ vÊn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ ®Çu t­ vµ ph¸p luËt trong viÖc b¶o ®¶m tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c cña gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh do m×nh lËp .


3. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó h­íng dÉn lËp vµ qu¶n lý gi¸ x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Þa bµn.
§iÒu 17. ChØ sè gi¸ x©y dùng
1. ChØ sè gi¸ x©y dùng lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh møc ®é biÕn ®éng cña gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh theo thêi gian vµ lµm c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­, qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. ChØ sè gi¸ x©y dùng ®­îc x¸c ®Þnh theo lo¹i c«ng tr×nh, theo khu vùc vµ ®­îc c«ng bè theo tõng thêi ®iÓm.
2. Bé X©y dùng c«ng bè chØ sè gi¸ x©y dùng vµ ph­¬ng ph¸p x©y dùng chØ sè gi¸ x©y dùng. Tæ chøc t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc x¸c ®Þnh, c«ng bè chØ sè gi¸ x©y dùng ®Ó tham kh¶o ¸p dông.

§iÒu 18. T­ vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng
1. T­ vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh lµ ho¹t ®éng kinh doanh cã ®iÒu kiÖn.
2. Tæ chøc ho¹t ®éng t­ vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng ph¶i cã Ýt nhÊt 3 ng­êi cã chøng chØ Kü s­ ®Þnh gi¸ x©y dùng. Tæ chøc ho¹t ®éng t­ vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng ®­îc ph©n thµnh 2 h¹ng nh­ sau:
a) H¹ng 1 cã Ýt nhÊt 5 Kü s­ ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 1.
b) H¹ng 2 cã Ýt nhÊt 3 Kü s­ ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 2 hoÆc 1 Kü s­ ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 1.
3. C¸ nh©n ho¹t ®éng ®éc lËp vÒ t­ vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng ph¶i cã chøng chØ lµ Kü s­ ®Þnh gi¸ x©y dùng.
4. Tæ chøc, c¸ nh©n t­ vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng chØ ®­îc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t­ vÊn trong ph¹m vi ho¹t ®éng quy ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ ®Çu t­ vµ ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng t­ vÊn cña m×nh.
5. Bé X©y dùng quy ®Þnh ph¹m vi ho¹t ®éng cña c¸ nh©n, tæ chøc ho¹t ®éng t­ vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng vµ h¹ng Kü s­ ®Þnh gi¸ x©y dùng; h­íng dÉn viÖc ®µo t¹o, cÊp, qu¶n lý chøng chØ Kü s­ ®Þnh gi¸ x©y dùng.
Ch­¬ng V

hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng c«ng tr×nh
§iÒu 19. Hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng
1. Hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng (sau ®©y gäi t¾t lµ hîp ®ång x©y dùng) lµ sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n gi÷a Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu vÒ viÖc x¸c lËp, thay ®æi hoÆc chÊm døt quyÒn, nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia hîp ®ång ®Ó thùc hiÖn toµn bé hay mét sè c«ng viÖc trong ho¹t ®éng x©y dùng. Hîp ®ång x©y dùng lµ v¨n b¶n ph¸p lý rµng buéc quyÒn vµ nghÜa vô c¸c bªn tham gia hîp ®ång. C¸c tranh chÊp gi÷a c¸c bªn tham gia hîp ®ång ®­îc gi¶i quyÕt trªn c¬ së hîp ®ång ®· ký kÕt cã hiÖu lùc ph¸p luËt.
2. Hîp ®ång x©y dùng bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau: c¸c c«ng viÖc, nhiÖm vô ph¶i thùc hiÖn; c¸c lo¹i b¶o l·nh; chÊt l­îng vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt kh¸c cña c«ng viÖc; thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn; gi¸ hîp ®ång, ph­¬ng thøc thanh to¸n; ®iÒu kiÖn nghiÖm thu vµ bµn giao; thêi h¹n b¶o hµnh; tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m hîp ®ång; ®iÒu chØnh hîp ®ång; c¸c lo¹i tho¶ thuËn kh¸c theo tõng lo¹i hîp ®ång; ng«n ng÷ sö dông trong hîp ®ång.
3. Hîp ®ång x©y dùng chØ ®­îc ký kÕt khi bªn giao thÇu hoµn thµnh viÖc lùa chän nhµ thÇu theo quy ®Þnh vµ c¸c bªn tham gia ®· kÕt thóc qu¸ tr×nh ®µm ph¸n hîp ®ång.
4. Hîp ®ång x©y dùng bao gåm c¸c lo¹i chñ yÕu sau:
a) Hîp ®ång t­ vÊn: lµ hîp ®ång x©y dùng ®Ó thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc toµn bé c¸c c«ng viÖc t­ vÊn trong ho¹t ®éng x©y dùng;
b) Hîp ®ång cung øng vËt t­, thiÕt bÞ: lµ hîp ®ång x©y dùng ®Ó thùc hiÖn viÖc cung øng vËt t­, thiÕt bÞ c«ng nghÖ cho dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;
c) Hîp ®ång thi c«ng x©y dùng: lµ hîp ®ång x©y dùng ®Ó thùc hiÖn viÖc thi c«ng, l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc phÇn viÖc x©y dùng theo thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh;
d) Hîp ®ång thiÕt kÕ- cung øng vËt t­, thiÕt bÞ –thi c«ng x©y dùng (hîp ®ång EPC): lµ hîp ®ång x©y dùng thùc hiÖn toµn bé c¸c c«ng viÖc tõ thiÕt kÕ, cung øng vËt t­, thiÕt bÞ ®Õn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh.
®) Hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay: lµ hîp ®ång x©y dùng ®Ó thùc hiÖn trän gãi toµn bé c¸c c«ng viÖc: lËp dù ¸n; thiÕt kÕ; cung øng vËt t­, thiÕt bÞ; thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.
§iÒu 20. Hå s¬ hîp ®ång x©y dùng
1. Hå s¬ hîp ®ång x©y dùng bao gåm hîp ®ång x©y dùng vµ c¸c tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång.
2. Tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång x©y dùng lµ bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña hîp ®ång. Tuú theo quy m«, tÝnh chÊt c«ng viÖc, tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång x©y dùng bao gåm toµn bé hoÆc mét phÇn c¸c tµi liÖu sau ®©y:
a) Th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu;
b) §iÒu kiÖn hîp ®ång (®iÒu kiÖn riªng vµ ®iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång);
c) §Ò xuÊt cña nhµ thÇu;
d) C¸c chØ dÉn kü thuËt; §iÒu kiÖn tham chiÕu;
®) C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ ;
e) C¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n;
g) B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh kho¶n tiÒn t¹m øng vµ c¸c lo¹i b¶o l·nh kh¸c, nÕu cã;
h) C¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan.
3. C¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång tho¶ thuËn thø tù ­u tiªn khi ¸p dông c¸c tµi liÖu hîp ®ång nÕu gi÷a c¸c tµi liÖu nµy cã c¸c quy ®Þnh m©u thuÉn, kh¸c nhau.
§iÒu 21. Gi¸ hîp ®ång x©y dùng
Gi¸ hîp ®ång x©y dùng lµ kho¶n kinh phÝ Bªn giao thÇu tr¶ cho Bªn nhËn thÇu ®Ó thùc hiÖn khèi l­îng c«ng viÖc theo yªu cÇu vÒ tiÕn ®é, chÊt l­îng vµ c¸c yªu cÇu kh¸c quy ®Þnh trong hîp ®ång x©y dùng. Tuú theo ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh x©y dùng c¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång ph¶i tho¶ thuËn gi¸ hîp ®ång x©y dùng theo mét trong c¸c h×nh thøc sau ®©y:
1. Gi¸ hîp ®ång trän gãi:

a) Gi¸ hîp ®ång trän gãi lµ gi¸ hîp ®ång kh«ng thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång trõ c¸c tr­êng hîp ®­îc phÐp ®iÒu chØnh cã quy ®Þnh trong hîp ®ång (nÕu cã).


b) Gi¸ hîp ®ång trän gãi ¸p dông cho c¸c tr­êng hîp sau:
- C«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu ®· x¸c ®Þnh râ vÒ khèi l­îng, chÊt l­îng, thêi gian thùc hiÖn hoÆc trong mét sè tr­êng hîp kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng vµ Bªn nhËn thÇu cã ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm, tµi liÖu ®Ó tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh gi¸ trän gãi vµ chÊp nhËn c¸c rñi ro liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trän gãi;
- Gãi thÇu hoÆc phÇn viÖc t­ vÊn th«ng th­êng, ®¬n gi¶n mµ gi¸ hîp ®ång ®­îc x¸c ®Þnh theo phÇn tr¨m gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoÆc khèi l­îng c«ng viÖc.
2. Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh:
a) Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh lµ gi¸ hîp ®ång ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l­îng c«ng viÖc t¹m tÝnh vµ ®¬n gi¸ tõng c«ng viÖc trong hîp ®ång lµ cè ®Þnh vµ kh«ng thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, trõ c¸c tr­êng hîp ®­îc phÐp ®iÒu chØnh quy ®Þnh t¹i hîp ®ång (nÕu cã).
b) Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ khèi l­îng nh­ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vÒ c¸c ®¬n gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc vµ Bªn nhËn thÇu cã ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm, tµi liÖu ®Ó tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh cè ®Þnh vµ c¸c rñi ro liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸;
c) §¬n gi¸ cè ®Þnh kh«ng thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång trõ c¸c tr­êng hîp ®­îc phÐp ®iÒu chØnh ®· ghi râ trong hîp ®ång x©y dùng;
3. Gi¸ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh:
a) Gi¸ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh lµ gi¸ hîp ®ång mµ khèi l­îng c«ng viÖc vµ ®¬n gi¸ cho c«ng viÖc trong hîp ®ång ®­îc phÐp ®iÒu chØnh trong c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i hîp ®ång.
b) Gi¸ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu mµ ë thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ khèi l­îng c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn hoÆc c¸c yÕu tè chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc.
c) Gi¸ ®iÒu chØnh sÏ ®­îc ®iÒu chØnh khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh khèi l­îng, ®¬n gi¸ thùc hiÖn theo quy ®Þnh trong hîp ®ång.
4. Gi¸ hîp ®ång kÕt hîp lµ gi¸ hîp ®ång ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy. Gi¸ hîp ®ång kÕt hîp ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu cã quy m« lín, kü thuËt phøc t¹p vµ thêi gian thùc hiÖn kÐo dµi. Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu c¨n cø vµo c¸c lo¹i c«ng viÖc trong hîp ®ång ®Ó tho¶ thuËn, x¸c ®Þnh c¸c lo¹i c«ng viÖc x¸c ®Þnh theo gi¸ hîp ®ång trän gãi (kho¸n gän ), gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh hay gi¸ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh.
§iÒu 22. §iÒu chØnh ®¬n gi¸ trong hîp ®ång x©y dùng
ViÖc ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ trong hîp ®ång x©y dùng ph¶i ghi trong hîp ®ång x©y dùng vµ ®­îc ®iÒu chØnh trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:
1. Khi ký kÕt hîp ®ång cã sö dông c¸c ®¬n gi¸ t¹m tÝnh ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc (hoÆc khèi l­îng c«ng viÖc ) mµ ë thêi ®iÓm ký hîp ®ång Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®¬n gi¸ vµ ®ång ý ®iÒu chØnh khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn;
2. Khi khèi l­îng ph¸t sinh lín h¬n 20% khèi l­îng c«ng viÖc t­¬ng øng mµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn theo hîp ®ång th× xem xÐt ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ cña khèi l­îng ph¸t sinh ®ã;
3. C¸c ®¬n gi¸ mµ chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu ®ång ý xem xÐt, ®iÒu chØnh l¹i sau kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh kÓ tõ khi thùc hiÖn hîp ®ång vµ ®· ®­îc ghi râ trong hîp ®ång;
4. Tr­êng hîp gi¸ nhiªn liÖu, vËt t­, thiÕt bÞ nªu trong hîp ®ång cã biÕn ®éng lín ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång hoÆc khi nhµ n­íc thay ®æi c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan th× ph¶i b¸o c¸o ng­êi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh;
5. Do c¸c tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång.
§iÒu 23. §iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng
1. Gi¸ hîp ®ång x©y dùng chØ ®­îc ®iÒu chØnh trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:
a) Bæ sung c¸c c«ng viÖc ngoµi ph¹m vi hîp ®ång ®· ký kÕt;
b) C¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 cña NghÞ ®Þnh nµy;
c) C¸c kho¶n tr­ît gi¸ ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång. C¸c c¨n cø ®Ó tÝnh tr­ît gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh vµo thêi ®iÓm 28 ngµy tr­íc ngµy nhµ thÇu nép hå s¬ thanh to¸n.
2. Trong ph¹m vi gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®­îc phª duyÖt, viÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng ph¶i ®­îc Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu ghi râ trong hîp ®ång x©y dùng.
3. C¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 cña NghÞ ®Þnh nµy, chñ ®Çu t­ ®­îc quyÒn phª duyÖt gi¸ hîp ®ång ®iÒu chØnh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc phª duyÖt cña m×nh. §èi víi c¸c c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, tr­íc khi phª duyÖt gi¸ hîp ®ång ®iÒu chØnh chñ ®Çu t­ ph¶i b¸o c¸o ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­.
4. Tr­êng hîp gi¸ hîp ®ång sau khi ®iÒu chØnh v­ît gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®­îc phª duyÖt th× chñ ®Çu t­ ph¶i b¸o c¸o ng­êi cã thÈm quyÒn chÊp thuËn tr­íc khi phª duyÖt gi¸ hîp ®ång ®iÒu chØnh.
5. ViÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng cña dù ¸n kh«ng ®­îc v­ît tæng møc ®Çu t­ trong dù ¸n ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
§iÒu 24. T¹m øng vèn ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång x©y dùng
1. ViÖc t¹m øng vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång x©y dùng vµ thùc hiÖn ngay sau khi hîp ®ång cã hiÖu lùc. Møc t¹m øng vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:
a) §èi víi hîp ®ång t­ vÊn, møc t¹m øng vèn tèi thiÓu lµ 25% gi¸ hîp ®ång;
b) §èi víi hîp ®ång thi c«ng x©y dùng, møc t¹m øng vèn tèi thiÓu lµ 10% gi¸ hîp ®ång ®èi víi hîp ®ång cã gi¸ trÞ tõ 50 tû ®ång trë lªn; tèi thiÓu 15% ®èi víi hîp ®ång cã gi¸ trÞ tõ 10 tû ®ång ®Õn 50 tû ®ång vµ tèi thiÓu 20% ®èi víi c¸c hîp ®ång cã gi¸ trÞ d­íi 10 tû ®ång;
c) §èi víi hîp ®ång cung øng vËt t­, thiÕt bÞ tuú theo gi¸ trÞ hîp ®ång nh­ng møc t¹m øng kh«ng thÊp h¬n 10% gi¸ hîp ®ång;
d) §èi víi hîp ®ång thùc hiÖn theo h×nh thøc EPC, viÖc t¹m øng vèn ®Ó mua thiÕt bÞ ®­îc c¨n cø theo tiÕn ®é cung øng trong hîp ®ång; c¸c c«ng viÖc kh¸c nh­ thiÕt kÕ, x©y dùng møc t¹m øng tèi thiÓu lµ 15% gi¸ trÞ phÇn c«ng viÖc ®ã trong hîp ®ång.
2. Vèn t¹m øng cho c«ng viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng ®­îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch gi¶i phãng mÆt b»ng.
3. Bªn giao thÇu thèng nhÊt kÕ ho¹ch t¹m øng vµ thu håi vèn víi Bªn nhËn thÇu ®Ó s¶n xuÊt tr­íc mét sè cÊu kiÖn, b¸n thµnh phÈm trong x©y dùng cã gi¸ trÞ lín b¶o ®¶m thi c«ng hoÆc mua mét sè vËt t­ ph¶i dù tr÷ theo mïa.
§iÒu 25. Thanh to¸n hîp ®ång x©y dùng
1. ViÖc thanh to¸n hîp ®ång ph¶i phï hîp víi lo¹i hîp ®ång, gi¸ hîp ®ång vµ c¸c ®iÒu kiÖn trong hîp ®ång mµ c¸c bªn tham gia hîp ®ång ®· ký kÕt. Sè lÇn thanh to¸n, giai ®o¹n thanh to¸n vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n ph¶i ®­îc ghi râ trong hîp ®ång.
2. §èi víi gi¸ hîp ®ång trän gãi: thanh to¸n theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi¸ hîp ®ång hoÆc gi¸ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh t­¬ng øng víi c¸c giai ®o¹n thanh to¸n ®­îc ghi trong hîp ®ång sau khi ®· cã hå s¬ thanh to¸n ®­îc kiÓm tra, x¸c nhËn cña chñ ®Çu t­. Bªn nhËn thÇu ®­îc thanh to¸n toµn bé gi¸ hîp ®ång ®· ký víi Bªn giao thÇu vµ c¸c kho¶n tiÒn ®­îc ®iÒu chØnh gi¸ (nÕu cã) sau khi hoµn thµnh hîp ®ång vµ ®­îc nghiÖm thu.
3. §èi víi gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh:thanh to¸n trªn c¬ së khèi l­îng c¸c c«ng viÖc hoµn thµnh (kÓ c¶ khèi l­îng ph¸t sinh, nÕu cã) ®­îc nghiÖm thu trong giai ®o¹n thanh to¸n vµ ®¬n gi¸ t­¬ng øng víi c¸c c«ng viÖc ®ã ®· ghi trong hîp ®ång hoÆc phô lôc bæ sung hîp ®ång;
4. §èi víi gi¸ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh: thanh to¸n trªn c¬ së khèi l­îng c¸c c«ng viÖc hoµn thµnh (kÓ c¶ khèi l­îng ph¸t sinh (nÕu cã) ®­îc nghiÖm thu trong giai ®o¹n thanh to¸n vµ ®¬n gi¸ ®· ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh cña hîp ®ång. Tr­êng hîp ®Õn giai ®o¹n thanh to¸n vÉn ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ th× sö dông ®¬n gi¸ t¹m tÝnh khi ký hîp ®ång ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n vµ ®iÒu chØnh gi¸ trÞ thanh to¸n khi cã ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh theo ®óng quy ®Þnh cña hîp ®ång.
5. Tr­êng hîp ¸p dông gi¸ hîp ®ång kÕt hîp nh­ quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh nµy th× viÖc thanh to¸n ®­îc thùc hiÖn t­¬ng øng theo c¸c quy ®Þnh thanh to¸n t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 vµ kho¶n 4 cña §iÒu nµy.
6. Vèn t¹m øng ®­îc thu håi dÇn vµo c¸c lÇn thanh to¸n. ViÖc thu håi vèn t¹m øng ®­îc b¾t ®Çu ngay khi thanh to¸n lÇn ®Çu vµ kÕt thóc khi khèi l­îng ®· thanh to¸n ®¹t 80% gi¸ trÞ hîp ®ång. §èi víi c«ng viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng, viÖc thu håi vèn t¹m øng kÕt thóc sau khi ®· thùc hiÖn xong c«ng viÖc gi¶i phãng mÆt b»ng.
7. Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhµ thÇu nép hå s¬ thanh to¸n hîp lÖ, chñ ®Çu t­ ph¶i thanh to¸n gi¸ trÞ khèi l­îng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn cho nhµ thÇu. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, trong thêi h¹n 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ ®Ò nghÞ thanh to¸n hîp lÖ cña nhµ thÇu, chñ ®Çu t­ ph¶i hoµn thµnh c¸c thñ tôc vµ chuyÓn ®Ò nghÞ thanh to¸n tíi c¬ quan cÊp ph¸t, cho vay vèn. Trong n¨m kÕt thóc x©y dùng hoÆc n¨m ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông, chñ ®Çu t­ ph¶i thanh to¸n cho nhµ thÇu gi¸ trÞ c«ng viÖc hoµn thµnh trõ kho¶n tiÒn gi÷ l¹i ®Ó b¶o hµnh c«ng tr×nh theo quy ®Þnh.
§iÒu 26. Hå s¬ thanh to¸n hîp ®ång x©y dùng
1. C¸c tµi liÖu, chøng nhËn cÇn thiÕt trong hå s¬ thanh to¸n ph¶i ®­îc ghi râ trong hîp ®ång x©y dùng. Hå s¬ thanh to¸n do Bªn nhËn thÇu lËp bao gåm c¸c tµi liÖu chñ yÕu sau:
a) Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng thùc hiÖn trong giai ®o¹n thanh to¸n cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn nhµ thÇu, Bªn giao thÇu vµ t­ vÊn gi¸m s¸t (nÕu cã);
b) B¶n x¸c nhËn khèi l­îng ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m so víi hîp ®ång cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn nhµ thÇu, Bªn giao thÇu vµ t­ vÊn gi¸m s¸t (nÕu cã);
c) B¶ng tÝnh gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n trªn c¬ së khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh ®· ®­îc x¸c nhËn vµ ®¬n gi¸ ghi trong hîp ®ång;
d) §Ò nghÞ thanh to¸n cña Bªn nhËn thÇu trong ®ã nªu râ khèi l­îng ®· hoµn thµnh vµ gi¸ trÞ hoµn thµnh, gi¸ trÞ t¨ng (gi¶m )so víi hîp ®ång, gi¸ trÞ ®· t¹m øng, gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n trong giai ®o¹n.
2. §èi víi tr­êng hîp thanh to¸n hîp ®ång theo gi¸ hîp ®ång trän gãi: biªn b¶n x¸c nhËn khèi l­îng t¹i ®iÓm a) kho¶n 1 §iÒu nµy lµ x¸c nhËn hoµn thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng viÖc cña c«ng tr×nh phï hîp víi thiÕt kÕ (kh«ng cÇn x¸c nhËn khèi l­îng hoµn thµnh chi tiÕt).
§iÒu 27. §¬n gi¸ khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång x©y dùng
1. Khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång x©y dùng bao gåm:
a) Nh÷ng khèi l­îng c«ng viÖc bæ sung ngoµi ph¹m vi c«ng viÖc quy ®Þnh ®èi víi hîp ®ång ¸p dông ph­¬ng thøc gi¸ hîp ®ång trän gãi;
b) Nh÷ng khèi l­îng c«ng viÖc kh«ng cã ®¬n gi¸ hoÆc nh÷ng khèi l­îng c«ng viÖc cã ®¬n gi¸ nh­ng ph¸t sinh, bæ sung thªm khèi l­îng ®èi víi hîp ®ång ¸p dông ph­¬ng thøc gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh vµ gi¸ ®iÒu chØnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh nµy.
2. §èi víi khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh nhá h¬n 20% khèi l­îng c«ng viÖc t­¬ng øng ghi trong hîp ®ång vµ ®· cã ®¬n gi¸ trong hîp ®ång th× sö dông dông ®¬n gi¸ ®· ghi trong hîp ®ång ®Ó thanh to¸n.
3. §èi víi khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh lín h¬n 20% khèi l­îng c«ng viÖc t­¬ng øng ghi trong hîp ®ång hoÆc khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh ch­a cã ®¬n gi¸ trong hîp ®ång th× Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu thèng nhÊt x¸c ®Þnh theo c¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh trong hîp ®ång vÒ ®¬n gi¸ c¸c khèi l­îng ph¸t sinh .
4. §èi víi c«ng viÖc bæ sung ngoµi ph¹m vi c«ng viÖc quy ®Þnh cña hîp ®ång ¸p dông ph­¬ng thøc gi¸ hîp ®ång trän gãi th× gi¸ trÞ bæ sung sÏ ®­îc lËp dù to¸n. Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu ®µm ph¸n thèng nhÊt ký hîp ®ång bæ sung gi¸ trÞ ph¸t sinh nµy.
5. Chñ ®Çu t­ ®­îc quyÒn phª duyÖt ®¬n gi¸ cho khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh, thanh to¸n khèi l­îng ph¸t sinh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc phª duyÖt, thanh to¸n nµy. §èi víi c¸c c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc chñ ®Çu t­ ph¶i b¸o c¸o ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ tr­íc khi phª duyÖt ®¬n gi¸ c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh vµ thanh to¸n khèi l­îng ph¸t sinh,
§iÒu 28. B¶o hiÓm c«ng tr×nh x©y dùng vµ b¶o hµnh c«ng tr×nh
1. §èi t­îng b¶o hiÓm, møc b¶o hiÓm, thêi gian b¶o hiÓm vµ tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm cña Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu ph¶i ®­îc quy ®Þnh râ trong hîp ®ång x©y dùng.
2. B¶o hiÓm c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña Bªn giao thÇu sÏ do Bªn giao thÇu mua; tr­êng hîp phÝ b¶o hiÓm nµy ®· ®­îc tÝnh vµo gi¸ tróng thÇu th× Bªn nhËn thÇu mua b¶o hiÓm.
3. Bªn nhËn thÇu ph¶i thùc hiÖn mua c¸c lo¹i b¶o hiÓm cÇn thiÕt ®Ó b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng cña chÝnh Bªn nhËn thÇu.
4. Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu thèng nhÊt vµ quy ®Þnh trong hîp ®ång vÒ ®iÒu kiÖn, thêi h¹n b¶o hµnh vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn vÒ b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng còng nh­ kho¶n tiÒn gi÷ l¹i ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô b¶o hµnh c«ng tr×nh. Tr­êng hîp ®­îc Bªn giao thÇu chÊp thuËn, Bªn nhËn thÇu cã thÓ nép b¶o l·nh b¶o hµnh c«ng tr×nh thay cho kho¶n tiÒn mµ Bªn giao thÇu gi÷ l¹i ®Ó b¶o hµnh c«ng tr×nh.
§iÒu 29. Th­ëng ph¹t vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång x©y dùng

1. ViÖc th­ëng hîp ®ång, ph¹t vi ph¹m hîp ®ång ph¶i ®­îc quy ®Þnh râ trong hîp ®ång x©y dùng.


2. Møc th­ëng kh«ng v­ît qu¸ 12% gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång lµm lîi, møc ph¹t kh«ng v­ît qu¸ 12% gi¸ trÞ hîp ®ång bÞ vi ph¹m.
3.Tranh chÊp gi÷a c¸c bªn tham gia hîp ®ång ®­îc gi¶i quyÕt trªn c¬ së th­¬ng l­îng, hoµ gi¶i gi÷a c¸c bªn hoÆc do träng tµi hoÆc toµ ¸n gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt .
§iÒu 30. QuyÕt to¸n hîp ®ång x©y dùng
1. Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n hîp ®ång x©y dùng trong vßng 30 ngµy sau khi bªn nhËn thÇu hoµn thµnh c¸c nghÜa vô theo hîp ®ång (trõ nghÜa vô b¶o hµnh c«ng tr×nh theo quy ®Þnh) vµ ®Ò nghÞ quyÕt to¸n hîp ®ång.
2. Bªn nhËn thÇu cã tr¸ch nhiÖm lËp quyÕt to¸n hîp ®ång göi bªn giao thÇu. QuyÕt to¸n hîp ®ång ph¶i x¸c ®Þnh râ gi¸ hîp ®ång ®· ký kÕt, gi¸ ®· thanh to¸n, gi¸ ®­îc thanh to¸n vµ c¸c nghÜa vô kh¸c mµ bªn giao thÇu cÇn ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh hîp ®ång. Bªn giao thÇu cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ quyÕt to¸n víi bªn nhËn thÇu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ gi¸ trÞ hîp ®ång ®· quyÕt to¸n.
3. Ngay sau khi hoµn thµnh nghÜa vô b¶o hµnh c«ng tr×nh theo c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång ®· ký kÕt, bªn giao thÇu (hoÆc chñ ®Çu t­ ) cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n kho¶n tiÒn gi÷ l¹i ®Ó b¶o hµnh c«ng tr×nh (nÕu cã) cho bªn nhËn thÇu vµ thùc hiÖn viÖc thanh lý hîp ®ång chÊm døt tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c bªn tham gia hîp ®ång.
Ch­¬ng VI

Thanh to¸n, QuyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
§iÒu 31. Thanh to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
1. Trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc ®Ò nghÞ thanh to¸n vµ hå s¬ hîp lÖ, c¬ quan cÊp ph¸t, cho vay vèn cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n vèn ®Çu t­ theo ®Ò nghÞ thanh to¸n cña chñ ®Çu t­ (hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ ®Çu t­) trªn c¬ së kÕ ho¹ch vèn ®­îc giao.
2. Chñ ®Çu t­ (hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ ®Çu t­) chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n víi tæ chøc cÊp ph¸t, cho vay vèn. Trong qu¸ tr×nh thanh to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng nÕu ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt, bÊt hîp lý vÒ gi¸ trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n cña chñ ®Çu t­ (hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ ®Çu t­) th× c¸c tæ chøc cÊp ph¸t, cho vay vèn ®Çu t­ ph¶i th«ng b¸o ngay víi chñ ®Çu t­ ®Ó chñ ®Çu t­ gi¶i tr×nh, bæ sung hoµn thiÖn hå s¬.
3. Chñ ®Çu t­ cã quyÒn yªu cÇu båi th­êng hoÆc kiÖn ra c¸c toµ ¸n hµnh chÝnh, kinh tÕ ®ßi båi th­êng vÒ nh÷ng thiÖt h¹i do viÖc chËm chÔ thanh to¸n cña c¸c tæ chøc cÊp ph¸t, cho vay vèn ®Çu t­ g©y ra cho chñ ®Çu t­. Nghiªm cÊm c¸c tæ chøc cÊp ph¸t, cho vay vèn ®Çu t­ vµ chñ ®Çu t­ tù ®Æt ra c¸c quy ®Þnh tr¸i ph¸p luËt trong viÖc thanh to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng.
§iÒu 32. QuyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
1. Vèn ®Çu t­ ®­îc quyÕt to¸n lµ toµn bé chi phÝ hîp ph¸p ®· thùc hiÖn cho ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ ®­a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông. Chi phÝ hîp ph¸p lµ chi phÝ ®­îc thùc hiÖn trong ph¹m vi thiÕt kÕ, dù to¸n ®· ®­îc phª duyÖt kÓ c¶ phÇn ®iÒu chØnh, bæ sung hoÆc lµ chi phÝ ®­îc thùc hiÖn ®óng víi hîp ®ång ®· ký kÕt, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi c¸c c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc th× vèn ®Çu t­ ®­îc quyÕt to¸n ph¶i n»m trong giíi h¹n tæng møc ®Çu t­ ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
Tuú theo quy m«, tÝnh chÊt vµ thêi h¹n x©y dùng c«ng tr×nh, chñ ®Çu t­ cã thÓ thùc hiÖn quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc toµn bé c«ng tr×nh ngay sau khi h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh hoµn thµnh ®­a vµo khai th¸c sö dông theo yªu cÇu cña ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­.
2. Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm lËp hå s¬ quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh ®Ó tr×nh ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ phª duyÖt chËm nhÊt lµ 12 th¸ng ®èi víi c¸c dù ¸n quan träng quèc gia vµ dù ¸n nhãm A, 9 th¸ng ®èi víi dù ¸n nhãm B vµ 6 th¸ng ®èi víi dù ¸n nhãm C kÓ tõ khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, ®­a vµo khai th¸c sö dông. Sau s¸u th¸ng kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ dù ¸n hoµn thµnh, chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c«ng nî, tÊt to¸n tµi kho¶n cña dù ¸n t¹i c¬ quan thanh to¸n, cho vay, cÊp ph¸t vèn ®Çu t­.
3. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc th× chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ tµi trî (nÕu cã).
Ch­¬ng VII

Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
§iÒu 33. Bé X©y dùng

Bé X©y dùng lµ c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ cã tr¸ch nhiÖm:


1. H­íng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng bao gåm tæng møc ®Çu t­, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, ®Þnh møc vµ gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p ®o bãc khèi l­îng c«ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng;
2. C«ng bè ®Þnh møc x©y dùng , suÊt vèn ®Çu t­, chØ sè gi¸ x©y dùng, ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chØ sè gi¸ x©y dùng, ®é dµi thêi gian x©y dùng; h­íng dÉn hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c néi dung kh¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy;
3. Thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.
§iÒu 34. Bé Tµi chÝnh
1. H­íng dÉn viÖc thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.
2. H­íng dÉn vµ ban hµnh chi phÝ b¶o hiÓm t­ vÊn, b¶o hiÓm c«ng tr×nh x©y dùng.
3.Thanh tra, kiÓm tra viÖc thanh to¸n, quyÕt to¸n c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc.
§iÒu 35. C¸c Bé vµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh.
1. C¸c Bé, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø ph­¬ng ph¸p lËp ®Þnh møc x©y dùng do Bé X©y dùng h­íng dÉn, tæ chøc x©y dùng vµ c«ng bè c¸c ®Þnh møc x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh, c«ng viÖc ®Æc thï cña Bé, ®Þa ph­¬ng.
2. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh h­íng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh phè; kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn.
Ch­¬ng VIII

§iÒu kho¶n thi hµnh
§iÒu 36. Xö lý chuyÓn tiÕp
1. Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc phª duyÖt tr­íc ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh nh­ng ch­a triÓn khai thùc hiÖn hoÆc ®ang thùc hiÖn th× thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng t¹i NghÞ ®Þnh 16//2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh , NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP ngµy 29/9/2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 16//2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan.
Tr­êng hîp cÇn thiÕt ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy th× ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ xem xÐt quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh vµ ph¶i b¶o ®¶m kh«ng lµm gi¸n ®o¹n c¸c c«ng viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.
2. Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®· lËp, thÈm ®Þnh nh­ng ch­a ®­îc phª duyÖt tr­íc khi NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy .
3. Tæ chøc, c¸ nh©n ®ang thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t­ vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®­îc tiÕp tôc ho¹t ®éng ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m 2008. KÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2009, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n nµy nÕu ho¹t ®éng t­ vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
§iÒu 37. §iÒu kho¶n thi hµnh
NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
§iÒu 38. Tæ chøc thùc hiÖn
1. C¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
2. NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n chi phÝ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, vÒ hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng t¹i NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ NghÞ ®Þnh 112/2006/N§-CP ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2006 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 vµ c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c tr¸i víi c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
3. Bé X©y dùng chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh nµy.

N¬i nhËn:

- Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng;

- Thñ t­íng, c¸c Phã Thñ t­íng ChÝnh phñ;

- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc CP;

-VP BC§TW vÒ phßng chèng than nhòng;

- H§ND, UBND c¸c tØnh, TP trùc thuéc TW;

- V¨n phßng TW vµ c¸c Ban cña §¶ng;

- V¨n phßng Chñ tÞch n­íc;

- Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Ban cña Quèc héi;

- V¨n phßng Quèc héi;

- Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao;

- ViÖn KiÓm so¸t nh©n d©n tèi cao;

- KiÓm to¸n nhµ n­íc;

- UBTW mÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam;

- C¬ quan Trung ­¬ng cña c¸c ®oµn thÓ;

- C¸c TËp ®oµn kinh tÕ, Tæng C«ng ty 91;

- VPCP: BTCN, c¸c PCN, Webside ChÝnh phñ, Ng­êi ph¸t ng«n cña Thñ t­íng ChÝnh phñ,

c¸c Vô, Cuc, ®¬n vÞ trùcthuéc, C«ng b¸o;

- L­u: V¨n th­, CN (5b). Hµ


T.M ChÝnh phñ

Thñ t­íng

§· ký

NguyÔn TÊn Dòng

Môc lôc

Ch­¬ng INh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. §èi t­îng ¸p dông

§iÒu 2. Ph¹m vi ®iÒu chØnh

§iÒu 3. Nguyªn t¾c qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.

Ch­¬ng IITæng møc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.
§iÒu 4 . Néi dung tæng møc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh

§iÒu 5 . LËp tæng møc ®Çu t­ .

§iÒu 6. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt tæng møc ®Çu t­ .

§iÒu 7. §iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­ .


Ch­¬ng III

dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh

§iÒu 8 . Néi dung dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.

§iÒu 9 . LËp dù to¸n c«ng tr×nh.

§iÒu 10 . ThÈm tra, phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh

§iÒu 11. §iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh.
Ch­¬ng IV

hÖ thèng §Þnh møc vµ gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh
§iÒu 12 . HÖ thèng ®Þnh møc x©y dùng .

§iÒu 13 . LËp vµ qu¶n lý hÖ thèng x©y dùng.

§iÒu 14. HÖ thèng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh.

§iÒu 15. LËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh.

§iÒu 16. Qu¶n lý ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh.

§iÒu 17 . ChØ sè gi¸ x©y dùng.

§iÒu 18 . T­ vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng .

Ch­¬ng V


hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng c«ng tr×nh
§iÒu 19. Hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng

§iÒu 20. Hå s¬ hîp ®ång x©y dùng

§iÒu 21 . Gi¸ hîp ®ång x©y dùng.

§iÒu 22 . §iÒu chØnh ®¬n gi¸ trong hîp ®ång x©y dùng.

§iÒu 23 . §iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng.

§iÒu 24 .T¹m øng hîp ®ång x©y dùng.

§iÒu 25. Thanh to¸n hîp ®ång x©y dùng.

§iÒu 26. Hå s¬ thanh to¸n hîp ®ång x©y dùng.

§iÒu 27. §¬n gi¸ khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång x©y dùng

§iÒu 28. B¶o hiÓm c«ng tr×nh x©y dùng vµ b¶o hµnh c«ng tr×nh.

§iÒu 29. Th­ëng ph¹t vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång x©y dùng

§iÒu 30. QuyÕt to¸n hîp ®ång x©y dùng.

Ch­¬ng VI

Thanh to¸n, QuyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
§iÒu 31. Thanh to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.

§iÒu 32 . QuyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.


Ch­¬ng VII

Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
§iÒu 33. Bé X©y dùng.

§iÒu 34. Bé Tµi chÝnh.

§iÒu 35. C¸c Bé vµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng.
Ch­¬ng VIII

§iÒu kho¶n thi hµnh
§iÒu 36. Tæ chøc thùc hiÖn .

§iÒu 37 . HiÖu lùc thi hµnh.


tải về 175.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương