CHÍnh phủ Số: 12


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠMtải về 375.84 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích375.84 Kb.
#480
1   2   3   4   5

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Kính gửi: .................................................................


1. Tên chủ đầu tư: ......................................................................................................

- Người đại diện: ............................................Chức vụ: .........................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà: ........................................................................ Đường ............................

- Phường (xã): ............................................................................................................

- Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................

- Số điện thoại: ..................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:

- Lô đất số: ........................................ Diện tích ...........................m2 ..................

- Tại: .........................................................đường ..................................................

- Phường (xã) ........................................ Quận (huyện) ........................................

- Tỉnh, thành phố ....................................................................................................

- Nguồn gốc đất: ....................................................................................................

3. Nội dung xin phép xây dựng tạm:

- Loại công trình: ..................................Cấp công trình: ..................................

- Diện tích xây dựng tầng 1: .............m2; tổng diện tích sàn: . . . . . . m2.

- Chiều cao công trình: ............................m; số tầng: ............................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ...........................................................................

- Địa chỉ: ......................................................................................................................

- Điện thoại: ...............................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ...................................

- Địa chỉ: ...................................................... Điện thoại: ...................................

- Giấy phép hành nghề (nếu có): ................Cấp ngày: .......................................

6. Phương án phá dỡ (nếu có): ...............................................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ....................tháng.

8. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

........., ngày......... tháng.........năm.........

Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu nếu có)


Phụ lục V

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

_________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

Kính gửi: UBND xã ..........................................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................ .........................................

- Số chứng minh thư: .....................................Ngày cấp: ....................................

- Địa chỉ thường trú: ........................................................ ........................................

- Số điện thoại: ........................................................ ..................................................

2. Địa điểm xây dựng: ........................................................ .....................................

- Nguồn gốc đất: ........................................................ ..............................................


3. Nội dung xin phép xây dựng: ...........................................................................

- Diện tích xây dựng tầng một .......................m2 ..................................................

- Tổng diện tích sàn ....................... m2 ...................................................................

- Chiều cao công trình .......................m; số tầng .............................................


4. Cam kết:
Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
........, ngày ........ tháng ........năm........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

_________
Mẫu 1

(Trang 1)

(Màu vàng - khổ A4)UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

_______

Số:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

........, ngày........tháng........ năm ........GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị)

_________

1. Cấp cho: ........................................................ .......................................................

- Địa chỉ: ........................................................ ...........................................................

- Số nhà: ..........Đường .......... Phường (xã): .......... Tỉnh, thành phố: .............

2. Được phép xây dựng công trình theo những nội dung sau: ......................

- Tên công trình: ........................................................ ..............................................

- Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất địa chỉ): ............................................................

- Cốt nền xây dựng công trình: ..............................................................................

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: .............................................

Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp và nhà ở riêng lẻ trong đô thị thì thêm các nội dung sau:

- Diện tích xây dựng (tầng một): .............................................m2 ........................

- Tổng diện tích sàn: ..................................................................m2........................

- Chiều cao công trình: ............................................m; số tầng ...........................

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý kiến trúc đô thị.


3. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải xin gia hạn giấy phép.
..........., ngày ........ tháng .......... năm..........

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
Mẫu 1

(Trang 2)CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:
1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.
2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.
3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).
4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.
5. Khi cần thay đổi thiết kế thì phải báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung gia hạn, điều chỉnh:


2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:
........, ngày ........ tháng .......... năm..........

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu 2

(Trang 1)

(Màu hồng - khổ A4)


UBND tỉnh,

TP trực thuộc TW

Cơ quan cấp GPXD...

_______

Số:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

........, ngày ........ tháng .......... năm..........


GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM


Số: /GPXDT

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)_______

1. Cấp cho: ................................................................................................................

- Địa chỉ : ................................................................................................................

- Số nhà: .......................................................................... Đường . . . . . . . . . .

- Phường (xã): ............................................................................................................

- Tỉnh, thành phố: .....................................................................................................

2. Được phép xây dựng tạm công trình theo những nội dung sau:

- Tên công trình: ........................................................................................................

- Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ...........................................................

- Cốt nền xây dựng công trình: .............................................................................

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ..........................................................

Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp và nhà ở riêng lẻ trong đô thị thì thêm các nội dung sau:

- Diện tích xây dựng (tầng một): ............................................................…….m2

- Chiều cao công trình ....................................m; số tầng ....................................

3. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải xin gia hạn giấy phép.

4. Công trình được tồn tại tới thời hạn: ....................................

....., ngày ........ tháng .......... năm..........

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:

Mẫu 2

(Trang 2)


CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.


2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.
3. Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải...).
4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.
5. Khi cần thay đổi thiết kế thì phải báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.
6. Phải tự dỡ bỏ công trình khi nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch.

GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP


1. Nội dung gia hạn, điều chỉnh:

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:


....., ngày ........ tháng .......... năm..........

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu 3

(Trang 1)

(Màu xanh da trời - khổ A4)


UBND huyện ...

UBND xã ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________


GIẤY PHÉP XÂY DỰNG


Số: /GPXD

(Dùng cho nhà ở nông thôn)________

1. Cấp cho (ông/bà): ................................................................................................

- Địa chỉ thường trú: ................................................................................................

2. Được phép xây dựng nhà ở: ...............................................................................

- Tại: .............................................................................................................................

- Diện tích xây dựng tầng 1: ........................................ m2.....................................

- Tổng diện tích sàn xây dựng: ......................................m2..................................

- Chiều cao công trình: ...................................... m, số tầng: ...............................

, ngày…… tháng…… năm……

Chủ tịch UBND xã ...

(ký tên, đóng dấu)

GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

1. Nội dung gia hạn, điều chỉnh:


2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:
....., ngày ........ tháng .......... năm..........

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng

(Ký tên, đóng dấu)tải về 375.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương